velikost textu

Využití pomůcek systému pedagogiky Marie Montessori u osob s Downovým syndromem.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití pomůcek systému pedagogiky Marie Montessori u osob s Downovým syndromem.
Název v angličtině:
Using Montessori learning materials for teaching persons with Down syndrome
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kristina Bejšáková
Vedoucí:
PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Id práce:
146744
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Downův syndrom, mentální postižení, Montessori pedagogika, vzdělávání lidí s Downovým syndromem, Montessori terapie, Montessori pomůcky, pedagogická diagnostika, případové studie.
Klíčová slova v angličtině:
Down syndrome, mental disability, Montessori education, education of people with Down syndrome, Montessori therapy, Montessori teaching aids, pedagogical diagnostics, case studies.
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se věnuje možnostem využití Montessori učebních pomůcek při vzdělávání osob s Downovým syndromem. Shrnuje dosavadní poznatky o Downovu syndromu a o mentálním postižení, které Downův syndrom vždy doprovází. Popisuje možnosti vzdělávání člověka s Downovým syndromem v rámci jeho vývoje. Stručně charakterizuje historii Montessori pedagogiky, její zařazení z hlediska obecné pedagogiky a její pozici v České republice. Práce shrnuje základní pojmy a principy Montessori pedagogiky a seznamuje s Montessori terapií, která zatím v České republice nemá tradici. Montessori pedagogiku autorka uvádí do souvislosti s jinými na člověka zaměřenými didaktickými nebo terapeutickými systémy jako je strukturované učení, globální čtení, Metoda instrumentálního obohacování Reuvena Feursteina a Smyslová aktivizace, bazální stimulace a práce s psychobiografií. V prakticky zaměřených kapitolách se věnuje pojetí učební pomůcky v Montessori systému a charakterizuje Montessori materiál, který používá při lekcích podpory rozvoje osobnosti lidí s Downovým syndromem. Autorka popisuje zaměření, průběh a strukturu lekcí, práci s klientem a jeho rodinou i význam vstupního rozhovoru a vstupní diagnostiky. Na závěr popisuje tři případové studie svých klientek. Přílohou práce je samostatná Pomůcková kniha, která obsahuje popis 92 pomůcek a zároveň nabízí modifikaci pomůcky pro klienty s Downovým syndromem. Součástí knihy je také charakteristika diagnostického potenciálu každé pomůcky.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis examines how can Montessori teaching aids be used for educating persons with Down syndrome. It describes Down syndrome and mental disability that is associated with it, listing also the options for educating persons with Down syndrome by development stage. It provides an overview of Montessori pedagogics, its history, concepts and principles, and its status in the Czech Republic. It classifies Montessori pedagogics in terms of general didactics theory, and introduces Montessori therapy. The author connects Montessori to other human- centric didactic and pedagogical systems, such as structured teaching, global reading approach, Reuven Feuerstein’s Instrumental Enrichment, sensory activation, basal stimulation, and psychobiography. She explains the role of teaching aids in the Montessori system and describes the materials she is using in her lessons for persons with Down syndrome. The aim and structure of such lessons are described, together with how to work with clients and their families. The author emphasizes the importance of entry diagnostics, and presents three case studies of her clients. Teaching Aids Book is attached to the thesis, presenting 92 aids. For each teaching aid, it includes a description, modifications aimed for the use of clients with Down syndrome, and diagnostic potential.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristina Bejšáková 1.81 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kristina Bejšáková 9.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristina Bejšáková 183 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristina Bejšáková 181 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. 1.11 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 155 kB