velikost textu

Antické sklo na základě analýzy materiálu Národního muzea v Praze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Antické sklo na základě analýzy materiálu Národního muzea v Praze
Název v angličtině:
Ancient glass: Conclusions Based on the Analysis of the Collection at the Prague National Museum
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Helena Svobodová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.
prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.
Id práce:
146841
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Klasická archeologie (XARK)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 1. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sklo formované na jádro, sklo foukané do formy, sklo foukané z volné ruky, pozdně římské sklo, islámské sklo
Klíčová slova v angličtině:
core-formed glass, mould-blown glass, blown-glass, late roman glass, Islamic glass
Abstrakt:
Abstrakt Sbírka antického skla Národního muzea čítá přes 200 vesměs intaktních, dosud až na pár výjimek, nepublikovaných nádob, které zahrnují široký chronologický rámec od 5. století př. n. l. do konce antiky. Jádro sbírky tvoří foukané sklo do formy i z volné ruky. Rozbor sbírky nabízí pohled do historie antické sklářské výroby, nacházejí se v ní příklady všech výrobních postupů, od skla formovaného na hlinité jádro, přes sklo zhotovované leháním do formy k foukanému sklu do formy i z volné ruky. Ve sbírce je zastoupeno mnoho různých dekoračních technik a stylů praktikovaných v antice, rovněž se v ní nacházejí nádoby z mnoha různých míst římského impéria i mimo něj. Hlavní část práce tvoří foukané sklo římského císařství (kapitola čtyři) zhotovované z volné ruky i foukáním do formy, z toho prakticky polovinu tvoří unguentaria různých typů. Až na několik výjimek je většina zhotovena z přirozeně zbarveného skla různé intenzity nazelenalého nebo modrozeleného zabarvení. V této kapitole se nacházejí téměř všechny možné typy nádob zhotovovaných v tomto období. Nádoby byly seřazeny na základě typů – např. tvary otevřené, tvary uzavřené a v rámci těchto typů dále na základě dalších kritérií, které vytvářejí další podskupiny, jako například formy bez nožky, na nožce, s uchem, bez uch, se dvěma uchy apod. Tak vznikly v rámci určitého typu další kategorie, například misky bez nožky, misky na nožce, lahve bez uch atd. Uvnitř každé kategorie pak byly nádoby řazeny chronologicky. Kromě typologie a chronologického rámce byly nádoby, pokud to bylo možné, zařazeny i do geografického kontextu. Jako komparativní materiál bylo použito v první řadě antické sklo pocházející z nálezového kontextu (např. římské sklo z kantonu Ticino, Magdalensbergu, Colcestru nebo Herculanea), ze záchranných výzkumů v Izraeli a dále z velkých sbírek světových muzeí, například Corning Museum of Glass, Royal Ontario Museum, Toledo Museum of Art apod. Kromě nádob určených ke každodenní potřebě se ve sbírce nachází i několik výjimečných kusů, jako je kulovitá lahev s rytým pohledem na přístav v Puteoli a s nápisem. Mnoho nádob pochází z východního Středomoří pozdního císařství, kdy se sklářská výroba západu a východu odvíjí odlišným směrem. Klíčová slova: Antické sklo, sklo formované na jádro, foukané sklo, západní Středomoří, východní Středomoří, islámské sklo
Abstract v angličtině:
Abstract The ancient glass collection of the National Museum has more than 200 completely intact and so far – beside few exceptions – unpublished vessels which encompass a wide chronological framework from the 5th century BC until the end of antiquity. The core of the collection is composed of mold-blown and free-blown glass. The analysis of the collection offers a view into the history of the ancient glass production; examples of all kinds of production methods can be found in it – from a corn-formed glass, through a glass made by sagging into a form, and up to a mold-blown and free-blown glass. A great number of various decoration techniques and styles used in antiquity are represented in the collection; also, it contains vessels from various places within the Roman Empire, as well as outside of it. The major part of the work comprises blown glass from the Roman imperial period (chapter four), both free-blown and mold-blown, and from this virtually half are unguentaria of various types. Almost all types of vessel produced in this period are found in this chapter. The vessels were ordered according to types – e.g. open shapes, closed shapes and in the framework of these types they are arranged further – according to other criteria which create other sub-groups – as for example forms without a foot or on a foot, with a handle, without a handle etc. Thus were created – in the framework of a certain type – other categories. Within each category, the vessels were ranked in a chronological order. Beside the typology and the chronological framework, the vessels were – if it was possible – also ordered according to their geographical context. As a comparative material, first and most ancient glass – which came from the dated archaeological context – was used (e.g. Roman glass from the canton Ticino, Magdalensberg, Colcester and Herculaneum); also, from salvage archaeology in Israel and as well as from big collections of world-known museums, for example the Corning Museum of Glass, the Royal Ontario Museum, the Toledo Museum of Art, etc. Beside the vessels intended for everyday use, there are in the collection also a few exceptional pieces – as for example the round bottle with wheel-abraded decoration on body with view of a port in Puteoli with an inscription. Many vessels come from the Eastern Mediterranean of the Late Imperial Period when the glass production of the East and West develop in different ways. Key words: Ancient glass, core-formed glass, blown glass, Western Mediterranean, Eastern Mediterranean, Islamic glass.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Helena Svobodová, Ph.D. 1.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Helena Svobodová, Ph.D. 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Helena Svobodová, Ph.D. 99 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Helena Svobodová, Ph.D. 354 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc. 825 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Bažant, CSc. 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.04 MB