text size

Právní aspekty financování regionů soudržnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Právní aspekty financování regionů soudržnosti
Titile (in english):
Legal aspects of financing of Cohesion Regions
Type:
Dissertation
Author:
JUDr. Eva Daniela Cvik, Ph.D.
Supervisor:
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Opponents:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Thesis Id:
146788
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Financial Law and Finances (22-KFP)
Study programm:
Theoretical Legal Science (P6801)
Study branch:
Financial Law and Financial Science (FINANCNI)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
21/06/2016
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Region soudržnosti, Rada regionu soudržnosti regionální politika, rozpočtová odpovědnost, Evropská unie, programové období, řídící orgány, finanční ústava
Keywords:
Cohesion Region, Council of Cohesion Region, regional policy, budgetary responsibility, European Union, program period, governing bodies, financial constitution
Abstract (in czech):
Anotace: Regionální politika je jednou z nejvýznamnějších aktivit Evropské unie. Základy regionální politiky je možné naleznout již ve smlouvě o založení Evropského společenství roku 1957, v jejíž preambuli se státy zavazují k posílení jednoty hospodářství svých zemí a zajištění jejich harmonického rozvoje formou zmenšování rozdílů mezi jednotlivými regiony. Regionální politika se snaží především o vyrovnání rozdílů mezi různě rozvinutými regiony formou finanční pomoci, kterou čerpají, jak z vnitrostátních prostředků, tak z prostředků nadnárodních. Mezi hlavní cíle regionální politiky lze zařadit snížení rozdílů v průměrných příjmech, nezaměstnanosti, rozvoj regionu a s ní související uspokojování veřejných potřeb. Dne 1. února 1995 vstoupila v platnost Dohoda o přidružení České republiky k Evropské unii, která se stala základním impulsem pro rozvoj regionální politiky v souvislosti s možným čerpáním finančních prostředků z nadnárodních zdrojů. Pro tyto účely bylo zřízeno Ministerstvo pro místní rozvoj, které se stalo hlavním centrálním koordinátorem pro využívání prostředků z Evropské unie. V rámci nového programového období byla jeho pozice posílena. Od roku 2004 tak začala Česká republika využívat prostředky ze strukturálních fondů a fondů soudržnosti. Cílem disertační práce je podat ucelený obraz o organizaci, fungování a působnosti Regionů soudržnosti a Regionálních rad regionů soudržnosti, dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, včetně analýzy získávání finančních prostředků, jejich přerozdělování a hospodaření s finančními prostředky z pozice Regionální rady regionů soudržnosti v programovém období 2007 – 2013. Vzhledem k tomu, že v současné době je toto programové období u konce, zahrnuje tato disertační práce i zpracování nového programového období 2014 – 2020. V předkládané disertační práci jsou uvedeny i změny, které toto programové období přináší a vliv tohoto programového období na fungování Regionů soudržnosti do budoucna. Problematika, která se v souvislosti s fungováním a hlavně financováním Regionů soudržnosti objevuje, je rozpočtová odpovědnost Regionů soudržnosti a důsledky s ní spojené. Tato disertační práce se bude snažit naleznout odpovědi na otázky, zda je možné aplikovat rozpočtovou odpovědnost přímo na Regiony soudržnosti a za jakých podmínek. Jako podpůrný prvek vymezení práce bude aplikována metoda šetření a sběru dat, judikatura vnitrostátních soudních institucí a judikatura Soudního dvora Evropské unie. Při zpracování disertační práce bude provedena analýza těchto právních norem: zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územích samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, včetně vládního návrhu zákona o rozpočtové odpovědnosti, který prozatím nebyl v rámci legislativního procesu schválen. Další významnou oblastí, kterou tato disertační práce zahrnuje, je analýza konkrétně vybraného Regionu soudržnosti v rámci České republiky, včetně porovnání regionální politiky České republiky s vybranými zeměmi Evropské unie. Následně bude provedeno srovnání fungování a uspořádání regionální politiky těchto dvou vybraných zemí Evropské unie s regionální politikou České republiky. V rámci disertační práce budou stanoveny autorem práce hypotézy vycházející z problematiky regionální politiky, na které bude v rámci provedeného šetření odpovězeno a stanovené hypotézy budou vyvráceny či potvrzeny.
Abstract:
Abstract: Regional policy is one of the most important activities of the European Union. The fundaments of the regional policy can be found already in the Treaty establishing the European Economic Community from 1957, in whose preamble states commit themselves to reinforce the unity of their national economies and to ensure their harmonious development by reducing differences between individual regions. Above all, the regional policy attempts to equate differences among different developed regions through financial assistance, which they obtain both from national funds as well as supra-national funds. To key goals of the Regional policy belongs the reduction of differences in average incomes, unemployment, regional development and related satisfaction of public needs. On 1st February 1995, the Agreement on the accession of the Czech Republic to the European Union became valid, and this was a fundamental impulse for the development of regional policy in relation with the possible drawing of financial means from supra-national sources. For this purpose, there was established the Ministry of Regional Development, which became the central coordinator for the use of means from the European Union. In the framework of the new program period, its position was reinforced. Thus, since 2004, the Czech Republic began to use means from structural funds and cohesion funds. The goal of this dissertation work is to provide a complete picture about the organization, functioning and sphere of action of the Cohesion Regions and Regional Councils of Cohesion Regions, according to the Act No. 248/2000 Coll., on support of regional development. As well, an analysis of the obtaining of financial means, their redistribution and management of these financial means from the position of the Regional Council of Cohesion Regions during the program period 2007 - 2013. Since currently this program period is at its end, the dissertation work includes as well the processing of the new program period 2014 - 2020. In the presented dissertation work, there are included as well changes, which this program period brings, and the influence of this program period on the functioning of the Cohesion Regions for the future The issue, which emerges in relation to the functioning and especially financing of Cohesion Regions, is the budgetary responsibility of Cohesion Regions and related consequences. This dissertation work attempts to find answers to questions, whether it is possible to apply the budgetary responsibility directly on Cohesion Regions and under which conditions. As a support element for the delimitation of the work, there will be applied the method of investigation and of data collection and case-law generated by national courts as well as case-law of the European courts. Within the processing of the dissertation work, the analysis of the following legal norms will be performed: Act No. 563/1991 Coll., on accounting, Act No. 320/2001 Coll., on financial control, Act No. 420/2004 Coll., on review of management of territorial autonomous entities and voluntary unions of municipalities and Act No. 243/2000 Coll., on budgetary assignation of tax, including the government proposal of the Act on budgetary responsibility, which so far has not been approved in the legislation process. Another important field covered by this dissertation work is the analysis of a concretely selected Cohesion Region within the Czech Republic, including the comparison of the regional policy of the Czech Republic with selected EU member states. Sequentially, there will be performed a comparison of the functioning and arrangement of regional policies of these two selected EU member states with the regional policy of the Czech Republic. Within the framework of the dissertation work, the author will set hypotheses arising from the domain of regional policy, which will be addressed based on a performed investigation and which will be either rejected or confirmed.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Eva Daniela Cvik, Ph.D. 1.92 MB
Download Abstract in czech JUDr. Eva Daniela Cvik, Ph.D. 189 kB
Download Abstract in english JUDr. Eva Daniela Cvik, Ph.D. 9 kB
Download Supervisor's review prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 44 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 309 kB
Download Opponent's review JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. 53 kB
Download Defence's report 129 kB