velikost textu

Přínos Tschammerovy knihovny v Těšíně pro retrospektivní národní bibliografii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přínos Tschammerovy knihovny v Těšíně pro retrospektivní národní bibliografii
Název v angličtině:
Contribution of The Tschammer Library in Cieszyn for Retrospective National Bibliography
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Vojtěch Šícha
Vedoucí:
doc. PhDr. Petr Voit, CSc.
Oponent:
PhDr. Richard Šípek, Ph.D.
Id práce:
146995
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tschammerova knihovna|církevní knihovny|dějiny knihoven|Polsko|bohemikální staré tisky
Klíčová slova v angličtině:
Tschammer library|church libraries|history of libraries|Poland|bohemian old prints
Abstrakt:
Abstrakt: Předmětem práce je bibliografické zpracování souboru bohemikálních starých tisků vydaných do roku 1800 dochovaných v Tschammerově knihovně v Těšíně. Cílem je sestavit bibliografický soupis dochovaných vydání a na základě analýzy zodpovědět tři badatelské otázky. Může revize dříve dosažených badatelských výsledků přinést něco nového z hlediska národní retrospektivní bibliografie tisků vydaných do roku 1800? Zda a jak mohou výsledky analýzy bohemikální části historického fondu specificky lokální sborové knihovny rozšířit dosavadní poznatky v oblasti výzkumu dějin knižní kultury Čech, Moravy a Slezska? Co může přinést provenienční analýza evidovaných exemplářů v lokální církevní knihovně z hlediska dějin čtenářství, mecenátu a knižní kultury v českých zemích? Úvodní kapitola je věnována vývoji těšínské evangelické obce od 16. do počátku 19. století. V druhé kapitole jsou představeny dějiny a správa Tschammerovy knihovny a základní charakteristika jejího historického fondu. Třetí kapitola představuje výsledky samostatného bibliografického výzkumu. Závěr tvoří celkové shrnutí práce a zhodnocení dosažených výsledků, na které navazuje bibliografický soupis evidovaných bohemikálních tisků vydaných do roku 1800 dochovaných v historickém fondu Tschammerovy knihovny.
Abstract v angličtině:
Abstract: The subject of my thesis is the bibliographic processing of the collection of old Czech prints published until 1800 preserved in the Tschammer Library in Cieszyn. The aim is a compilation of bibliographical inventory of preserved editions to give an answer to three research questions. First question is: can a revision of former research results bring something new from the perspective of the national retrospective bibliography? Than whether and how the results of the analysis of the Czech historical collection of specifically local church library can extend the existing knowledge in the research of the history of book culture in Bohemia, Moravia and Silesia? Finally, what does the analysis of the provenance of preserved copies held in the Tschammer Library bring to the history of readers, reading and book culture in the Czech lands? The introductory chapter is devoted to the development of evangelical community of Cieszyn Silesia from the 16th to the beginning of the 19th century. The second chapter presents the history of the library and the basic characteristics of its historical collections. The third chapter focuses on the results of my bibliographic research. The conclusion brings a summary of the work and an evaluation of the achieved results, followed by a bibliographic inventory of Bohemian prints published until 1800 preserved in the historical collection of the Tschammer Library.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vojtěch Šícha 1.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vojtěch Šícha 183 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vojtěch Šícha 180 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Petr Voit, CSc. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Richard Šípek, Ph.D. 298 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Petr Voit, CSc. 152 kB