velikost textu

Multilayered Subversion and Double-edged Subjectivity: Chinese Avant-garde Literature of the Second Half of the 1980s

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Multilayered Subversion and Double-edged Subjectivity: Chinese Avant-garde Literature of the Second Half of the 1980s
Název v češtině:
Mnohovrstevná subverze a dvojité ostří subjektivity: Čínská avantgardní literatura 2. poloviny 80. let 20. století
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. František Reismüller
Školitel:
doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Oponenti:
Mgr. Kamila Hladíková, Ph.D.
prof. Barbara Mittler
Id práce:
146762
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (XTAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
čínská literatura|avantgardní literatura|80. léta 20. století|analýza
Klíčová slova v angličtině:
Chinese literature|avant-garde literature|1980s|analysis
Abstrakt:
Univerzita Karlova Filozofická Fakulta Ústav Dálného východu Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky Disertační Práce Mgr. František Reismüller Vedoucí práce: Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. 2019 Mnohovrstevná subverze a dvojité ostří subjektivity: Čínská avantgardní literatura 2. poloviny 80. let 20. století Abstrakt   Tato dizertační práce rozebírá čínskou avantgardní literaturu 2. poloviny 80. let 20.  století za účelem nalezení hlavních rysů, které jsou společné pro jinak velice různorodá díla  tohoto literárního proudu. První část popisuje literárně-politické podmínky, diskurzní změny  a literárně-teoretické   diskuse   mezi   roky   1978   a   1989,   které   mají   souvislost   s překotným  vývojem čínské literatury v té době a které jsou relevantní pro následující analýzu. Druhá část  pak analyzuje díla vybraných autorů čínské avantgardy a s využitím západní literární teorie  v kombinaci   s teoretickým   základem   první   části   dizertace   identifikuje   nejdůležitější  charakteristiky daného literárního proudu.  Dizertační práce dochází k závěru, že díla čínské  avantgardní literatury 2. poloviny 80. let 20. století vykazují kritické množství společných  znaků,   jako   jsou   například   prvky   subverze,   metafikce   či   zpochybňování   hodnot   paměti  a subjektivity,   které   nejen   že   potvrzují   status   čínské   avantgardní   literatury   jakožto  jedinečného literárního fenoménu, ale také ji ustavují jako specifický produkt, zvláštní odraz  a také důležitou součást své doby. 
Abstract v angličtině:
Univerzita Karlova Filozofická Fakulta Ústav Dálného východu Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky Disertační Práce Mgr. František Reismüller Vedoucí práce: Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. 2019 Multilayered Subversion and Double-edged Subjectivity: Chinese Avant-garde Literature of the Second Half of the 1980s Abstract   This thesis analyzes Chinese avant-garde literature of the second half of the 1980s in  order to identify the main literary features that are common for the otherwise very diverse  works of this literary current. First part of the thesis describes literary-political conditions,  discursive changes and literary-theoretical discussions between 1978 and 1989 related to the  rapid development of Chinese literature of that period and relevant for the following analysis.  Second part then analyzes works of selected authors of the Chinese avant-garde literature and  using Western literary theory in combination with the theoretical background described in the  first part of the thesis it identifies the most important characteristics of the given literary  current. The thesis then reaches the conclusion that the works of the Chinese avant-garde  literature of the second half of the 1980s show a critical amount of common features, such as  subversion, metafictional elements or questioning of the values of memory and subjectivity,  that not only confirm the status of the Chinese avant-garde literature as a very unique literary  phenomenon,   but   also   establish   it   as   a   specific   product,   particular   reflection   as   well   as  important constituent of its era. 
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. František Reismüller 2.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. František Reismüller 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. František Reismüller 76 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. František Reismüller 318 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. 224 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kamila Hladíková, Ph.D. 429 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Barbara Mittler 3.48 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.17 MB