velikost textu

Zdravý životní styl v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zdravý životní styl v České republice
Název v angličtině:
A Healthy life style in Czech Republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jitka Buriánková
Školitel:
doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Jana Spilková, Ph.D.
prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc.
Konzultant:
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Id práce:
146629
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Sociologie (XSOC)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zdraví|životní styl|volný čas
Klíčová slova v angličtině:
healthl|lifestyle|leisure
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce podává elementární vhled do problematiky zdravého životního stylu z hlediska různých perspektiv, a proto v tomto ohledu můžeme navazovat na studii Cockerhama (2005), která nabízí ucelené paradigma zkoumání zdravého životního stylu. Klíčový problém spočívá v debatě o tom, zda volba zdravého životního stylu podléhá spíše strukturálním vlivům, anebo rozhodování jedinců (klasický problém struktury a jednání). Hlavním cílem práce je ověřit míru determinace jednotlivých složek zdravého životního stylu. Vzhledem k obtížím hledání jednoho ukazatele zkoumáme odděleně podmíněnost zdravého stravování, kouření, konzumace alkoholu, sportu. V analýze jednotlivých dimenzí zdravého životního stylu bereme ohled vedle základních sociodemografických proměnných i na informovanost, postoj, psychickou pohodu a kompenzační strategii jako zprostředkující faktory zdravého životního stylu. Obohacení analýzy nabízí začlenění kompenzační teorie, protože tyto strategie oslabují racionalitu jednání. U rizikového chování hraje kompenzační strategie významnou roli. V tom jsou naše poznatky v českém prostředí unikátní. Hypotézy jsou ověřovány na reprezentativním souboru výzkumu „ Aktér 2013“ (N=1088), realizovaného agenturou STEM, v jejímž rámci byly zařazeny baterie o zdravém životním stylu. Prevalence vybraných položek byla kontrolována na vybraném souboru ISSP (2011). Z analýzy vyplynulo, že zdravé stravování návyky jsou výrazně ženskou záležitostí, genderová diferenciace jasně nastane až u položky konzumace masa ve prospěch mužské části populace. Pitný režim častěji dodržují ženy, také informovanost a péče o zdraví je bližší ženám. Dosažné výsledky svědčí o tom, že v oblasti sportovní a pohybová aktivita s přibývajícím věkem klesá, ženy sportují méně a vzdělání mírně podporuje sport. Informovanost a snaha pečovat o svoje zdraví sport podporují. Další analýza ukázala, že ženy konzumují v menší míře alkohol rizikovým způsobem. Konzumace alkoholu se věkem mění. Nejvíce kuřáků nacházíme ve střední generaci. Kuřáctví silně provází přesvědčení svoje chování kompenzovat. Kompenzační strategie v tomto případě působí velmi silně. Naopak informovat nemá v tomto modelu vliv. V naší práci jsme zkusili vytvořit i typologii, která ukazuje zajímavě spojení zdravého životního stylu a sociálního postavení. Její souvislosti se sociálními proměnnými prokazují realistické založení a vytváří šanci jejího budoucího použití. Práce ukazuje, že zdravý životní styl není jen záležitostí postojů a ryze individuálního rozhodování a že sociální a kulturní podmínky hrají nezanedbatelnou roli (s odlišnými efekty v různých vrstvách). Klíčová slova zdraví; zdravý životní styl; stravovací návyky; kouření; sport; alkohol; psychická pohoda; kompenzační teorie
Abstract v angličtině:
Abstract This work gives an elementary insight into the issue of healthy lifestyles in terms of different perspectives, and so in this respect, we can follow up on Cockerham's study (2005), which offers a comprehensive paradigm of exploring a healthy lifestyle. The key issue lies in the debate on whether the choice of a healthy lifestyle is subject to structural influences or to individuals' choices (the classical problem of structure and behavior). The main aim of this work is to verify the determination of individual components of a healthy lifestyle. Due to the difficulty of finding one indicator, we examine separately the conditionality of healthy eating, smoking, drinking, sports. In the analysis of individual dimensions of a healthy lifestyle, we take into account not only the basic socio-demographic variables, but also the knowledge, attitude, well-being and compensation strategy as mediating factors of a healthy lifestyle. Enriching the analysis offers the inclusion of compensatory theory, because these strategies weaken the rationality of action. Compensation strategies play an important role in risky behavior. In this, our knowledge in the Czech environment is unique. The hypotheses are verified on a representative set of research “Aktér 2013” (N = 1088), carried out by STEM, which included batteries for a healthy lifestyle. The prevalence of selected items was checked on the selected ISSP (2011). The analysis revealed that healthy eating habits are significantly female affairs, and gender differentiation clearly occurs only in the meat consumption item in favor of the male population. Women are more likely to adhere to the drinking regime, and women's knowledge and health care is also closer. The results show that in the field of sports and physical activity, with decreasing age, women are doing less and education is slightly supporting sport. Knowledge and effort to take care of your health support sport. Further analysis has shown that women consume to a lesser extent alcohol at risk. Alcohol consumption changes with age. Most smokers are in the middle generation. Smokers are strongly persuaded to compensate for their behavior. The compensation strategy is very strong in this case. On the contrary, it has no influence on this model. In our work we have also tried to create a typology that shows an interesting combination of a healthy lifestyle and social status. Its connections with social variables show a realistic foundation and create a chance of its future use. The work shows that a healthy lifestyle is not only a matter of attitudes and purely individual decision-making and that social and cultural conditions play a significant role (with different effects in different layers). Keywords health; healthy lifestyle; eating habits; smoking; sport; alcohol; well-being; compensation theory
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jitka Buriánková 2.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jitka Buriánková 213 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jitka Buriánková 207 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jitka Buriánková 613 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. 184 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jana Spilková, Ph.D. 218 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc. 442 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 2.25 MB