velikost textu

Právní prostředky ochrany práva autorského a práv souvisejících

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní prostředky ochrany práva autorského a práv souvisejících
Název v angličtině:
Legal instruments of protection of copyright and the related rights
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Lenka Tomková
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová
Id práce:
146677
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
autorské právo ochrana autorského práva nehmotné statky výlučná osobnostní a majetková práva pirátství padělky plagiátorství
Klíčová slova v angličtině:
copyright copyright protection intangible goods exclusive personal and property rights piracy counterfeit plagiarism
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato rigorózní práce se zabývá dosti širokým tématem právní prostředky ochrany práva autorského a práv souvisejících. Cílem této práce je představit formy porušování autorského práva a práv souvisejících s právem autorským a jednotlivé možnosti ochrany před takovým porušováním. V práci je poukazováno na nedostatky v oblasti autorských práv a návrhy možného řešení takových nedostatků. Pozornost je také věnována předběžným otázkám položených v rámci sporů z autorského práva a práv souvisejících. Rozsáhlá část je věnována aktuální judikatuře, jak v rámci ČR, tak i v rámci EU, kdy je taktéž poukázáno na rozdílná rozhodnutí v obdobných případech. V práci je taktéž zpracována analýza porušování autorských práv a práv souvisejících, soulad rozhodnutí soudního dvora EU, soulad vyjádření ČR se stanovisky generálních advokátů. Poslední část práce je využita ke zmínce o nedávné novele autorského zákona, ale také otázce harmonizace práva EU a snahám o reformu práva v Unii, a s tím souvisejícím otázkám. Práce představuje ucelený pohled na otázku ochrany autorského práva, právní prostředky sloužící k takové ochraně a přehled nejvýznamnější judikatury v rámci daného tématu, byť se jedná o téma velmi široké.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This doctoral thesis deals with a quite wide theme – legal means of copyright protection and related rights. The objective of this work is to present forms of violation of copyright and copyright related rights and particular possibilities of protection from such violations. Shortages in copyright are pointed out in the thesis together with proposalsof possible solutions. Attention is also paid to preliminary questionsasked within the frame of disputes of copyright and related rights. Its extensive part is dedicated to present practice of courts in the Czech Republic andwithin EU as well, when different resolutions in similar cases are pointed to.In the thesis there is also an analysis of violation of copyright and related rights, accordance of EU Law Court resolutions, and accordance of Czech expressions with general lawyers’ standpoints. Final part of the thesis is used for comments to the last amendment of copyright andalso to EU Law harmonisation and efforts to reform EU Law and related questions. The thesis represents a general view of protection of copyright, legal meansserving to such protection and summary of the most important practice of courts within the given theme frame, though it is a very wide theme.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lenka Tomková 1.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lenka Tomková 134 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lenka Tomková 135 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 172 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová 112 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 171 kB