velikost textu

Konkurenční doložka v pracovním právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konkurenční doložka v pracovním právu
Název v angličtině:
Non-compete clause in Labour Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Marcela Hlaváčková
Vedoucí:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Id práce:
147017
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
24. 3. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
konkurenční doložka; pracovní právo; nekalá soutěž
Klíčová slova v angličtině:
non-compete clause; labour law; unfair competition
Abstrakt:
Abstrakt: Předmětem této práce je úprava konkurenční doložky v pracovním právu. Klíčovou otázkou v této problematice je, zda existuje hranice mezi tím, co je vlastní schopnost člověka (předvídavost, podnikavost, flexibilita), co je tedy součástí jeho osobnosti a co je součástí závodu, jako nehmotný statek, představován ať již právy nebo jiným duševním vlastnictvím – know-how, obchodním tajemstvím, informacemi, sítí kontaktů atd. jakožto hodnotami, které umožní získat určitým subjektům předstih a spolu s dalšími aspekty ve výsledku dosáhnout cíle před ostatními. Konkurenční doložka v pracovním právu si prošla svým vývojem od počátku 20. století až po současnost. V této práci jsem navíc chtěla poukázat na širší pojetí zákazu konkurence, tj. přesahující hranice pracovního práva. Práce se věnuje základním pojmům, vývoji a historii konkurenční doložky, zákonné úpravě i období, ve kterém zákonná úprava ne zcela reflektovala na potřeby úpravy vztahu zaměstnavatele a zaměstnance, oblasti přesahující striktní hranice pracovního práva až po současnou úpravu, v neposlední řadě také ve srovnání se zahraničními právními úpravami. Práce je zaměřena na zákaz konkurence v pracovněprávních vztazích, který je nejen řešenou otázkou za trvání pracovního poměru, ale zejména po jeho skončení. Cílem této práce pak bylo podat ucelený pohled na konkurenční doložku nejen v pracovním právu ale i na pojem zákazu konkurence.
Abstract v angličtině:
Abstract: The subject of this paper is the regulation of a non-compete clause in labour law. The key question in this issue is whether there is a boundary between what is a person’s own ability (foresight, enterprise, flexibility), that is, what is a part of their personality and what is a part of a business as an intangible asset, in the form of rights or other intellectual property – know- how, trade secret, information, network of contacts, etc., as values that will enable certain entities to gain an edge and, in combination with other aspects, ultimately to accomplish a goal ahead of the others. The non-compete clause in labour law has been evolving from the early 20th century until today. In this paper, I also wanted to point out the broader concept of a ban on competition, i.e. a ban beyond the boundaries of labour law. The paper covers basic terminology, development and history of a non-compete clause, the applicable legislation as well as the period during which the applicable legislation did not completely respond to the need for regulation of the relationship between an employer and an employee, the areas extending beyond the strict boundaries of labour law as well as the current applicable legislation; last but not least, the paper also provides comparison with foreign applicable legislations. The paper focuses on the ban on competition in industrial relations, which is an issue addressed not only during an employment but particularly after its termination. Thus, the objective of this paper was to offer a comprehensive view of not only a non-compete clause in labour law but also of the concept of the ban on competition.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marcela Hlaváčková 1.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marcela Hlaváčková 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marcela Hlaváčková 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 540 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 169 kB