velikost textu

Dovednosti čtení a analýzy starých a současných map žáků základních škol a gymnázií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dovednosti čtení a analýzy starých a současných map žáků základních škol a gymnázií
Název v angličtině:
Reading and analysing of old and contemporary maps by students of elementary and grammar schools
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Adam Gallus
Vedoucí:
RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tomáš Burda
Id práce:
146958
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Učitelství geografie pro střední školy (UNZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
geografické vzdělávání, dovednosti, mapové dovednosti, stará mapa, klasifikace, výzkum
Klíčová slova v angličtině:
geographical education, skills, map skills, old map, classification, research
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou a testováním vybraných mapových dovedností na aktuálních a starých mapách u žáků devátých tříd základní školy a čtvrtého ročníku nižšího gymnázia. Práce zkoumá možný vliv typu školy, pohlaví, prospěchu v hodinách zeměpisu a dějepisu a předchozí zkušenosti na dosažené výsledky. Samotnému výzkumu předchází na základě prostudované literatury teoretická východiska, jako je charakteristika mapových dovedností a jejich klasifikace. Dále pak popis použitých mapových podkladů a specifika práce se starou mapou. Pro účely výzkumu byl autorem sestaven didaktický test, který byl nejprve prakticky ověřen na vzorku 34 žáků. Po zjištění, že tento test splňuje veškerá odborná kritéria, byl použit pro výzkum mapových dovedností u 125 žáků na dvou základních školách a dvou gymnáziích. Výzkumná část obsahuje rozbor výsledků didaktického testu mapových dovedností a identifikaci a popis hlavních chyb, kterých se žáci dopustili. Souhrnem výsledků autor odpovídá na položené výzkumné otázky. V závěru se autor zabývá zásadními poznatky této studie a zamýšlí se, co tyto výsledky mohou znamenat pro školní praxi a jakým směrem by mohl případně v této oblasti pokračovat další výzkum. Práce je doplněna o grafy a tabulky. Klíčová slova: geografické vzdělávání, dovednosti, mapové dovednosti, stará mapa, klasifikace, výzkum
Abstract v angličtině:
Abstract The main goal of the thesis is to answer whether an ability to use maps in different ways is affected by one or more criteria specified by the author. The author has decided to test abilities of fifteen-year-old pupils to work in different ways with actual and old maps. The thesis examines possible impact of type of the school, gender, school marks achieved in History and Geography lessons, and previous experience with using maps. Before the practical part of the thesis was executed the theoretical part of the thesis had been dealt with. Different map skills were specified and characterized. Maps which the author had chosen to use for the purpose of the thesis were thoroughly described and particular odds of work with old maps were emphasised. For the purpose of the research part of the thesis the author developed a didactic test. At pilot testing a sample of 34 pupils completed the test to verify it is suitable for the thesis purpose and it meets all requirements for scientific research. At the second stage of the practical part of the research a group of 125 pupils from two different types of school completed the test. After the practical part of the thesis the author rigorously analysed completed tests and discussed whether the abilities to use maps seem to be affected by some criteria that had been specified for the purpose of the thesis. Key words: geographical education, skills, map skills, old map, classification, research
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Adam Gallus 17.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Adam Gallus 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Adam Gallus 185 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Martin Hanus, Ph.D. 491 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Burda 347 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. 153 kB