velikost textu

Pracovnělékařské služby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pracovnělékařské služby
Název v angličtině:
Company health-care services
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Jakub Tomšej
Školitel:
doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Oponenti:
Doc. JUDr. Iva Chvátalová, Csc.
JUDr. Ljubomír Drápal
Id práce:
146807
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (PRACOVNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 10. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pracovnělékařské služby, zdravotní způsobilost, ochrana zdraví při práci
Klíčová slova v angličtině:
Company health care services, health capability to work, health and safety at work
Abstrakt:
Anotace Předkládaná disertační práce se zabývá tématem pracovnělékařských služeb. Práce komplexním způsobem pojednává o problematice poskytování pracovnělékařských služeb se zvláštním důrazem na propojení těchto služeb s pracovněprávními vztahy a instituty zákoníku práce. Práce se detailně zabývá zejména problematikou lékařských prohlídek a lékařských posudků a zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance jako důvodu pro skončení pracovního poměru nebo jiné pracovněprávní konsekvence. Kromě rozboru platné legislativy práce analyzuje též aktuální judikaturu, a to zejména k tématu lékařských posudků a jejich přezkumu v soudním a civilním soudnictví. Práce se rovněž zabývá souvisejícími instituty v oblasti ochrany osobních údajů a odpovědnosti za škodu a poskytuje stručné srovnání obecné právní úpravy s právní úpravou služebního poměrů. - 192 -
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation theses describes the topic of company health-care services. The thesis provides a complex analysis of providing company health-care services with particular focus on the connection of these services with the employment relations and the legal instruments governed by the Labour Code. The thesis focuses in particular on the topic of medical examinations and medical reports, as well as the unfitness to work due to health-related reasons as a reason for termination of employment or other employment-law consequences. Besides an analysis of the current legislation, the theses further deals with the current case law, and in particular the judicial decisions on medical reports and their review by administrative and civil courts. The thesis also describes related legal instruments in the field of personal data protection and liability for damages, and provides a short comparison of the analysed legal regulation and the regulation of public service. - 193 -
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jakub Tomšej 1.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jakub Tomšej 165 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jakub Tomšej 167 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. JUDr. Iva Chvátalová, Csc. 203 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ljubomír Drápal 81 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 146 kB