velikost textu

Tělo, symbol a svoboda u Paul Ricoeura a Oliviera Clémenta

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tělo, symbol a svoboda u Paul Ricoeura a Oliviera Clémenta
Název v angličtině:
Body, Symbol and Freedom in Paul Ricoueur and Olivier Clément
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Dana Verdickt
Vedoucí:
Doc. Ivana Noble, PhD.
Oponent:
Mgr. Kateřina Bauerová
Id práce:
146648
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra filosofie (27-F)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonika (KHPP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Symbol, tělo, svoboda, tradice, antropologie člověka, Paul Ricoeur, Olivier Clément
Abstrakt:
ANOTACE Tato práce se zabývá pohledem na symbol, tělo a svobodu u Paula Ricoeura a Oliviera Clémenta. Jejím cílem je zamyšlení, jaký přínos mají pro moderního člověka žijícího v západní kultuře symboly, a jak jej mohou ovlivňovat. Je to téma, které nepřímo dovoluje nahlédnout také na to, jaké má v dnešní západní společnosti místo tradice a s ní spojené rituály, vyprávění, mýty a tradované moudrosti. Dále práce zkoumá, jaké vlivy na člověka působí v procesu uvažování, rozhodování a prohlubování víry. Další otázkou práce tedy je, zda má člověk v dnešní demokratické a svobodu podporující společnosti, opravdu svobodnou volbu. Toto zamyšlení a zhodnocení je provedeno na základě rozboru pohledu na symbol, tělo a svobodu u filozofa Paula Ricoeura a pravoslavného teologa Oliviera Clémenta. Práce je členěna do tří kapitol. V první kapitole provádím analýzu pohledu Ricoeura, v následující rozebírám teologii Clémenta, a v závěrečné kapitole provádím jejich komparaci. V úvodu každé kapitoly představuji život a vlivy autorů, které umožňují chápat jejich přístupy v kontextu událostí a prostředí, které je utvářely. V závěrečné kapitole provádím shrnutí komparace a ukazuji možnosti využití poznatků v dalších oborech.
Abstract v angličtině:
SUMMARY This thesis explores the view on symbol, body and freedom in Paul Ricoeur’s and Olivier Clément’s work. The aim is to analyse symbols and explore the benefits they can have for modern society, Western culture and how can these symbols influence people. This topic indirectly allows understanding of the role of tradition, rituals, narrations, myths and traditional wisdom in nowadays Western society. Furthermore, the thesis shows what influences the process of thinking, deciding and deepening one’s faith. In particular, I am investigating whether in nowadays democratic and freedom supporting society one really has possibility of free choice. This reflection is to be completed on the basis of previous analysis of the symbol, body and freedom in the view of philosopher Paul Ricoeur and theologian Olivier Clément. The thesis is structured into three chapters. The first chapter is dedicated to the analysis of Ricoeur’s view on this subject, in the following chapter I study Clément’s theology, and in the third chapter I offer the comparison of these two. In the beginning of each chapter I introduce the life of the authors and influences that they encountered. This will reveal their philosophy and theology in better context. The conclusion summarizes the findings of previous chapters, and shows how they can be applied in other disciplines.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dana Verdickt 887 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dana Verdickt 143 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dana Verdickt 143 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. Ivana Noble, PhD. 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Bauerová 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 626 kB