velikost textu

Consumer protection law in the ongoing European internal energy market by the example of the Electricity Directive 2009/72/EC

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Consumer protection law in the ongoing European internal energy market by the example of the Electricity Directive 2009/72/EC
Typ:
Disertační práce
Autor:
Friedrich Ziegler, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.
Oponenti:
Prof. JUDr. Josef Bejček
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Id práce:
146705
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Evropské právo (EUROPEAN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Dotváření energetického vnitřního, fungující soutěž, pro energetický sektor specifická ochrana spotřebitelů, vysoká úroveň ochrany spotřebitelů, roztříštěné právo ochrany spotřebitele, zásada smíšené harmonizace, působnost ohledně harmonizace práva na vnitřním trhu, základní zásobování jako univerzální služba, specifická pro energetický sektor, podpora sociální ochrany zákazníků, boj proti energetické chudobě, účinný regulační dozor, regulovaný přístup k síti a regulovaná úhrada sítě
Klíčová slova v angličtině:
Completion of the internal energy market, effective competition, energy sector-specific consumer protection, high level of consumer protection, fragmented consumer protection law, principle of mixed harmonization, internal market related alignment competence, basic supply as an energy sector-specific universal service, promoting social customer protection, combating of energy poverty, effective regulatory oversight, network access and network tariff regulation
Abstrakt:
Abstrakt (Česká) Dizertační práce se zabývá otázkou nezbytných předpokladů pro dosažení cíle vysoké úrovně ochrany spotřebitele v kontextu rozvíjejícího se vnitřního trhu s elektřinou, a sice při zohlednění zásobování energií vázané na síť, které je charakterizováno přirozenými monopoly regulovaných provozovatelů sítí a zároveň soutěží o homogenní produkt elektřiny. Vyhodnocuje vztah mezi fungující soutěží a ochranou spotřebitelů, jako specifickým energetickým sektorem. Zde se detailně posuzuje právo regulace, specifické pro energetiku, a úpravy směrnice ES: Elt-RL 2009/72/EG (= směrnice EP a Rady 2009/72/ES), týkající se ochrany spotřebitele, a to z úhlu pohledu zodpovědného a informovaného spotřebitele, který jedná jako sebeurčující účastník trhu a tím sám aktivně utváří vnitřní trh za účelem jeho zdokonalení. Jakmile se čl. 114 AEUV jako stávající centrální srovnávací právní norma vnitřního trhu vymezí vůči ostatním možným kompetenčním normám jako novému - pro energetický sektor specifickému - kompetenčnímu titulu čl. 194 AEUV, jsou na základě souvisejících případů právních rozhodnutí Evropského soudního dvora vytvořené předpoklady čl. 114 AEUV zobrazeny z pohledu ochrany spotřebitelů, která je specifická pro energetický sektor. Dizertační práce objasňuje, zda jsou práva spotřebitelů, zakotvená ve směrnici ES: Elt-RL 2009/72/EG, vhodná k dosažení cíle vysoké úrovně ochrany spotřebitele, resp. jaká další vylepšení jsou na základě nadále trvajících deficitů potřebná. V rámci celkového závěrečného vyhodnocení je zobrazeno, že i přes již docílený pokrok jsou potřebné další kroky, aby mohlo být dosaženo cíle vysoké úrovně ochrany spotřebitele v rámci rozvíjejícího se vnitřního trhu s elektřinou.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the question about necessary conditions to achieve the objective of a high level of consumer protection in the context of the ongoing internal electricity market taking into account the grid-bound electricity supply, which is characterized by the natural monopoly of regulated networks as well as by competition for the homogeneous product electricity. It evaluates the relationship between effective competition and energy sector-specific consumer protection taking into account the energy-specific regulatory law and examines in detail the regulations of the Directive 2009/72/EC concerning consumer protection under the perspective of enabling the responsible and informed consumer to operate as a self-determined market participant and so shape the market actively towards its completion. After art. 114 TFEU as the existing central norm concerning the alignment of the internal energy market is distinguished from other possible competence rules like the new energy sector-specific competence title of art. 194 TFEU the requirements developed by the ECJ case law concerning art. 114 TFEU from the point of view of the energy sector-specific consumer protection are presented. The thesis clarifies both to what extent in Directive 2009/72/EC codified consumer rights are suitable to achieve the objective of a high level of consumer protection and what repair is required due to still existing deficiencies. The overall conclusion emphasizes that, although progress has been made already, further steps are necessary to achieve the objective of a high level of consumer protection in the ongoing internal electricity market.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Friedrich Ziegler, Ph.D. 2.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Friedrich Ziegler, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Friedrich Ziegler, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc. 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. JUDr. Josef Bejček 212 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 129 kB