velikost textu

Struktura a chronologie sídlišť kultury s vypíchanou keramikou ve východních Čechách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Struktura a chronologie sídlišť kultury s vypíchanou keramikou ve východních Čechách
Název v angličtině:
The Structure and the Chronology of Stroked Pottery Culture Settlements in Eastern Bohemia
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavel Burgert
Školitel:
Mgr. Jaroslav Řídký
Oponenti:
doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
PhDr. Miloš Vávra, CSc.
Id práce:
147056
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pravěká a středověká archeologie (XPRA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 5. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
neolit – kultura s vypíchanou keramikou – dálková distribuce – keramika – sídliště – kamenné suroviny – typologie – dlouhý neolitický dům
Klíčová slova v angličtině:
Neolithic – Stroked Pottery Culture – remote distribution – pottery – settlement – stone materials – typology – Neolithic longhouse
Abstrakt:
Struktura a chronologie sídlišť kultury s vypíchanou keramikou ve východních Čechách; Práce se zabývá obdobím kultury s vypíchanou keramikou (5100/5000 – 4500/4400 cal BC) v prostorovém rámci, odpovídajícím dle současného územně správního členění Pardubickému a Královéhradeckému kraji (střední Evropa, Česká republika). Popisuje podobu a skladbu dvou přiléhajících oblastí neolitického osídlení, které vzájemně porovnává. Pozornost je dále zaměřena především na královéhradeckou oblast, kde se nacházejí dvě hlavní studované lokality – Jaroměř a Plotiště nad Labem. Analýzou archeologického materiálu a zapojením výsledků do širšího rámce východních a následně celých Čech se pokouší o identifikaci hierarchické struktury osídlení. Na základě dokladů dálkové směny se v této struktuře dále snaží identifikovat doklady o přítomnosti skupin či jednotlivců s výjimečným sociálním postavením.
Abstract v angličtině:
The Structure and the Chronology of Stroked Pottery Culture Settlements in Eastern Bohemia; This work covers the period of the Stroked Pottery Culture (5100/5000 - 4500/4400 cal BC) in a spatial context that in accordance with the current territorial administrative division corresponds to the Pardubice and the Hradec Králové Regions (Central Europe, Czech Republic). It describes and compares the forms and the composition of the two adjacent areas of Neolithic settlements. Attention is focused primarily on the Hradec Králové area, where two main sites are being studied, i.e. Jaroměř and Plotiště nad Labem. Through analysis of the archaeological material and contextualisation of the results within the wider framework of the Eastern part and subsequently also the entire area of Bohemia it is seeking to identify the hierarchical structure of the settlement. On the basis of the documents of remote distribution it also seeks to identify within this structure any evidence of the presence of groups or individuals with exceptional social status.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Burgert 12.3 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Pavel Burgert 53.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Burgert 132 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Burgert 133 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Pavel Burgert 396 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jaroslav Řídký 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. 188 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miloš Vávra, CSc. 152 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 991 kB