velikost textu

Určování výše náhrady škody způsobené porušením antimonopolního práva Evropské unie a soukromoprávní vymáhání její náhrady

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Určování výše náhrady škody způsobené porušením antimonopolního práva Evropské unie a soukromoprávní vymáhání její náhrady
Název v angličtině:
The Quantification of Damages caused by breach of the European Union Competition Law and Private Enforcement of its Compensation
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Ing. Bc. Petr Fabian
Školitel:
doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D.
Oponenti:
Martin Boháček
JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
Id práce:
146710
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Evropské právo (EVROPSKE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
soutěž, škoda, náhrada
Klíčová slova v angličtině:
competition, damages, compensation
Abstrakt:
Určování výše náhrady škody způsobené porušením antimonopolního práva Evropské unie a soukromoprávní vymáhání její náhrady Abstrakt Efektivní hospodářská soutěž je klíčová pro dosažení ekonomické prosperity vnitřního trhu, zlepšování kvality produkce a co nejvyšší zaměstnanosti. Omezení hospodářské soutěže může naopak vést k neefektivní alokaci zdrojů, ztrátě ekonomického blahobytu a ke vzniku škody na straně soutěžitelů i konečných spotřebitelů. Dosažení a dodržování efektivní hospodářské soutěže je proto jedním z hlavních cílů Evropské unie. Toho lze docílit prostředky veřejnoprávního a soukromoprávního vymáhání. Zatímco veřejnoprávní vymáhání má především sankční a odrazovací funkci, soukromoprávní plní především funkci kompenzační. Přes tuto rozdílnost se oba dva typy vzájemně doplňují. Proto se tato práce zabývá vztahem mezi soukromoprávním a veřejnoprávním vymáháním. Evropská unie přijala dne 26. 11. 2014 směrnici č. 2014/104/EU, která má částečně soukromoprávní vymáhání harmonizovat co do uplatňování nároku na náhradu škody způsobené porušením soutěžního práva. Cílem této práce je zanalyzovat klady a zápory této úpravy. Zároveň se práce zabývá srovnáním dvou referenčních transpozičních vnitrostátních úprav, a to zákona č. 262/2017 o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže, v České republice a zákona č. 23/2018, o právu na náhradu škody způsobené porušením soutěžního práva, v Portugalské republice. Co se týče kvantifikace škody, jsou v rámci soutěžního práva často používány ekonomické a ekonometrické důkazy. Vzhledem k tomu, že směrnice č. 2014/104/EU uděluje členským státům povinnost zajistit, aby bylo možno v případě nepřiměřeně obtížného zjišťování výše škody tuto určit odhadem, zabývá se práce analýzou a komparací základních metod pro určování výše škody způsobené porušením soutěžního práva. Pro efektivitu soukromoprávního vymáhání je dále také důležitá úprava kolektivních žalob. Proto autor práce analyzuje i právní úpravu této problematiky jak na úrovni Evropské unie, tak na úrovni některých členských států, v tomto případě České republiky a Portugalské republiky. Klíčová slova soutěž, škoda, náhrada
Abstract v angličtině:
The Quantification of Damages caused by breach of the European Union Competition Law and Private Enforcement of its Compensation Abstract Effective competition is key issue for achieving the economic prosperity of the internal market, improving the quality of production and maximizing employment. On the contrary restriction of the competition can lead to inefficient allocation of resources, loss of economic welfare and damages to both competitors and consumers. Achieving and maintaining of the effective competition is therefore one of the main objectives of the European Union. This can be achieved through means of public and private enforcement. While pubic enforcement has, in particular, punitive and deterring function, private enforcement has, in particular, compensatory function. Despite these differences both categories complement each other. That is why this thesis deals with the relationship between private and public enforcement. On 26 November 2014, the European Union adopted Directive 2014/104/EU, which partially harmonises private enforcement in relation to the right to compensation for damages caused by a breach of competition law. The aim of this work is to analyze the positives and negatives of this harmonization. The dissertation also deals with the comparison of two reference transpositional national measurements, namely Act No. 262/2017 on compensation in the field of competition in the Czech Republic and Act No. 23/2018 on the right to compensation for damages caused by breach of competition law in the Portuguese Republic. As to the quantification of damages, economic and econometric proves are often used in the field of competition law. Given that the Directive 2014/104/EU enacts the duty of the member states to ensure the quantification of damages by estimation in the case of unreasonably difficult determination, the dissertation deals with the analysis and comparison of the basic methods of quantification of damages caused by the breach of the competition law. For the efficiency of the private enforcement is also important the regulation of the collective actions. That is, why the author of this dissertation analyzes also the legal regulation of this issue both on the level of the European Union and on the level of some member states, in this case of the Czech Republic and Portuguese Republic. Key words competition, damages, compensation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ing. Bc. Petr Fabian 2.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ing. Bc. Petr Fabian 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ing. Bc. Petr Fabian 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D. 116 kB
Stáhnout Posudek oponenta Martin Boháček 212 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. 4.01 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 248 kB
Stáhnout Errata JUDr. Ing. Bc. Petr Fabian 127 kB