velikost textu

Právní úprava fyzických osob v obecném zákoníku občanském a v současném občanském zákoníku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava fyzických osob v obecném zákoníku občanském a v současném občanském zákoníku
Název v angličtině:
Legal regulation of natural persons in the General Civil Code and in the current Civil Code
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jakub Stromšík
Školitel:
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Oponenti:
prof. doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, M.A., LL.M., Ph.D.
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
146943
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Teoretické právní vědy – Právní dějiny a římské právo (P0421D220014)
Obor studia:
Teoretické právní vědy – Právní dějiny a římské právo (3339)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 10. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fyzická osoba, ochrana osobnosti, náhrada újmy
Klíčová slova v angličtině:
natural person, protection of personality, liability for damage
Abstrakt:
Právní úprava fyzických osob v obecném zákoníku občanském a v současném občanském zákoníku Abstrakt Tato disertační práce přináší komplexní historizující pohled na vývoj pojmu osoba v právním smyslu na území českých zemí. Velká část práce se zabývá filozofickým vymezením tohoto pojmu a zkoumá přirozenoprávní východiska této problematiky. Důraz je kladen na porovnání právní úpravy fyzických osob v obecném zákoníku občanském z roku 1811 (ABGB) a českém občanském zákoníku z roku 2012. Autoři nového občanského zákoníku označují za základní obecný ideový zdroj rekodifikace vládní návrh občanského zákoníku z roku 1937, který byl de facto modernizační revizí rakouského obecného zákoníku občanského, a tak je při interpretaci nového občanského zákoníku důležité přihlížet k relevantním ustanovením ABGB, zohlednit historický původ těchto ustanovení a zároveň zkoumat, jak se jejich výklad vyvíjel v čase. V disertační práci je také poměrně velký prostor věnován problematice ochrany osobnosti. Porovnávána jsou opět jednotlivá ustanovení nového občanského zákoníku a rakouského zákoníku z roku 1811. Velká pozornost je věnována jednotlivým prostředkům ochrany osobnosti vč. nejúčinnějšího institutu, kterým je odpovědnost za škodu, resp. povinnost nahradit újmu. Předmětem komparace je i současná česká a rakouská judikatura týkající se náhrady újmy v případě ublížení na zdraví nebo v případě zásahu do jiných složek osobnosti. Pro některé čtenáře může být překvapující, že výše náhrad v případě ublížení na zdraví dosahuje v České republice několikanásobku náhrad přiznávaných v Rakousku. Obdobná situace panuje v otázce náhrady újmy vyplývající ze zásahu do dalších složek osobnosti. Český právní řád v těchto případech poskytuje vysoký standard ochrany srovnatelný se západní Evropou, kdy náhradu újmy umožňuje v širokém spektru případů a v odpovídající výši, rakouský přístup je naproti tomu hodně restriktivní. Klíčová slova: fyzická osoba, ochrana osobnosti, náhrada újmy
Abstract v angličtině:
Legal regulation of natural persons in the Civil Code of Austria and in the current Civil Code of the Czech Republic Abstract This dissertation thesis brings a comprehensive historical perspective on the development of the concept of a person in the legal sense in the territory of the Czech lands. A great part of the thesis deals with the philosophical definition of this term and examines the natural legal bases of this issue. Emphasis is placed on the comparison of the legal regulation of natural persons in the Civil Code of Austria (ABGB) which was enacted in 1811 and the Czech Civil Code from 2012. The authors of the new Civil Code designate as the ideological source of the recodification the draft of the Czechoslovak Civil Code from 1937, which was de facto modern revision of the ABGB, so it is important to take into account the relevant ABGB provisions when interpreting the new Civil Code. It is also important to take into account the historical origins of these provisions, while also examining how their interpretation has evolved over time. In this dissertation thesis there is also quite a large space devoted to the issue of personality protection. Some of the most important provisions of the new Czech Civil Code and the Civil Code of Austria are again compared. Great attention is paid to the individual means of personality protection, incl. the most effective institute, which is liability for damage. The subject of comparison is also the current Czech and Austrian case law on compensation of damage caused by a bodily injury and compensation of harm caused to other natural rights. For some readers it may be surprising that the amount of compensation in the event of bodily injury in the Czech Republic is several times higher than in Austria. A similar situation exists in the case of compensation of harm caused to other natural rights. In these cases the Czech legal system provides a high standard of protection comparable to Western European countries. The Austrian approach is rather restrictive. Keywords: natural person, protection of personality, liability for damage
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Stromšík 1.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Stromšík 135 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Stromšík 132 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, M.A., LL.M., Ph.D. 223 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 158 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 130 kB
Stáhnout Errata Mgr. Jakub Stromšík 186 kB