velikost textu

Společné oddlužení manželů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Společné oddlužení manželů
Název v angličtině:
Discharge of debts of the spouses
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Táňa Šůsová
Školitel:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponenti:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
Id práce:
146796
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům) (OBCANSKE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
manželé, dlužník, oddlužení
Klíčová slova v angličtině:
spouses, debtor, discharge of debts
Abstrakt:
Společné oddlužení manželů Abstrakt Oddlužení představuje v zásadě nový institut, který byl do našeho právního řádu inkorporován insolvenčním zákonem účinným od 1. 1. 2008. Výslovnou úpravu společného oddlužení manželů však zákonodárce zavedl až novelou účinnou od 1. 1. 2014. Ve své práci se autorka zaměřila výhradně na oddlužení z pohledu manželů, tedy nejen na oddlužení manželů jako samostatných dlužníků, ale i manželů jako společenství dlužníků. Autorka se ve své práci zaměřila na výklad historického vývoje společného oddlužení manželů od doby účinnosti insolvenčního zákona, pokračujíc jeho novelami, až po jeho účinné znění, včetně názorných příkladů v insolvenčních řízeních a soudních rozhodnutích. V několika bodech je též zmíněna připravovaná novela insolvenčního zákona v současné době projednávaná v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. V této práci autorka nastínila stručný úvod do oddlužení jako sanačního způsobu řešení úpadku dlužníka. Poukázala na tvorbu majetkové podstaty dlužníka, typy zabavitelných příjmů dlužníka tvořící jeho majetkovou podstatu pro účely oddlužení plněného formou splátkového kalendáře, výpočet jeho nezabavitelné částky a výpočet srážek ze mzdy či jiného příjmu. Autorka věnovala samostatnou kapitolu problematice střetu exekuce a insolvence, neboť u dlužníků zahajujících insolvenční řízení, resp. žádajících o oddlužení, je povětšinou důvodem jejich zájmu o insolvenční řízení právě probíhající exekuční řízení, a to nikoliv toliko jediné. S ohledem na začlenění České republiky jako jednoho z členských států Evropské unie, a tedy s ohledem na volný pohyb osob, je v této práci rozebrán též mezinárodní prvek v insolvenčním řízení, a to jak z pohledu evropského, tak z pohledu mezinárodního práva. Podpisem Smlouvy o přistoupení se Česká republika stala právoplatným členem Evropské unie, čímž získali její občané též unijní práva. Právo volného pohybu neznamená jen právo stěhovat se, ale též pracovat, s čímž jsou spojeny též možnosti vstupu do nových právních vztahů, uzavírání smluv a vzniku dluhů u věřitelů pocházejících ze zemí mimo Českou republiku. Autorka též v závěru nastínila právní úpravu insolvenčního řízení a oddlužení v jiných zemích, se zmíněním specifické úpravy oddlužení u manželů, a to v Německu a Spojených státech amerických. Klíčová slova: * manželé * dlužník * oddlužení
Abstract v angličtině:
Discharge of debts of the spouses Abstract Discharge of debts represents, on principle, a new institute, which has been implemented into our law by the Insolvency Act with effect since 1. 1. 2008. However, the lawmakers have only implemented an expressed regulation of the joint discharge of debts of the spouses by the amendment with effect since 1. 1. 2014. In her paper, the authoress has been focused exclusively on the discharge of debts from the perspective of the spouses; therefore, not only the discharge of debts of the spouses as separate debtors but also the spouses as the community of debtors. In her paper, the authoress has been focused on the interpretation of the historical development of the joint discharge of debts of the spouses from the effect of the Insolvency Act, through its amendments up to the current wording thereof, including the illustrations in insolvency proceedings and judicial decisions. In several points, the prepared amendment to the Insolvency Act, which has been debated by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, has also been mentioned in several points. In this paper, the authoress has outlined a brief introduction to the discharge of debts as a remedial form of the solution of the bankruptcy of the debtor. She has pointed out the development of the proprietary nature of the debtor, the types of the seizable incomes of the debtor that form their proprietary nature for the purposes of the discharge of debts realized in the form of the instalment calendar, the calculation of their amount that may not be seized and the calculation of wage deductions or another income. The authoress has dedicated an independent chapter to the issues of the clash of the execution and insolvency because in case of the debtors commencing the insolvency proceeding or, as the case may be, applying for the discharge of debts, the reason for their interest in the insolvency proceeding is mainly the very pending execution proceeding, and not just one. With respect to the incorporation of the Czech Republic as one of the member states of the European Union and, therefore, with respect to the free movement of the people, this paper also elaborates on the international element in the insolvency proceeding, both from the perspective of the European law and from the perspective of the international law. By the signature of the Treaty of Accession, the Czech Republic has become an ordinary member of the European Union, by means of which its citizens have also obtained the Union rights. The right to the free movement shall not only mean the right to move but also to work, which shall be also related to the possibilities of entering new legal relations, concluding contracts and creating debts with the creditors originating from the countries outside of the Czech Republic. In conclusion, the authoress has also outlined the legal regulations of the insolvency proceeding and discharge of debts in other countries, with mentioning a specific regulation of the discharge of debts of the spouses in Germany and in the United States of America. Key words: * spouses * debtor * discharge of debts
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Táňa Šůsová 2.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Táňa Šůsová 420 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Táňa Šůsová 416 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. 411 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 246 kB