velikost textu

Teoretická koncepce odpovědnosti v soukromém právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teoretická koncepce odpovědnosti v soukromém právu
Název v angličtině:
A theoretical conception of liability in private law
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Václav Janeček
Školitel:
doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
Oponenti:
prof. JUDr. Pavol Holländer, DrSc.
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Id práce:
146728
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Teorie, filozofie a sociologie práva (TEOR-FIL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
31. 10. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
odpovědnost; zavázanost; právní teorie; právní historie; soukromé právo; jurisprudence
Klíčová slova v angličtině:
responsibility; liability; legal theory; legal history; private law; jurisprudence
Abstrakt:
Anotace Co je to odpovědnost? Na této „velké“ otázce si v posledních 60 letech vylámal zuby nejeden český právní teoretik. Dominujícím přístupem k odpovědnosti je u nás v současnosti tzv. teorie sankce, podle které je odpovědnost sekundární sankční povinností, která nastupuje jako sankce za nedodržení povinnosti primární. Zároveň bývá ale paradoxně odpovědnost koncipována jako tzv. aktivní odpovědnost, tedy odpovědnost za dodržení povinnosti. Tím vzniká specificky „český“ problém odpovědnosti: člověk odpovídá, protože je sankcionován, a zároveň je sankcionován, protože je odpovědný. Odpovědnost se takto tváří jako vnitřně rozporný a nesmyslný koncept, neboť obě koncepce mají ambici popisovat odpovědnost v témže rozsahu (jsou koextenzivní). Nejnovějším trendem české teorie práva je proto skeptický přístup, který se snaží problematickému pojmu odpovědnosti úplně vyhnout. Na druhé straně, podíváme-li se do zahraniční literatury, smysluplná debata o odpovědnosti dnes stojí v základu analytických i normativních přístupů k právu a ovlivňuje další rozvoj právního myšlení a právní regulace v Evropě. Běžně se tu přitom, na rozdíl od české literatury, rozlišuje mezi odpovědností (Verantwortung/responsibility) a zavázaností (Haftung/liability). Ale proč? Odkud se „český“ problém odpovědnosti vzal? Kde začal? Odkud se vůbec v našem právu vzala odpovědnost? Byla odpovědnost vždy takto paradoxní? Proč nerozlišujeme mezi odpovědností (Verantwortung/responsibility) a zavázaností (Haftung/liability) a jaké to má dopady na naše myšlení? Jaké jsou důvody „českého“ problému odpovědnosti? Je možné této problém vyřešit? A jakou roli v tomto řešení hraje nový obč. zák. a jeho myšlenkové zakotvení? Může mít vůbec odpovědnost v současné právní teorii nějaký dobrý smysl? A pokud ano, jak tedy vypadá onen smysluplný teoretický koncept odpovědnosti? Cílem této disertační práce je postupně zodpovědět všechny nastíněné otázky. Předkládaná práce tak analyzuje současný stav debaty o odpovědnosti a nabízí teorii, která umožní o tomto klíčovém institutu uvažovat v kontextu nového obč. zák. a která českou právní teorii přibližuje debatě o odpovědnosti probíhají v současné právní vědě západní Evropě. Autor tu zejména pomocí právněfilozofických argumentů a metodou historické, jazykové a komparativní analýzy dospívá k novému teoretickému výměru soukromoprávní odpovědnosti, která řeší současnou paralýzu české teorie a která nám umožňuje smysluplně klást otázky po důvodech, funkci a legitimitě odpovědnosti v soukromém právu. Dospívá přitom závěru, že si namísto otázky: „Co je to odpovědnost?“ je namístě položit si otázku úplně jinou. Tato disertační práce představuje dílčí základ pro budoucí odbornou monografii „Kritika právní odpovědnosti“, jejíž publikace pod nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR je po dalších úpravách plánovana na konec roku 2017.
Abstract v angličtině:
Abstract (English) What is liability?1 This “big” question has proven to be too tough for many private law theorists during the past 60 years. A dominant Czech approach to liability is the so-called theory of sanction: liability is a secondary duty imposed due to breach of a primary duty. At the same time, however, liability is conceptualized as an active institute, i.e. as liability to fulfil an obligation. This implies a specific “Czech” problem of liability: a paradoxical situation where a man can be liable because he was sanctioned, and also be sanctioned because he was liable. Liability in this sense seems to be an inherently flawed and meaningless concept, since both theories aspire to describe liability to the same extent (co-extensively). The most recent trend in Czech legal theory is thus a sceptical approach that completely eliminates the concept of liability from legal discourse. This is contrary to an ongoing and presumably meaningful debate on liability in foreign non-Czech literature that supports the most recent analytical and normative approaches to European legal regulation and its developments. Unlike in Czech language, this literature treats liability (Haftung) and responsibility (Verantwortung) as two discrete concepts. But why is this so? Wher does the “Czech” problem of liability come from? Where it began? Where does even liability come from? Has liability always been so paradoxical? Why Cezch terminology does not distinguish between liability and responsibility and how this affect Czech legal thinking? What are the reasons of the “Czech” problem of liability? Can we solve this problem? A what is the role of the new Czech Civil Code in this solution? Is it even possible for liability to have a proper meaning? And if so, how does this theoretical conception of liability look like? The aim of the outlined questions. This work thus analyses the current Czech debate on liability and responsibility, and offers a theory that enables Czech jurists to think about this key institute in relation to the new Czech Civil Code and that links the Czech debate to recent trends and theories in Western Europe. By using philosophical argumentation and methods of historical, linguistic, and comparative analysis, the author thus arrives at a new theoretical conception of liability in Czech private law, that solves the current paralysis in Czech discourse and that allows asking meaningful questions about the reasons, functions, and legitimacy of liability in Czech private law. He arrives at a conclusion that we must replace the question “What is liability? with a completely different one. This thesis is a basis for the upcoming monograph “A Critique of Liability”, that shall be published after further reviews by Wolters Kluwer ČR by the end of 2017. 1 Note that the Czech word “odpovědnost” can be translated as both liability and responsibility.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Václav Janeček 1.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Václav Janeček 187 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Václav Janeček 194 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Pavol Holländer, DrSc. 1.61 MB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 217 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 135 kB