velikost textu

Provinční a městská správa v římské provincii Dalmatia

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Provinční a městská správa v římské provincii Dalmatia
Název v angličtině:
Provincial and Municipal Administration in the Roman Province of Dalmatia
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. David Termer
Školitel:
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, Ph.D.
Id práce:
146799
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Právní dějiny a římské právo (DEJ-RIM)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Římské provincie - Dalmácie - veřejná správa
Klíčová slova v angličtině:
Roman Province - Dalmatia - Public Administration
Abstrakt:
Provinční a městská správa v římské provincii Dalmatia. Abstrakt Předmětem práce je jednak provinční správa, jednak místní a městská samospráva v římské provincii Dalmatia z právně historického hlediska. Práce se zaměřuje na tato témata: - Ovládnutí území Římem, vznik provincie Dalmatia, charakteristika provincie, její další vývoj, obyvatelstvo provincie. - Místodržící provincie – poznatky o místodržících provincie Dalmatia, jak vyplývají z dosud objevených pramenů. - Ostatní magistráti zastupující centrální moc – jejich výčet dle existujících pramenů, postavení, kompetence. - Soudnictví v provincii – výkon soudnictví, příslušnost obcí pod jednotlivé soudní konventy, příklady soudních rozhodnutí z dostupných pramenů. - Armáda v provincii – legie rozmístěné na území provincie, provincia inermis, auxiliární sbory. - Místní samospráva, městská zřízení jednotlivých měst v daném regionu ve sledovaném období, jejich typizace, zejména podle míry jejich autonomie, systému organizace veřejné moci a vztahům k Římu: a) coloniae - úloha, vznik, vnitřní organizace b) municipia – úloha, vznik, vnitřní organizace c) civitas - úloha, vznik, vnitřní organizace d) další typy obcí Práce je rozčleněna do dvou základních částí. První pojednává o právněhistorických jevech vyskytujících se v rámci celé provincie, je členěna věcně (problémově) a má zobecňující charakter. Druhá zpracovává jednotlivá města se statusem colonia či municipium a je rozdělena teritoriálně celkem do sedmi oblastí. Charakter této části je popisný, se zaměřením na standardizované základní informace ve vztahu k jednotlivým obcím. Pokud jde o časové ohraničení práce, její hlavní zaměření je na období od roku 9 n. l., kdy došlo ke vzniku nové provincie Dalmatia, do rozdělení římské říše na část východní a západní v roce 395 n. l. Tato hranice však není striktní a jsou zohledněny i děje dřívější a pozdější, pokud mají vztah k tématu práce. Teritoriálně je práce vymezena pro celou oblast původní provincie Dalmatia, tedy včetně pozdější provincie Praevalis. Hranice provincie byly stanoveny po potlačení Batonova povstání v roce 9 n. l. a s malou úpravou provedenou za císaře Marka Aurelia zůstaly neměnné až do reforem císaře Diokleciána, kdy došlo k rozdělení původní provincie na dvě provincie nové – Dalmatia a Praevalis. Vymezená definice předmětu práce byla i základním metodickým vodítkem při jejím vypracování. Cílem práce není obecně historická studie o daném regionu z doby římské nadvlády, nýbrž studie, jejímž předmětem jsou pouze společenské jevy, které lze považovat za předmět zkoumání z pohledu vědy právněhistorické. Obecně historické poznatky jsou pojednány a zpracovány pouze v rozsahu, který směřuje k naplnění základního cíle a předmětu práce. Další základní metodická zásadou bylo zpracovávat pouze ty právněhistorické jevy, které jsou dostatečně doloženy primárními prameny. Cílem práce není doplňovat prázdná místa v historii společenských jevů, která by jinak spadala do předmětu této práce. Okruh témat ke zpracování v obecné části tak v konečné podobě vyplynul až ze studia primárních pramenů a navazující sekundární literatury. Třetí zásadou bylo vždy vycházet v první řadě z primárních pramenů. Nejdůležitějšími z nich jsou publikované nápisy, v menší míře pak prameny literární. Jedná se především o literární prameny právního charakteru, zejména Corpus iuris civilis, Codex Theodosianus, Lex Iulia municipalis, Lex irnitana, Laterculus Veronensis, Notitia Dignitatum a Gaiovy instituce. Nejzásadnější význam při přípravě práce sehrál publikovaný nápisový materiál. Při zpracování inskripcí byla využívána především epigrafická databáze Heidelberské univerzity, která je, pokud jde o provincii Dalmatia, v podstatě kompletní a zahrnuje i v nedávné době publikované nápisy. K dnešnímu dni je zde publikováno 7 652 nápisů pro provincii Dalmatia. Klíčová slova: Římské provincie – Dalmácie – veřejná správa
Abstract v angličtině:
Provincial and Municipal Administration in the Roman Province of Dalmatia. Abstract The subject of the thesis is the provincial administration and the local and municipal authorities in the Roman Province of Dalmatia from a legal historical point of view. It focuses on the following topics: - The Roman control of the territory, the formation of the Dalmatia Province, its characteristics, its further development, and the population of the province. - Governors of the province – findings about the governors of the Dalmatia Province according to the sources discovered to date. - Other municipal authorities representing central power – listed according to existing sources, their status and competence. - Judiciary of the province – exercise of judicial power, jurisdiction of municipalities under individual courts, examples of court decisions from available sources. - The army of the province – legions deployed around the province territory, provincia inermis, auxiliary corps. - Local self-government, municipal administration of individual towns in the region in the d period, their characteristics, especially the degree of their autonomy, the organisation of public authority and their relations with Rome: a) coloniae – role, origin, internal organisation b) municipia – role, origin, internal organisation c) civitas – role, origin, internal organisation d) other types of municipalities The thesis is divided into two main parts. The first discusses legal historical phenomena occurring throughout the province, its structure is based on the subject matter and it has a general character. The second part covers individual cities of colonia or municipium status and is divided by territory into seven areas. This section is descriptive and focuses on standardised basic information about the individual municipalities. Regarding the time specification of the thesis, attention is paid mainly to the period from the creation of the new province of Dalmatia in 9 AD to the division of the Roman Empire into eastern and western parts in 395 AD. However, these time limitations are not definitive, as earlier and later events are also taken into account if relevant. The geographical focus of the thesis is the entire area of the former province of Dalmatia, including the later province of Praevalitana. The borders of the province were defined after the Bellum Batonianum in 9 AD and apart from a minor change by the Emperor Marcus Aurelius, remained unchanged until the reforms of the Emperor Diocletian, when the original province was divided into two new provinces – Dalmatia and Praevalitana. The defined subject of the thesis was also the basic methodical guideline for its drawing up. The thesis does not aim for a general historical study of the respective region during Roman domination, but rather to provide a study of social phenomena which fall within the subject matter of legal history. The general historical findings are discussed and processed only to the extent that allows the fulfilment of the basic objective and the subject of the thesis. Another basic methodological principle was to process only legal historical phenomena which are sufficiently documented by primary sources. The aim of the thesis is not to fill in the gaps in the history of social phenomena that would otherwise fall within the scope of the thesis. The subject matter of the general part of the thesis thus emerged only from the research on primary sources and the related secondary literature. The third principle was to always proceed as much as possible from primary sources. The most important of these are published inscriptions, and to a lesser extent also literary sources. The latter include mainly literary sources of a legal character, especially Corpus Juris Civilis, Codex Theodosianus, Lex Iulia Municipalis, Lex Irnitana, Laterculus Veronensis, Notitia Dignitatum and the Institutes of Gaius. Published inscriptions played the most significant role in the creation of the thesis. The inscriptions were processed using the Epigraphic Database Heidelberg, which virtually encompasses the province of Dalmatia in its entirety, including recently published inscriptions. To date, it contains 7,652 inscriptions from the province of Dalmatia. Key words: Roman Province – Dalmatia – Public Administration
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. David Termer 2.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. David Termer 159 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. David Termer 159 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 25 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D. 168 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, Ph.D. 558 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 244 kB