velikost textu

Poetika živelnosti v hispanoamerickém „románu pralesa”

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Poetika živelnosti v hispanoamerickém „románu pralesa”
Název v angličtině:
The poetics of spontaneity in the Hispanic - American “rainforest novel”
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Roman Zaťko, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Oponenti:
Mgr. Dora Poláková, Ph.D.
Maria Gema Areta Marigo
Id práce:
147039
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Románské literatury (XROL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Španělština
Klíčová slova:
José Eustasio Rivera|Ciro Alegría|román pralesa|hispanoamerická literatura|příroda v literatuře|živelnost v literárním díle
Klíčová slova v angličtině:
José Eustasio Rivera|Ciro Alegría|rainforest novel|Hispanic-American literature|the nature in the literature|spontaneity in the literature work
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce se zabývá fenoménem živlu v hispanoamerickém románu pralesa. Koncept živelnosti je založen na mechanismu prostupnosti složek ve struktuře uměleckého textu, které jsou součástí hybridnosti rozebíraných románů. Na základě živelnosti vznikají heterogenní struktury, jejichž výsledkem je interpretační variabilita literárního díla. Tato mnohovýznamovost pak umožňuje, aby ze strany čtenáře zájem o taková díla přetrval v čase. Vysvětlení živelnosti v literatuře se teoreticky opírá o pojem transkulturace, který vytvořil uruguayský esejista Ángel Rama, a o termíny záměrnosti a nezáměrnosti, definované Janem Mukařovským. Práce je členěna na dvě části: první se zabývá rozborem fenoménu živlu z hlediska formálního a druhá z hlediska tematického. Celý proces prostupnosti končí v poslední kapitole motivem rozkladu bouře, kdy se živel vody odděluje od živlu ohně, aby se oba elementy mohly opět propojit a vytvořit další bouři. Tento postup navazuje na cykličnost procesu slučování a oddělování jednotlivých prvků v literárním díle, kterým se fenomén živlu vyznačuje. Klíčová slova José Eustasio Rivera, Ciro Alegría, román pralesa, hispanoamerická literatura, příroda v literatuře, živelnost v literárním díle
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation thesis is dedicated to the phenomenon of spontaneity in the Hispanic-American rainforest novel. The concept of spontaneity is based on the mechanism of synthesis of components in the structure of an artistic text. These components are a part of the variability of the analyzed novels. Heterogeneous structures are created on the basis of spontaneity and their result is interpretation variability of a literary work. This multiple meaning enables the reader not to lose interest in this kind of work over time. The theoretical explanation of the spontaneity in the literature is based on the concept of transculturation created by the Uruguayan essayist Ángel Rama and the terms of intentionality and unintentionality defined by Jan Mukařovský. The dissertation thesis is divided in two parts: the first one is dedicated to the formal aspect of the phenomenon of spontaneity and the second one to the thematic point of view. The whole process of synthesis finishes in the final chapter with a decomposition of a storm, when the element of water separates from the element of fire to be able to rejoin each other and create a new storm. This characteristic movement for the phenomenon of spontaneity follows the cyclic process of synthesis and separation of the components in the literary work. Keywords José Eustasio Rivera, Ciro Alegría, rainforest novel, Hispanic-American literature, the nature in the literature, spontaneity in the literature work
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Roman Zaťko, Ph.D. 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Roman Zaťko, Ph.D. 127 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Roman Zaťko, Ph.D. 123 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Roman Zaťko, Ph.D. 469 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Anna Housková, CSc. 281 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dora Poláková, Ph.D. 569 kB
Stáhnout Posudek oponenta Maria Gema Areta Marigo 987 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 806 kB