velikost textu

Podoby a proměny vztahu muže a ženy ve 2. polovině 19. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podoby a proměny vztahu muže a ženy ve 2. polovině 19. století
Název v angličtině:
Forms and changes of the relationship between man and women in the second half of the 19th century
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lenka Procházková
Školitel:
doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc.
PhDr. Marie Bahenská, PhD.
Id práce:
146858
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vztahy rodinné|vztahy muž-žena|vrstvy střední|1848-1918|gender
Klíčová slova v angličtině:
family relationships|relationships between man and women|middle class|1848-1918|gender
Abstrakt:
Anotace Tématem disertační práce jsou partnerské vztahy mužů a žen středních městských vrstev české společnosti druhé poloviny 19. století. Pozornost je věnována všem etapám (před)manželského vztahu. V práci jsou reflektovány ideální modely partnerských protějšků, strategie nalézání a volby partnera, prožívání období namlouvání, změny zapříčiněné sňatkem a příchodem dětí. Zpracována je také diskuse o reformě manželství probíhající na počátku 20. století mezi představiteli katolické církve a jejich oponenty. Součástí práce je problematika rozvodu a manželské rozluky, prožívání vdovství a vdovectví. Kromě ego- dokumentů tvoří pramennou základnu zejména preskriptivní literatura, společenské katechismy, dobová odborná literatura a periodický tisk.
Abstract v angličtině:
Abstract The theme of the thesis is the partnership between men and women in the second half of the 19th century, on the example of the middle classes in the Czech society. Attention is paid to all stages of relationships before marriage as well as of the marital relationship. The thesis dwells on the development of an ideal partner, the strategy of finding and choosing one, periods of courtesy, and changes of the relationship caused by marriage and the arrival of children. Discussion on the reform of the institution of marriage in the early 20th century between representatives of the Catholic Church and their opponents is also included. One part of the thesis deals with the issue of divorce, marital separation, as well as widowhood. In addition to ego-documents the main sources for the theses were prescriptive literature, social catechisms, periodicals and specialised and academic literature of the period.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Procházková 2.72 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lenka Procházková 2.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Procházková 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Procházková 196 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Lenka Procházková 868 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. 58 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marie Bahenská, PhD. 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.5 MB