velikost textu

Právně-historické zázemí nedostatků a problémů procesu privatizace státního majetku po roce 1989

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právně-historické zázemí nedostatků a problémů procesu privatizace státního majetku po roce 1989
Název v angličtině:
Legal and Historical Background of Shortcomings and Problems of State Property Privatization after 1989
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jiří Šorf
Školitel:
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Oponenti:
prof. Ing. Marek Vochozka, Ph.D.
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Id práce:
146795
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Teoretické právní vědy – Právní dějiny a římské právo (P0421D220014)
Obor studia:
Teoretické právní vědy – Právní dějiny a římské právo (3339)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 10. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 28.03.2020
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vlastnictví, Privatizace, Restituce
Klíčová slova v angličtině:
Ownership, Privatization, Restitution
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Právně-historické zázemí nedostatků a problémů procesu privatizace státního majetku po roce 1989 Dizertační práce poskytuje komplexní analýzu právně – historického zázemí nedostatků a problémů procesu privatizace státního majetku po roce 1989 v Československu. Činí tak jednotlivě ve vztahu ke každé ze základních metod privatizace – malé privatizaci, velké privatizaci (včetně kupónové privatizace) a restituci. Dizertační práce předestírá historický kontext přijetí relevantních privatizačních právních norem, analyzuje jejich nedostatky a sleduje problémy vyvolané jejich aplikací. Následně se dizertační práce zaměřuje na způsoby nápravy (či alespoň zmírnění) takto identifikovaných nedostatků a problémů; tedy mapuje jak jednotlivé novelizace předmětných privatizačních zákonů, tak judikáty obecných soudů a Ústavního soudu, jež napomohly jejich správnému výkladu. Přestože je pro dizertační práci rozhodné údobí první poloviny 90. let, lze v ní nalézt četné přesahy až do současnosti, které jsou dány neuzavřeností některých privatizačních procesů. Výraznou devizou této dizertační práce jsou dílčí kapitoly věnované tématice tzv. „asset stripping“ v kontextu české privatizace, příkladové studii zabývající se fenoménem tzv. „tunelování“, rozboru tzv. „předprivatizační agónie“, problematice vypořádání církevních restitucí či snahám zákonodárce o učinění tzv. restituční tečky. Za účelem zasazení privatizačních kapitol do historického kontextu, je dizertační práce uvedena kapitolou věnovanou historickému postupu znárodnění po roce 1945 a s ním úzce spjatého deformování institutu vlastnictví. Samotné privatizační jádro dizertační práce pak zahrnuje šest kapitol. Dizertační práce představuje první ucelenou analýzu privatizačních norem prizmatem jejich nedostatků, která v mezích možností abstrahuje od ekonomických aspektů tohoto fenoménu. V závěru práce jsou v úvodu vytyčené hypotézy konfrontovány s výsledky dizertačního výzkumu; a na jejich základě jsou buď potvrzeny nebo vyvráceny. Klíčová slova: • Vlastnictví • Privatizace • Restituce
Abstract v angličtině:
Abstrakt v anglickém jazyce Legal and Historical Background of Shortcomings and Problems of State Property Privatization after 1989 The Doctoral Thesis provides a comprehensive analysis of the legal – historical background of the shortcomings and problems of the process of privatization of state property after 1989 in the Czechoslovak (Czech) Republic in relation to each of the fundamental privatization methods – i.e. small privatization, large privatization (inl. coupon privatization) and restitution. The Doctoral Thesis introduces the historical context of the adoption of relevant legal norms, then provides a detailed legal analysis of their shortcomings and focuses on problems induced by their application. With regards to the identified shortcomings and problems, the Doctoral Thesis analyzes the forms of their mitigation; i.e. addresses the not only the amendments of the respective privatization legal acts, but also the decisions of the general courts as well as the Constitutional court which contributed to their righteous interpretation. Despite the fact that from the time perspective, the first half of 90- s is the decisive period for the Doctoral Thesis, one can identify several overlaps until the present time given by the inconclusive character of several privatization processes. The remarkable prerogative of this Doctoral Thesis are subchapters devoted to the theme of „asset stripping“ within the context of the Czech privatization, case study focusing on the phenomenon of so called „tunnelling“, the analysis of the „pre-privatization agony“, the settlement of the church restitutions or the unsuccessful attempts of the legislator to pass the so called „restitution full-stop“. So as to frame the privatization chapters into the historical context, the Doctoral Thesis presents an introductory chapter dealing with the historical process of nationalization after 1945 and the related deformation of the institute of ownership. The subsequent core of the doctoral work comprises six chapters. The Doctoral Thesis is the very first complex analysis of privatization acts by addressing their shortcomings, which, to the extent plausible, abstracts from the economic aspects of this phenomenon. The conclusion addresses the hypotheses set out in the introduction which are being confronted with the results of the doctoral research; based on which they are either proved or disproved. Key words: • Ownership • Privatization • Restitution
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Šorf 14.68 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jiří Šorf 11.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Šorf 129 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Šorf 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Marek Vochozka, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 122 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 110 kB