velikost textu

Daň z přidané hodnoty v mezinárodním obchodu se zbožím

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Daň z přidané hodnoty v mezinárodním obchodu se zbožím
Název v angličtině:
Value Added Tax in International Trade in Goods
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Milan Tomíček, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Id práce:
146805
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Finanční právo a finanční věda (FINANCNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Daň z přidané hodnoty; mezinárodní obchod; jednotný vnitřní trh; intrakomunitární plnění; řetězové transakce; třístranné obchody; režim přenesení daňové povinnosti na příjemce; směrnice 2006/112/ES
Klíčová slova v angličtině:
Value Added Tax; International Trade; Single market; Intra-Community supplies; Chain Transactions; Triangulations; Reverse-charge; Directive 2006/11/EC
Abstrakt:
Anotace Disertační práce je věnována aplikaci daně z přidané hodnoty na mezinárodní obchod se zbožím, přičemž je zaměřena především na tzv. intrakomunitární plnění mezi členskými státy EU, a rovněž na to, nakolik je přechodná úprava systému DPH aplikovatelná v podmínkách jednotného vnitřního trhu EU. Cílem práce bylo jednak zmapovat dosavadní a možný budoucí vývoj systému fungování DPH v oblasti intrakomunitárních transakcí a jeho právní rámec, a zároveň provést analýzu relevantních právních předpisů (především směrnice 2006/112/ES a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) ve světle tvořící se judikatury Soudního dvora EU i národních soudů jednotlivých členských států EU, včetně aplikace zjištěných výsledků provedené analýzy na konkrétní vybrané transakce. Jako zásadní se jeví otázka, jakým způsobem prokazovat splnění podmínek pro uplatnění osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu EU. Podmínkou, která se jeví býti nejrizikovější ve vztahu k nároku na osvobození od daně, je povinnost dodavatele prokázat, že zboží opustilo území daného členského státu, a to především v situaci, kdy samotnou přepravu zajišťuje odběratel a dodavatel se tak musí do značné míry spolehnout na informace, které mu poskytne odběratel. Pozici dodavatele stěžuje i fakt, že způsoby, jakými má být splnění této podmínky doloženo, se v jednotlivých členských státech výrazně liší. Zároveň je na dodavateli, aby v případě potřeby byl schopen prokázat, že učinil veškerá opatření, aby se ujistil o tom, že podmínky pro uplatnění osvobození jsou splněny, resp. že se neúčastní daňového podvodu. Druhou zásadní oblastí, která je předmětem odborných diskusí, jsou tzv. řetězové obchody, tj. obchody se zbožím, kterých se účastní tři a více subjektů, přičemž zboží je dodáváno přímo od prvního účastníka poslednímu účastníku daného obchodního řetězce. Rozhodující úlohu v aplikaci DPH na tyto řetězové obchody zastávají rozhodnutí Soudního dvora EU, a to především rozhodnutí ve věci C-245/04, EMAG Handel Eder OHG a C-430/09, Euro Tyre Holding BV, jelikož samotná směrnice 2006/112/ES návod, jak v takových případech postupovat, neposkytuje (s výjimkou tzv. zjednodušených postupů pro třístranné obchody). Podstatou řešení je princip přiřazení přepravy pouze k jednomu z na sebe navazujících dodání zboží, která tvoří daný řetězový obchod. Dodání zboží, ke kterému je přeprava přiřazena, se pro účely DPH považuje za dodání zboží spojené s přepravou. Všechna ostatní dodání v řetězovém obchodu jsou pak dodáním zboží bez přepravy, přičemž každé dodání v rámci řetězového obchodu může začít teprve poté, co je ukončeno předcházející dodání zboží. Toto pravidlo je nutno uplatnit vždy, kdy se daného řetězového obchodu účastní minimálně tři subjekty, může jich však být i mnohem více. Teoreticky je dle mého názoru nutno toto pravidla zkoumat i v případě tzv. třístranných obchodů splňujících podmínky pro aplikaci zjednodušených postupů.
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation is dedicated to application of value added tax to an international trade in goods while it focuses on so called intra-Community supplies between EU member states. It focuses also on the extent to which the transitional VAT system is applicable in terms of European single market. The aim of the dissertation was to map existing and possible future development of the VAT system in the area of the intra-Community supplies and its legal framework. The primarily task was to analyze relevant legislation (first Directive 2006/112/EC and Act No. 235/2004 Coll., about the value added tax, as amended) taking into account case law of Court of Justice of EU and national courts of individual EU member states, including the application of the results of analysis on specific selected transactions. A fundamental question seems to be how to prove a fulfillment of conditions for application of the VAT exemption on delivering goods to another EU member state. The condition which appears to be most risky is that the supplier is obliged to prove that the goods left the national territory, especially in a situation where the actual transport is arranged by the customer and the supplier must largely rely on the information that he receives from the customer. The position of the supplier is complicated by the fact that the ways in which a compliance with this condition shall be documented varies in the individual Member States considerably. It is also to the supplier, if necessary, to be able to demonstrate that he has taken all measures to ensure that the conditions for exemption are fulfilled, respectively he is not involved tax fraud. The other fundamental area which is the subject of the expert discussion, are chain transaction, i.e. the transaction with goods, involving three or more businesses, while the goods are shipped directly from the first participant to the last participant of the chain. The decisive role in the application of VAT on these chain transactions play by the decisions of the Court of Justice of the EU, and above all the decision in case C-245/04 EMAG Handel Eder OHG, and C-430/09 Euro Tyre Holding BV, since the Directive 2006/112/EC itself does not contain the instructions how to proceed in such cases (with the exception of the so-called simplified procedures for triangulation transactions). The substance of the solution is the principle of assignment of the transport only to one of the successive supplies of the goods that creates the chain transaction. The supply of the goods to which the transport is assigned, shall be for VAT purposes considered as the supply of goods associated with the transport. Remaining supplies in the chain transaction represent then the supply of goods without transport, while each supply within the chain transaction can start only at the moment when the forgoing supply is terminated. This rule is to be applied whenever the chain transaction involves at least three entities. However, there may be much more participants. Theoretically, in my opinion, this rule must be examined also in the case of triangulation transactions that meet the conditions for the application of simplified procedures. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Milan Tomíček, Ph.D. 2.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Milan Tomíček, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Milan Tomíček, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 764 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 626 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. 217 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.07 MB