velikost textu

Specifika vzdělávání pedagogických pracovníků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifika vzdělávání pedagogických pracovníků
Název v angličtině:
The specifics of teacher´s education
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Ivana Shánilová
Školitel:
doc. Mgr. Milan Beneš, Dr.
Oponenti:
PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
doc. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Id práce:
147047
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Andragogika (XAND)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 5. 2014
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
akreditace, atestace, celoživotní učení, další vzdělávání, další vzdělávání pe-dagogických pracovníků (DVPP), financování DVPP, kariérní systém, pedagogický pracov-ník, profese učitele, profesní kompetence, profesní standard, systém DVPP, učitel
Klíčová slova v angličtině:
accreditation, attestation, lifelong learning, further education, continual profi-ciency development (CPD), CPD funding, carreer system, pedagogical staff, teachers profes-sion, professional competence, professional standard, the system of further education, teacher
Abstrakt:
Disertační práce je zaměřena na problematiku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků z pohledu současné legislativy Evropské unie a České republiky jako jednoho z klíčových adaptačních mechanismů, které zajišťují schopnost vzdělávací soustavy adekvátně reagovat na stále se měnící společenské podmínky v současném globalizovaném světě. Teoretická část za pomoci analýzy různých teoretických přístupů k dalšímu vzdělávání vymezuje a popisuje problematiku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, jeho sys-tému, specifických podmínek, oblastí a jeho financování. Zabývá se oblastí profese a kompetencí učitele, kariérního řádu a profesního standardu učitelů. Empirická část této práce popisuje na základě empirického šetření systém dalšího vzdě-lávání pedagogických pracovníků jak z pohledu vedení škol, tak z pohledu pedagogů a mapuje specifické faktory ovlivňující kvalitu současného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Dissertation is focused on the continuing education of teachers in terms of the current legisla-tion of the European Union and the Czech Republic as one of the key adaptive mechanisms that ensure the ability of the education system to adequately respond to the ever changing so-cial conditions in today's globalized world. The theoretical part through the analysis of different theoretical approaches to further education, defines and describes the issue of further education of teachers, the system – specific conditions, areas and its financing. It deals with the areas of the teacher‘s profession, their competences, career structure and professional standards. The empirical part of this dissertation, based on empirical research, describes the system of further education of teachers both in terms of school managment, and from the perspective of teachers and it maps specific factors affecting the quality of the current further education of teachers. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Ivana Shánilová 2.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Ivana Shánilová 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Ivana Shánilová 83 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Ivana Shánilová 579 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Milan Beneš, Dr. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michal Šerák, Ph.D. 1.75 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 96 kB