velikost textu

Finančněprávní rámec poskytování investičních služeb

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Finančněprávní rámec poskytování investičních služeb
Název v angličtině:
The legal framework of investment services provision
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Hobza
Školitel:
prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Oponenti:
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Id práce:
146723
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Finanční právo a finanční věda (FINANCNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 2. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Investiční služby, investiční poradenství, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, pravidla jednání se zákazníky, povinnost nahradit škodu.
Klíčová slova v angličtině:
Investment services, investment advice, reception and transmission of orders in relation to financial instruments, conduct of business rules, liability to damages.
Abstrakt:
Anotace Finančněprávní rámec poskytování investičních služeb Tato disertační práce se zabývá problematikou právního rámce poskytování investičních služeb. Cílem práce je teoreticky vymezit a analyzovat problematiku vybraných investičních služeb a pravidel jejich poskytování. První dvě kapitoly práce jsou věnovány obecným teoretickým otázkám tématu, mimo jiné důvodům regulace poskytování investičních služeb a vlivu unijního práva na dané téma. Třetí kapitola se zabývá znaky a členěním investičních služeb. Čtvrtá kapitola charakterizuje hlavní investiční služby a analyzuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů. Pátá kapitola je věnována investičnímu poradenství. Šestá kapitola analyzuje právní nástroje ochrany zákazníka jako adresáta investičních služeb. Závěrem je předložen návrh možných opatření, zvyšujících míru ochrany zákazníka. V rámci celé práce autor představuje vlastní interpretaci dosud otevřených otázek předkládaného tématu.
Abstract v angličtině:
Abstract The legal framework of investment services provision This thesis deals with the issue of legal framework of investment services provision. The aim of the thesis is to theoretically define and analyse the issue of selected investment services and rules governing their provision. The first two chapters of the thesis are devoted to general theoretical issues related to the topic, among others to the reasons of regulation of investment services provision and impact of the EU law on the present topic. The third chapter deals with the characteristics and structuring of investment services. The chapter four characterises the investment services and activities and analyses the investment service reception and transmission of orders in relation to financial instruments. The chapter five is devoted to investment advice. The chapter six analyses the legal instruments of protection of the client as an investment services addressee. Finally, the draft of measures designed to increase the level of client protection is proposed. Within the whole thesis, the author presents his interpretation of the disputable questions of the present topic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Hobza 1.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Hobza 182 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Hobza 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 547 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. 270 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 129 kB