velikost textu

Páni erbu zelené růže na stříbrném poli. O původu, rozrodu, pečetích a sídlech pánů z Krumlova

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Páni erbu zelené růže na stříbrném poli. O původu, rozrodu, pečetích a sídlech pánů z Krumlova
Název v angličtině:
The lords of the coat of arms of green rose on silver field. On the origin, genealogy, seals nad residences of the Lords of Krumlov
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Zlata Gersdorfová
Školitel:
prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc.
Id práce:
146735
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pomocné vědy historické (XPVH)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
šlechtické rody|Vítkovci (rod)|páni z Krumlova (rod)|středověk|geneaologie|heraldika|sfragistika|stavební archeologie
Klíčová slova v angličtině:
nobility|Vítkovci (clan)|Lords of Krumlov (clan)|genealogy|heraldry|sigillography|construction archeology
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná práce se pokouší o komplexní zpracování dějin jedné z rodových větví Vítkovců, pánů z Krumlova (ante 1213-1340). Úvodní části jsou věnované přehledu dosavadní literatury a bádání s exkurzem do legendistické tradice rodu Vítkovců. Následuje třetí kapitola věnovaná genealogii rodu, která je zpracována s důrazem na pramennou základnu. Zřetelně tak vyplynul rozdíl mezi dochovanými prameny a historickými konstrukty (znatelný byl zejména u osoby Záviše z Falkenštejna). Genealogie rodu byla rozpracována od Vítka z Prčice, přes známé i domnělé členy rodu všech pěti generací až po posledního mužského člena Ješka, syna Záviše z Falkenštejna. Čtvrtá kapitola popisuje majetkové zázemí pánů z Krumlova, a to na české i rakouské straně hranice. Jeden oddíl kapitoly je věnován těžbě drahých kovů, díky níž Vítkovci získali své bohatství a značně nezávislé postavení. Následuje oddíl o predikátních sídlech, který přinesl zajímavé informace díky interdisciplinárnímu přístupu kombinujícímu výsledky průzkumů archivních, historických, stavebně-historických i archeologických. Pátá kapitola pojednává o erbovním znamení pánů z Krumlova, a to na základě dokladů z komunální heraldiky a svědectví nástěnné malby v Načeradci. Následuje popis všech dochovaných pečetí pánů z Krumlova, včetně exkurzu do sfragistiky Falkenštejnů. Šestá kapitola je materiálovou studií pojednávající o diplomatickém materiálu (listinách a formulářích), který se váže k pánům z Krumlova – ať již byli jeho příjemci či vydavatelé. Nastíněny jsou také otázky případného šlechtického archivu a kanceláře, jejichž případná existence byla zamítnuta. Na závěr práce je připojen seznam použitých pramenů a literatury, katalog dochovaných pečetí pánů z Krumlova a další textové a obrazové přílohy.
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation presented is an attempt at a complex processing of history of one of the family branches of the Vítkovci, Lords of Krumlov (ante 1213-1340). The introductory sections are devoted to a summary of existing literature and research, with an excursion into the legendistic tradition of the Vítkovci clan. This is followed by a third chapter dealing with the genealogy of the clan, which has been carried out with an emphasis on sources. Thus, the difference between preserved sources and historical constructs became evident (this difference was distinct primarily in the figure of Záviš of Falkenštejn). The genealogy of the clan was studied by Vítek of Prčice across the known and assumed members of the clan of all five generations up to the final male member Ješek, the son of Záviš of Falkenštejn. The fourth chapter describes the properties and wealth of the Lords of Krumlov on both the Bohemian and Austrian sides of the border. One section of the chapter is devoted to the mining of precious metals, thanks to which the Vítkovci gained their wealth and a significantly independent position. This is followed by a section on residences, which provides interesting information thanks to an interdisciplinary approach combining the results of archival, historical, construction-historical, and archeological research. The fifth chapter deals with the coat of arms of the Lords of Krumlov based on documents from communal heraldry and evidence from the mural painting in Načeradec. This is followed by a description of all preserved seals of the Lords of Krumlov including an excursion into the sigillography of the Falkenštejns. The sixth chapter is a material study on diplomatic material (deeds and forms) that are linked to the Lords of Krumlov as both the recipients and issuers. The paper also outlines questions concerning an aristocratic archive and office, the existence of which has been rejected. The paper’s conclusion provides a list of used sources and literature, a catalogue of the preserved seals of the Lords of Krumlov, and other text and visual appendices.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Zlata Gersdorfová 4.63 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Zlata Gersdorfová 103.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Zlata Gersdorfová 157 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Zlata Gersdorfová 194 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Zlata Gersdorfová 402 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D. 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. 219 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc. 1.09 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 844 kB