velikost textu

Podíl ve společnosti s ručením omezeným jako předmět zajištění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podíl ve společnosti s ručením omezeným jako předmět zajištění
Název v angličtině:
Share in a private limited company as a security
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michael Zvára
Školitel:
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Ivanka Štenglová
JUDr. Miloš Tomsa
Id práce:
146877
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Obchodní právo (OBCHODNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zástavní právo, podíl ve společnosti s ručením omezeným, obchodní rejstřík
Klíčová slova v angličtině:
pledge, share in a private company limited by shares
Abstrakt:
Anotace Práce se zabývá podílem ve společnosti s ručením omezeným jako předmětem zajišťovacích práv. Po první úvodní kapitole následuje kapitola zabývající se historií zástavního práva k podílu a zajišťovacího převodu práva k podílu na území dnešní České republiky. V další kapitole se autor zabývá předpoklady pro uzavření platné a závazné zástavní smlouvy k podílu ve společnosti s ručením omezeným. Autorem jsou zkoumány podmínky vyžadované pro převoditelnost podílu a zastavitelnost a forma zástavní smlouvy. Pozornost je rovněž věnována stanovisku Nejvyššího soudu České republiky zabývající se zástavním právem k podílu a převoditelností podílu ve společnosti s ručením omezeným. Autor se následně zabývá zápisem zástavního práva k podílu ve společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku a aktivní legitimací navrhovatele k podání tohoto návrhu. Rovněž jsou zkoumány aspekty spojené s ochranou dobré víry a publicity obchodního rejstříku. Ve čtvrté kapitole je srovnávána ochrana dobré víry v obchodním rejstříku a veřejných seznamech a jmenovitě pak zejména při srovnání s katastrem nemovitostí, jako typickým představitelem veřejného seznamu. Autor rovněž analyzuje možnost nabýt zástavní právo k podílu ve společnosti s ručením omezeným o neoprávněného a možnost nabýt podíl ve společnosti s ručením omezeným nezatížený právy třetích osob na základě dobré víry. Pozornost je též věnována možnosti vydržení zástavního práva k podílu. Pátá kapitola se zabývá vztahy mezi zástavním věřitelem, zástavcem a společností. Je analyzována ochrana zástavního věřitele před zásady společnosti a zástavce. Pořadí zástavních práv je rovněž věnována pozornost. Jsou zkoumány různé možnosti uspokojení zástavního věřitele ze zástavního práva. Šestá kapitola je věnována zástavnímu právu k podílu ve společnosti s ručením omezeným ve zvláštních situacích. Je analyzováno zastavení kmenových listů, zástavní právo k podílu v insolvenci a podíl ve společnosti s ručením omezeným jako součást závodu. Sedmá kapitola srovnává právní úpravu zástavního práva k podílu ve společnosti s ručením omezeným a ke kmenovým listům. Osmá kapitola se věnuje zajišťovacímu převodu práva k podílu ve společnosti s ručením omezeným, přičemž je zkoumána právní úprava vztahů mezi věřitelem, dlužníkem a společností. Devátá kapitola nejprve popisuje německou právní úpravu zástavního práva k podílu ve společnosti s ručením omezený a jedenáctá kapitola následně provádí analýzu a srovnání německé a české právní úpravy. Jedenáctou kapitolu tvoří závěr.
Abstract v angličtině:
Abstract The final thesis deals with a share in a private limited company as a security. An introduction chapter is being followed by a chapter describing the historical development of the pledge over a share in a private company limited by shares and the securing ownership transfer on the current territory of the Czech Republic. The next chapter deals with the basic preconditions of a valid pledge contract over share. The transferability of a share, different rules for transfer contract and pledge contract and future pledge contract are being stressed. The new case law of the Supreme Court of the Czech Republic dealing with the pledge contract over shares is discussed. The following chapter inquires the problems regarding the registration of the pledge in the commercial register and protection of the good faith when dealing in trust in the data registered in the commercial register. The right to propose the registration of the pledge to the commercial register is examined. The author compares the protection of the good faith when dealing in trust in the commercial register and the land register in the fourth chapter. The possibility to acquire a pledge on a share from a non-owner and the possible acquisition of a share without any rights of third persons is considered. The possibility of acquisition of the pledge on a share by positive prescription is examined. The fifth chapter deals with the relations between the pledgor, the pledgee and the company. The protection of the pledgee from the interventions of the company and the pledgor is being analyzed. The ranks of the pledge are being researched. The different possibilities of realization of the pledge are investigated. The sixth chapter is dedicated to the pledge in specific situations. Pledge of shares as securities, pledge in insolvency proceedings, negative pledge on shares and share as a part of collective thing are discussed. The seventh chapter compares the legal regulation of pledge over share in a private company limited by shares, where the shares are not securities and where the shares are expressed as a security. The eight chapter is dedicated to the fiduciary contract to the share in a private company limited by shares and the relations between the trustor, trustee and the company are explored. The ninth and tenth chapter addresses the German legal regulation and compares the German and the Czech legal approach to the pledge over share in a private company limited by shares. The last chapter is the summary.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michael Zvára 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michael Zvára 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michael Zvára 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 178 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ivanka Štenglová 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Miloš Tomsa 134 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 128 kB