velikost textu

Vytěsněná apokalypsa – česká reflexe ústupu německé skupiny armád Střed

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vytěsněná apokalypsa – česká reflexe ústupu německé skupiny armád Střed
Název v angličtině:
Forgotten Apocalypse - The Czech Reflection of the Retreat of the German Heeresgruppe Mitte
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tomáš Jakl
Školitel:
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Oponenti:
Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Id práce:
146865
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Druhá světová válka|historiografie|německá armáda|české země|skupina armád Střed|Heeresgruppe Mitte|Ferdinand Schörner|Dwight David Eisenhower|konstrukce obrazu minulosti
Klíčová slova v angličtině:
World War II|Historiography|German Army|Czechoslovakia|Army Group Centre|Heeresgruppe Mitte|Ferdinand Schörner|Dwight David Eisenhower|The Construction of the Image of the Past
Abstrakt:
Název práce: Vytěsněná apokalypsa – česká reflexe ústupu německé skupiny armád Střed Autor: Mgr. Tomáš Jakl Abstrakt: Jsou válečná tažení, která jdou popsat jednoduše, jiná obtížně a některé nejde rekonstruovat plynulým vyprávěním vůbec. Události v českých zemích v prvních dvou květnových týdnech roku 1945 patří k těm obtížně popsatelným. To, že se zde nacházela poslední německá bojeschopná skupina armád, je všeobecně známo. Také se běžně ví, že šlo o skupinu armád Střed, které velel polní maršál Ferdinand Schörner. Podstatně méně je známo, že následkem vypuknutí Českého povstání tato skupina armád ustoupila přes povstalecké území k demarkační linii mezi americkou a Rudou armádou. Poslední zoufalou iluzí německých vojáků bylo, že se spojí s Američany a společně vyženou Rusy z Evropy. Spojenecký vrchní velitel na Západě, generál Dwight David Eisenhower, nehodlal po smrti amerického prezidenta Roosevelta udělat nic, co by si sovětský diktátor mohl vykládat byť jen jako náznak podobného vývoje. Nejenže zakázal generálu Pattonovi překročit předem se sověty dohodnutou demarkační linii v Čechách, opticky vstříc ustupujícím Němcům, ale americké jednotky sovětům také vydaly zajaté německé vojáky z jednotek, které bojovaly na východní frontě. Své zajaté Němce předali Rudé armádě kromě Američanů i čeští povstalci. Do sovětského zajetí tak padlo okolo 800.000 vojáků skupiny armád Střed. Okolnosti konce skupiny armád „Střed“ představují dodnes příslovečné „bílé“ místo českých dějin. Ihned po válce se zmínky o německém ústupu dostaly do kolize s oficiální komunistickou tezí o včasném příchodu Rudé armády. Po roce 1948 se obraz konce druhé světové války v Českých zemích omezil na Pražské povstání a na příchod Rudé armády. Zatímco přítomnost americké armády v západních Čechách byla občas zmíněna, byť obvykle s velkým záporným znaménkem, německý ústup k americké demarkační linii byl zcela tabu. V československých historických atlasech je pak na kartogramech pražské operace Rudé armády dodnes znázorňován pouze její plánovaný průběh, včetně obklíčení a likvidace celé skupiny armád Střed ve východních Čechách, ke kterému nikdy nedošlo. Provedený základní výzkum v domácích i zahraničních archivech, nám dnes umožňuje pohlédnout na tuto etapu našeho podílu na vítězství v druhé světové válce již podstatně ostřejší optikou a zasadit ji do podstatně širší perspektivy. Práce ve své první části popisuje ústup skupiny armád Střed přes české země v květnu 1945 ve světle současného historického poznání. Sleduje „anatomii“ skupiny armád Střed, její početní stav a vnitřní organizaci. Podrobně analyzuje jednání o německé bezpodmínečné kapitulaci v Remeši a jeho konsekvence v českých zemích. Nastiňuje zneužití německého ústupu v nátlaku Sovětského svazu na Československou vládu v těsně poválečném období. Druhá část práce je věnována obrazu německého ústupu v české historiografii, literatuře a filmu.
Abstract v angličtině:
Title: Forgotten Apocalypse - The Czech Reflection of the Retreat of the German Heeresgruppe Mitte Author: Mgr. Tomáš Jakl Abstract: There are war campaigns that can be described simply, others more difficult to describe, and some cannot be reconstructed by a continuous narrative at all. The events in the Czech Lands in the first two weeks of May 1945 belong to the most difficult to describe. The fact that there was the largest of last German fighting groups of armies is well known. It is also commonly known that it was the Central Army Group commanded by Field Marshal Ferdinand Schörner. Significantly less is known that as a result of the outbreak of the Czech Uprising, this group of armies retreated across the rebellious territory to the demarcation line between the US and the Red Army The last desperate illusion of German soldiers was that they would contact the Americans and jointly drive the Russians out of Europe. Allied Commander-in-Chief in the West, General Dwight David Eisenhower, did not intend to do anything after the death of US President Roosevelt, which the Soviet dictator could even interpret as a similar development. Not only did he forbid General Patton from crossing the agreed line in advance with the Soviets, visually accommodating the retreating Germans, but the US troops also released the captured German troops from the units that fought on the Eastern Front to the Red Army. In addition to the Americans, Czech insurgents also handed over their captured Germans to the Red Army. Thus, about 800,000 Army Group troops fell into Soviet captivity. The circumstances of the end of the army group Centre or Heeresgruppe Mitte still represent the proverbial "white spot" of Czech history. Immediately after the war, references to the German retreat came into conflict with the official Communist thesis on the early arrival of the Red Army. After 1948, the image of the end of World War II in the Czech lands was limited to the Prague Uprising and the arrival of the Red Army. While the presence of the US Army in Western Bohemia was occasionally mentioned, although usually with a large negative sign, the German retreat to the US demarcation line was completely taboo. In Czechoslovak historical atlases, only the planned course of the Red Army's Prague operation is depicted to this day, including the siege and destruction of the whole army group Centre in Eastern Bohemia, which has never occurred. Basic research carried out in both domestic and foreign archives now allows us to look at this stage of our share of the victory in World War II with sharply sharper optics and put it in a much broader perspective. The work in its first part describes the retreat of the Central Army Group through the Czech lands in May 1945 in the light of contemporary historical knowledge. It follows the "anatomy" of the army group Centre, its strength and internal organization. It analyses in detail the negotiations on the German unconditional surrender in Reims and their consequences in the Czech lands. It outlines the abuse of the German retreat in the Soviet Union's pressure on the Czechoslovak government in the post-war period. The second part of the thesis is devoted to the image of the German retreat in Czech historiography, literature and film.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Jakl 5.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Jakl 134 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Jakl 130 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Tomáš Jakl 674 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 667 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D. 1.44 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 2.02 MB