velikost textu

Tone realization differences in Hanoian and Saigonese dialects between reading and semi-spontaneous speech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tone realization differences in Hanoian and Saigonese dialects between reading and semi-spontaneous speech
Název v češtině:
Rozdíly realizace tónů hanojského a saigonského dialektu vietnamštiny mezi čteným a polospontánním mluveným projevem
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ondřej Slówik
Školitel:
doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. David Uher, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Id práce:
146670
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Fonetický ústav (21-FU)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Fonetika (XFO)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
vietnamština|dialekt|tón|fonační modifikace
Klíčová slova v angličtině:
Vietnamese|dialect|tone|phonatory modifications
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem této disertace je popis rozdílů realizací tónů mezi hanojským s saigonským dialektem se zaměřením na situaci ve čteném a polospontánním mluveném projevu. Výzkum se zabývá zejména produkcí, avšak je doplněn i oddílem, který řeší problematiku percepce tónů s využitím percepčního testu. Oddíl 2.1. popisuje tonalitu a tónové jazyky v obecném smyslu. V oddíle 2.2. se popisuje vietnamský jazyk s důrazem na tónové inventáře obou zkoumaných dialektů. Zmiňuje se též vznik a vývoj tónů obecně i v rámci vietnamštiny. Třetí kapitola představuje metodu výzkumu, zejména výběr mluvčích, přípravu materiálu a nahrávek, extrakce dat a přípravu analýz a percepčního testu. Čtvrtá kapitola je rozdělena do tří oddílů. Oddíl 4.1. hovoří o realizacích tónů v izolaci a ve speciálně zvoleném kontextu. Jeho účelem je popsat chování tónů co nejméně ovlivněných okolními proměnnými. Výsledky této analýzy by měly být srovnatelné s již publikovanými studiemi na stejné téma. V oddíle 4.2. je na data nahlédnuto z kvantitativní perspektivy a výsledky této analýzy by měly věrněji reflektovat jazykovou realitu. Oddíl 4.3. představuje percepční test, jehož účelem je zmapovat schopnost rozlišování tónů mimo přirozený kontext. Výsledky analýz indikují zásadní rozdíly mezi konturami tónů hanojského a saigonského dialektu. Ukazuje se, že základní frekvence F0 není jediným vodítkem při rozlišování ani hanojských ani saigonských tónů. Fonační modifikace, trvání a zejména kontext taktéž přispívají k úspěšnému rozlišování jednotlivých tónů. Percepční test ukázal překvapivě nízkou úspěšnost při určování tónů jak u respondentů z Hanoje, tak z Ho Či Minova Města. Klíčová slova: vietnamština, tóny, intonace, fonetika, produkce tónů, percepce tónů
Abstract v angličtině:
Abstract The chief objective of this dissertation is the description of tone realization differences in Hanoian and Saigonese dialects based on a representative sample of recorded material, with special focus on read monologue and semi-spontaneous conversational speech. The research discusses mainly issues of tone production but it is complemented by a section on tone perception in form of a perception test. The theoretical background in Section 2.1. describes the topic of tonality and tonal languages in general. Section 2.2. is devoted to the description of the Vietnamese language and attention is specifically paid to tonal inventories of both researched dialects. Tonogenesis is mentioned on a general level as well as in the Vietnamese language in particular. Chapter 3 introduces the research methodology, namely the speaker selection, speech material preparation and recording, data extraction and preparation for the analyses and the perception test. Chapter 4 is divided into three sections. Section 4.1. speaks about tone realizations in isolation and carefully preselected context. Its goal is to investigate the behaviour of tonal contours influenced by as few variables as possible. The results should be comparable to the findings of previously conducted studies. Section 4.2. strives to assess data from a quantitative point of view and yield data closely reflecting linguistic reality. Section 4.3. constitutes a perception test the purpose of which is to investigate the ability of tone distinction across the dialects when the tones are stripped of all contextual cues. The results of the analyses indicate substantial differences in tonal contours between the Hanoian and Saigonese dialects. They also suggest that F0 is the sole discrimination cue neither for Hanoian nor Saigonese tones. Voice quality, duration and, based on the findings of 4.2., especially context are phenomena influencing tone discrimination to a great extent. In connected speech possibly even more than the contour of F0. The perception test revealed a surprisingly low success rate of tone discrimination for both dialects. Keywords: Vietnamese, tones, intonation, phonetics, tone production, tone perception
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Slówik 2.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Slówik 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Slówik 63 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Ondřej Slówik 562 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. 491 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. David Uher, Ph.D. 374 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. 214 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 217 kB