velikost textu

IVA Movement Quality Improvement for the Virtual Environment of Unreal Tournament 2004

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
IVA Movement Quality Improvement for the Virtual Environment of Unreal Tournament 2004
Název v češtině:
Zvýšení kvality pohybu IVA ve virtuálním prostředí Unreal Tournament 2004
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Bohuslav Macháč
Vedoucí:
Mgr. Jakub Gemrot
Oponent:
RNDr. František Mráz, CSc.
Id práce:
146834
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Program studia:
Informatika (N1801)
Obor studia:
Softwarové systémy (ISS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
inteligentní virtuální agenti, navigace, navigační mesh, následování cesty
Klíčová slova v angličtině:
intelligent virtual agent, navigation, navigation mesh, path following
Abstrakt:
Název práce: Zvýšení kvality pohybu IVA ve virtuálním prostředí Unreal Tournament 2004 Autor: Bohuslav Macháč Katedra / Ústav: Kabinet software a výuky informatiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jakub Gemrot, Kabinet software a výuky informatiky Abstrakt: PogamutUT2004 je rozšíření platformy Pogamut navržené pro vývoj inteligentních virtuálních agentů (IVA) ve hře Unreal Tournament 2004. Navigaci IVA má v Pogamutu na starosti navigační systém, který používá navigační graf jako abstrakci prostředí. Navigační mesh je novou, pokročilejší abstrakcí, ale navigační systém není schopný využívat jejích výhod. Vytvořili jsme nový navigační systém, který těží z výhod navigačního meshe a řeší několik dalších problémů starého systému. Ukazujeme, že nový navigační systém zvyšuje kvalitu navigace. Abychom mohli demonstrovat zvýšení kvality, vytvořili jsme hodnotící framework pro porovnávání navigačních systémů. Systémy byly porovnány v absolutním počtu důležitých cest, které je systém schopen úspěšně následovat, v délce cesty a době, kterou zabere její následování. Vybrali jsme 18 různých map pro detailní vyhodnocení a provedli základní vyhodnocení na dalších 58 mapách. Nový systém je úspěšnější na 16 detailně vyhodnocených mapách s průměrným zlepšením 6,75% v úspěšnosti navigace. Podařilo se nám zvýšit použitelnost PogamutUT2004 pro tvorbu IVA do AI soutěží a jako vzdělávací platformy. Klíčová slova: inteligentní virtuální agenti, navigace, navigační mesh, následování cesty
Abstract v angličtině:
Title: IVA Movement Quality Improvement for the Virtual Environment of Unreal Tournament 2004 Author: Bohuslav Macháč Department / Institute: Department of Software and Computer Science Education Supervisor of the master thesis: Mgr. Jakub Gemrot, Department of Software and Computer Science Education Abstract: PogamutUT2004 is an extension of the Pogamut platform designed for developing intelligent virtual agents (IVAs) in Unreal Tournament 2004. Navigation of IVAs in Pogamut is handled by a navigation system, which uses a navigation graph as an environment abstraction. Navigation mesh is a new, more advanced abstraction, but the existing navigation system is not capable of using its advantages. We created a new navigation system, which exploits advantages of the navigation mesh and solves several other issues of the old one. We show that the new navigation system improves the quality of navigation. To demonstrate the quality improvement, an evaluation framework was created for the comparison of navigation systems. Systems were compared in terms of total number of significant paths on the map, which the system is able to follow, length of the path and time of the navigation. We selected 18 different maps for thorough evaluation and we performed the basic evaluation on 58 other maps. The new system is more successful on 16 of the thoroughly evaluated maps, with moderate improvement of 6.75% in the success rate of the navigation. This improves the usability of the PogamutUT2004 as the platform for creating IVAs to several AI competitions and as an education platform. Keywords: intelligent virtual agent, navigation, navigation mesh, path following
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Bohuslav Macháč 2.49 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Bohuslav Macháč 240.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Bohuslav Macháč 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Bohuslav Macháč 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Gemrot 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. František Mráz, CSc. 81 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. 152 kB