text size

IVA Movement Quality Improvement for the Virtual Environment of Unreal Tournament 2004

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
IVA Movement Quality Improvement for the Virtual Environment of Unreal Tournament 2004
Title (in czech):
Zvýšení kvality pohybu IVA ve virtuálním prostředí Unreal Tournament 2004
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Bohuslav Macháč
Supervisor:
Mgr. Jakub Gemrot
Opponent:
RNDr. František Mráz, CSc.
Thesis Id:
146834
Faculty:
Faculty of Mathematics and Physics (MFF)
Department:
Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI)
Study programm:
Informatics (N1801)
Study branch:
Software Systems (ISS)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
08/09/2014
Defence result:
Excellent
Language:
English
Keywords (in czech):
inteligentní virtuální agenti, navigace, navigační mesh, následování cesty
Keywords:
intelligent virtual agent, navigation, navigation mesh, path following
Abstract (in czech):
Název práce: Zvýšení kvality pohybu IVA ve virtuálním prostředí Unreal Tournament 2004 Autor: Bohuslav Macháč Katedra / Ústav: Kabinet software a výuky informatiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jakub Gemrot, Kabinet software a výuky informatiky Abstrakt: PogamutUT2004 je rozšíření platformy Pogamut navržené pro vývoj inteligentních virtuálních agentů (IVA) ve hře Unreal Tournament 2004. Navigaci IVA má v Pogamutu na starosti navigační systém, který používá navigační graf jako abstrakci prostředí. Navigační mesh je novou, pokročilejší abstrakcí, ale navigační systém není schopný využívat jejích výhod. Vytvořili jsme nový navigační systém, který těží z výhod navigačního meshe a řeší několik dalších problémů starého systému. Ukazujeme, že nový navigační systém zvyšuje kvalitu navigace. Abychom mohli demonstrovat zvýšení kvality, vytvořili jsme hodnotící framework pro porovnávání navigačních systémů. Systémy byly porovnány v absolutním počtu důležitých cest, které je systém schopen úspěšně následovat, v délce cesty a době, kterou zabere její následování. Vybrali jsme 18 různých map pro detailní vyhodnocení a provedli základní vyhodnocení na dalších 58 mapách. Nový systém je úspěšnější na 16 detailně vyhodnocených mapách s průměrným zlepšením 6,75% v úspěšnosti navigace. Podařilo se nám zvýšit použitelnost PogamutUT2004 pro tvorbu IVA do AI soutěží a jako vzdělávací platformy. Klíčová slova: inteligentní virtuální agenti, navigace, navigační mesh, následování cesty
Abstract:
Title: IVA Movement Quality Improvement for the Virtual Environment of Unreal Tournament 2004 Author: Bohuslav Macháč Department / Institute: Department of Software and Computer Science Education Supervisor of the master thesis: Mgr. Jakub Gemrot, Department of Software and Computer Science Education Abstract: PogamutUT2004 is an extension of the Pogamut platform designed for developing intelligent virtual agents (IVAs) in Unreal Tournament 2004. Navigation of IVAs in Pogamut is handled by a navigation system, which uses a navigation graph as an environment abstraction. Navigation mesh is a new, more advanced abstraction, but the existing navigation system is not capable of using its advantages. We created a new navigation system, which exploits advantages of the navigation mesh and solves several other issues of the old one. We show that the new navigation system improves the quality of navigation. To demonstrate the quality improvement, an evaluation framework was created for the comparison of navigation systems. Systems were compared in terms of total number of significant paths on the map, which the system is able to follow, length of the path and time of the navigation. We selected 18 different maps for thorough evaluation and we performed the basic evaluation on 58 other maps. The new system is more successful on 16 of the thoroughly evaluated maps, with moderate improvement of 6.75% in the success rate of the navigation. This improves the usability of the PogamutUT2004 as the platform for creating IVAs to several AI competitions and as an education platform. Keywords: intelligent virtual agent, navigation, navigation mesh, path following
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Bohuslav Macháč 2.49 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Bohuslav Macháč 240.09 MB
Download Abstract in czech Bc. Bohuslav Macháč 99 kB
Download Abstract in english Bc. Bohuslav Macháč 98 kB
Download Supervisor's review Mgr. Jakub Gemrot 57 kB
Download Opponent's review RNDr. František Mráz, CSc. 81 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. 152 kB