velikost textu

Gustáv Husák. Politická biografie se zvláštním zřetelem k česko-slovenským vztahům ve 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Gustáv Husák. Politická biografie se zvláštním zřetelem k česko-slovenským vztahům ve 20. století
Název v angličtině:
Gustav Husák. A Political Biography with Special Emphasis on Czech-Slovak Relations in 20th Century
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michal Macháček
Školitel:
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
Róbert Letz
Id práce:
146859
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Gustáv Husák|Magda Husáková|Viera Husáková|Antonín Novotný|Viliam Široký|Alexander Dubček|Leonid Brežněv|česko-slovenské vztahy|KSČ|KSS|komunistický intelektuál|Slovenské národní povstání|Demokratická strana|slovenský nacionalismus|buržoazní nacionalismus|čechoslovakismus|československá federace|stalinismus|politické procesy|Československo|Slovensko|rehabilitace|barákova komise|kolderova komise|barnabitská komise|Pražské jaro|perestrojka|normalizace
Klíčová slova v angličtině:
Gustav Husak|Magda Husakova|Viera Husakova|Antonin Novotny|Viliam Siroky|Alexander Dubcek|Leonid Brezhnev|Czech-Slovak relations|communist intellectual|Slovak National Uprising|Democratic Party|Slovak nationalism|bourgeois nationalism|Czechoslovakism|Czechoslovak federation|Stalinism|political trials|Communist Party of Czechoslovakia|Communist Party of Slovakia|rehabilitation|Barak committee|Kolder committee|Barnabitky committee|Prague Spring|perestroika|normalization
Abstrakt:
Bibliografický záznam: Michal MACHÁČEK: Gustáv Husák. Politická biografie se zvláštním zřetelem k česko-slovenským vztahům ve 20. století, disertační práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2017, 476s. [784 normostran]. Abstrakt Disertační práce se věnuje veřejné činnosti, myšlenkovému světu a obrazu politika JUDr. Gustáva Husáka, CSc. (1913–1991), jenž s různou intenzitou a v rozličných ohledech vstupoval šedesát let do česko-slovenského veřejného prostoru a pohybuje se v něm prakticky dodnes. Text vychází z široce pojaté pramenné základny a je vystavěn chronologicky, místy prokládán tematickými okruhy, přičemž se jedná o kombinaci narativního a výkladového přístupu. První kapitola je zaměřena na Husákovo mládí, na faktory, které ho přivedly ke komunistickému hnutí, a na jeho ranou aktivistickou činnost. Navazuje pojednání o Husákově počínání za druhé světové války, problematizována je jeho odbojová činnost, účast na propagandistickém zájezdu na nacisty dobytou Ukrajinu či vize Slovenska jako svazové republiky Sovětského svazu. Následná participace Husáka na Slovenském národním povstání zaručila legitimizaci jeho další politické kariéry v poválečném období, kdy úspěšně vedl zápas o komunistický monopol politické moci v Československu a snažil se prezentovat Komunistickou stranu Slovenska jako stranu národní. Vznik kauzy slovenského buržoazního nacionalismu a způsob, jakým byl do ní Husák včleněn, kriminalizován a nakonec i rehabilitován, se těší pozornosti dalších dvou kapitol. Dále jsou osvětleny obtíže s Husákovým návratem do politiky, které ho přechodně přivedly na pole historické vědy a opozičně laděných aktivit. Aktivizace a podpora veřejnosti v období propukajícího pražského jara přinesly Husákovi funkci místopředsedy československé vlády a vůdčí postavení v přípravách federativního uspořádání státu. Ačkoliv byl tak posilován obraz Husáka jako reformátora, dotyčný nadále zůstával přesvědčen o nezbytnosti komunistického monopolu moci a pevném spojenectví se Sovětským svazem jako garantem národní nezávislosti a po válce nastoupené socialistické cesty. Po vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa získal díky tomu i díky své agilnosti i houževnatosti nezbytnou důvěru Moskvy a dostal se do čela KSČ na následující dvě desetiletí. Závěrečné kapitoly představují Husáka jako zdatného taktika a politického praktika, jenž po tragickém úmrtí druhé manželky podléhal apatii, která provázela jeho postupné odcházení z veřejného života. V textu je průběžně poukazováno na stěžejní provázanost domácích událostí s mezinárodními faktory a sociální vztahy Husáka s ostatními hlavními aktéry jeho života. Tematický výklad je přitom dáván ve zvýšené míře do souvislosti s česko-slovenskými vztahy, ve kterých Husák sehrál výraznou úlohu. Dotyčný vycházel ze slovenských nacionálních pozic a řadil se mezi národně orientované slovenské komunisty, což mu vyneslo kriminalizaci, ale také uznání u velké části slovenské veřejnosti, která ho právem pojímala jako duchovního otce česko-slovenské federace, o jejíž založení se reálně zasloužil. Pokud však šlo o prosazování národního programu, dal nakonec vždy přednost stranické disciplíně. V těchto souvislostech proto můžeme Gustáva Husáka paradoxně vnímat jak jako demontéra, tak i tvůrce slovenské státnosti, na jejíchž základech stojí dnešní Slovensko. Záměr disertační práce v těchto ohledech cíleně přesahuje biografický motiv. Klíčová slova Gustáv Husák, Magda Husáková-Lokvencová, Viera Husáková, Antonín Novotný, Viliam Široký, Alexander Dubček, Leonid Brežněv, Československo, Slovensko, česko-slovenské vztahy, KSČ, KSS, komunistický intelektuál, Slovenské národní povstání, Demokratická strana, slovenský nacionalismus, buržoazní nacionalismus, čechoslovakismus, československá federace, stalinismus, politické procesy, rehabilitace, barnabitská komise, pražské jaro, perestrojka, normalizace, sametová revoluce
Abstract v angličtině:
Bibliographic record: Michal MACHÁČEK: Gustáv Husák. A Political Biography with Special Emphasis on Czech-Slovak Relations in 20th Century, PhD. thesis, The Faculty of Arts at Charles University 2017, 476pp. [784 standard pages]. Abstract The dissertation thesis discusses public activities, thoughts and the political life of JUDr. Gustáv Husák, CSc. (1913–1991), who was involved in the Czech-Slovak public space for sixty years with a significant footprint even today. The text is based on a thorough research and is chronologically structured, intertwined with thematic areas, however an analytical approach prevails. The first chapter focuses on Husák's youth, the factors that led him to the communist movement, and his early activism. This is followed by a portrayal of the Husák's activities during the Second World War, his role in the resistance, participation in a propaganda trip to the Nazi conquered Ukraine, and his vision of Slovakia as a republic of the Soviet Union. His later involvement in the Slovak National Uprising provided the legitimacy of his later political career in the post-war era, when he successfully led the struggle for the communist monopoly of political power in Czechoslovakia and attempts to present the Communist Party of Slovakia as a national party. Next two chapters show the origins of Slovak bourgeois nationalism and the way Husák was incorporated with in, criminalized and eventually absolved. Further, the difficulties with Husák's return to politics are highlighted, which brought him for the time being to the field of historical science and opposition activities. The public support and activism during the Prague Spring helped Husák to become a vice-chairman of the Czechoslovak government and a leading position in the formation of federalization of Czechoslovakia. Although the image of Husák as a reformer was so strengthened, he remained convinced of the necessity of a communist power monopoly and a strong alliance with the Soviet Union as the guarantor of national independence and post-war socialism. After the entry of Warsaw Pact troops into Czechoslovakia, this with his agility sufficiently convinced Moscow and cemented his position as the leader of the Communist Party for the next two decades. The final chapters present Husák as a skilled tactician and political practitioner who, after tragic death of his second wife, suffered from apathy that accompanied his gradual departure from public life. The text consistently stresses the fundamental interdependence of domestic events and international factors, whilst shedding light on personal relationships between Husák and other major figures. A thematic analysis is framed to a greater extent in connection with the Czech- Slovak relations, in which Husák played a significant role. His background in Slovak nationalism, and identity of a nationally oriented Slovak Communist, punitively criminalised him and still yet earned a large recognition of the Slovak public, who rightly assumed him as the father of the Czech-Slovak federation whose foundation he actually built. However, he always prioritised party discipline over national interest. In this context, we can perceive Gustáv Husák paradoxically both as a destructor and an architect of Slovak statehood upon which the foundation of today's Slovakia is built. In this respect, the intention of the dissertation purposefully transcends the biographical motif. Keywords Gustáv Husák, Magda Husáková, Viera Husáková, Klement Gottwald, Antonín Novotný, Viliam Široký, Alexander Dubček, Leonid Brezhnev, Czech-Slovak relations, communist intellectual, Slovak National Uprising, Democratic Party, Slovak nationalism, bourgeois nationalism, czechoslovakism, Czechoslovak federation, Stalinism, political trials, Communist Party of Czechoslovakia, Communist Party of Slovakia, rehabilitation, Barak's committee, Kolder's committee, Barnabit's committee, Prague Spring, perestroika, normalization, Velvet Revolution
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Macháček 4.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Macháček 184 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Macháček 263 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Michal Macháček 1.16 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. 259 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. 3.56 MB
Stáhnout Posudek oponenta Róbert Letz 2.75 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 2.53 MB