velikost textu

Státní hospodářský plán v poválečném Československu. Produkce a spotřeba piva v letech 1945–1961

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Státní hospodářský plán v poválečném Československu. Produkce a spotřeba piva v letech 1945–1961
Název v angličtině:
State Economic Plan in Postwar Czechoslovakia. Production and Consumption of Beer in 1945–1961
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Minařík
Školitel:
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
PhDr. Mgr. Tomáš Vilímek, Dr., Ph.D.
Id práce:
147054
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Moderní hospodářské a sociální dějiny (XMHD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hospodářský plán|pivovarnictví|spotřeba piva|státní socialismus|socialistická transformace|plánovací experti|technokracie
Klíčová slova v angličtině:
State Economic Plan|Brewing Industry|Beer Consumption|State Socialism|Socialist Transformation|Planning Experts|Technocracy
Abstrakt:
Předkládaná disertační práce má ambici přispět k porozumění hospodářskému systému v období poválečné socialistické a následného upevňování komunistického režimu padesátých 20. století Prostředek poznání představuje státní hospodářský plán, který se postupně stal jedním z klíčových determinantů československé ekonomiky po druhé světové válce Proces formování systému státem řízené je sledován ze zorného pole vybraného průmyslové odvětví – pivovarnictví, jehož význam zvyšuje hluboce zakořeněná specifika spotřeby piva v české společnosti ve výzkumu prostupování poválečných nacionálních, sociálních a hospodářských proměn československou produkcí i spotřebou piva. Sledovány jsou zejména limity podnikatelské svobody pivovarnictví v období třetí republiky, transformace soukromého podnikání na kolektivní formy vlastnictví výrobních prostředků specifika a detailnost státního plánu a jeho formování kontextu klíčových domácích politickýc i mezinárodních událostí. Výstupy disertační práce přináší poznatky plánování, o vývoji tradičního českého průmyslového odvětví a spotřeby piva období státního socialismu a současně poskytují vhled na roli plánovacích expertní výstavbě socialismu, v následných reformních pokusech a v samotném procesu udržování mocenské hegemonie komunistické strany.
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation has the ambition to contribute to the understanding of the economic system in Czechoslovakia during the post-war socialist transformation and the subsequent consolidation of the communist regime in the 1950s. The means of knowledge is the state economic plan, which has gradually become one of the key determinants of the Czechoslovak economy after the Second World War. The process of forming a system of state-controlled economy is monitored from the field of view of selected industry – brewing. The importance of the brewing industry consists in the deep-rooted specifics of beer consumption in Czech society. The research focuses on the penetration of post-war national, social and economic transformations through Czechoslovak production and beer consumption. It focuses on the limits of business freedom in brewing industry in the period of the Third Republic, transformation of private enterprise into collective forms of ownership, specifics and detail of the state plan and its formation in the context of crucial domestic political and international events. The results of the dissertation provide information about the mechanism of state economic planning, the development of traditional Czech industry and beer consumption in the period of state socialism, and at the same time provide insight into the role of planning bureaucratic structures in construction of socialism, subsequent system reforms and maintaining the power hegemony of the Communist Party.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Minařík 7.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Minařík 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Minařík 56 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Martin Minařík 329 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Tomáš Vilímek, Dr., Ph.D. 260 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. 159 kB