velikost textu

Populární parafráze klasické japonské literatury v období Edo: Tvůrčí strategie v Nise Murasaki inaka Gendži

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Populární parafráze klasické japonské literatury v období Edo: Tvůrčí strategie v Nise Murasaki inaka Gendži
Název v angličtině:
Popular Paraphrases of Classical Japanese literature in the Edo Period Creative Strategies in Nise Murasaki inaka Genji
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Marek Mikeš
Školitel:
Mgr. Martin Tirala, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. František Paulovič
doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Id práce:
146750
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sinologie (21-KSI)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (XTAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Gendži monogatari|Nise Murasaki inaka Gendži|Rjútei Tanehiko|japonská literatura|populární literatura|literatura období Edo|adaptace|parodie
Klíčová slova v angličtině:
Genji monogatari|Nise Murasaki inaka Genji|Ryūtei Tanehiko|Japanese literature|popular literature|Edo period literature|adaptation|parody
Abstrakt:
Práce se zabývá populárními parafrázemi klasické japonské literatury v období Edo (1600–1868). Podrobně zkoumá kreativní zpracování slavného heianského příběhu Gendži monogatari populárními autory období Edo, především pak dílo Nise Murasaki inaka Gendži autora Rjúteie Tanehika (1783–1842), které bylo jedním z nejúspěšnějších děl japonské předmoderní literatury. Cílem práce je za pomoci prvků narativní analýzy identifikovat a interpretovat tvůrčí strategie využité Tanehikem a jeho předchůdci (Kogame Masuhide, Mijako no Nišiki a Okumura Masanobu) při zpracovávání Gendži monogatari a zjistit, jaký vztah měla tato díla ke své předloze, a jestli, případně do jaké míry, bylo Tanehikovo dílo mezi populárními parafrázemi klasické japonské literatury unikátním úkazem.
Abstract v angličtině:
This thesis deals with popular paraphrases of classical Japanese literature in the Edo period (1600– 1868). It analyses creative rewritings of a famous Heian tale Genji monogatari by popular authors of the Edo period, primarily Nise Murasaki inaka Genji by Ryūtei Tanehiko (1783–1842), which is one of the most successful works of Japanese early modern literature. The aim of this thesis is, utilizing elements of narrative analysis, to identify and interpret creative strategies applied by Tanehiko and his predecessors (Kogame Masuhide, Miyako no Nishiki and Okumura Masanobu) in works based on Genji monogatari and to find out what the relation was between their works and their Heian model, and if and to what extent Tanehiko’s work was a unique occurrence between popular paraphrases of classical Japanese literature.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marek Mikeš 10.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marek Mikeš 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marek Mikeš 90 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Marek Mikeš 512 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Tirala, Ph.D. 1.4 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. František Paulovič 476 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. 294 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.03 MB