velikost textu

Sociální aspekty stárnutí u osob bez domova v souvislosti se systémovými opatřeními v Praze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální aspekty stárnutí u osob bez domova v souvislosti se systémovými opatřeními v Praze
Název v angličtině:
Social aspects of ageing regarding homeless people in connection with systemic measures taken in the city of Prague
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Pavel Pěnkava
Školitel:
doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Oponenti:
doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
Id práce:
146624
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Sociologie (XSOC)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bezdomovectví|osoba bez přístřeší|senior|sociální inkluze|sociální patologie|stratifikace|sociální konflikt|reintegrace|socioabilita|funkční negramotnost|rezignace
Klíčová slova v angličtině:
Homelessness|homeless person|senior|social inclusion|sociopathology|stratification|social conflict|reintegration|sociability|practical incompetence|resignation
Abstrakt:
Abstrakt Bezdomovectví je sociálně deviantní jev, zapříčiněný neschopností jedince řešit krizové situace a způsobující destrukci zejména vztahového, ale také materiálního prostředí. U svých nositelů způsobuje sociální exkluzi, která se postupně stává neměnnou. Proces bezdomovectví lze rovněž popsat jako vertikální propad v rámci sociální stratifikace, což vyvolává hlubokou frustraci a v řadě případů vede k rezignaci na úsilí o efektivní řešení nepříznivé situace (Pěnkava, 2013). Příčiny takového propadu jsou vícefaktoriální, k jeho řešení je proto nezbytná spolupráce na úrovni multidisciplinárních týmů. V současné době však tyto problémy v mnoha případech řeší výhradně sociální pracovníci, kteří jsou nuceni činnost odborníků, např. z oblasti práva, psychologie, pedagogiky volného času, geriatrie a medicíny, suplovat. Ústředním tématem disertační práce jsou možnosti a limity řešení současné situace osob bez domova v seniorském věku na území hlavního města Prahy. Jedná se o specifickou skupinu, která je vzhledem ke svému věku, odlišnému uspokojování potřeb a s tím spojenými riziky, bezprostředně ohrožena na zdraví a životě. Dalším průvodním jevem je zde zkušenost snižování vlastní důstojnosti, kterou tato skupina pociťuje nejen ze strany ostatních osob bez domova, ale i příslušníků většinové společnosti. Současný systém sociálních služeb neřeší přímo sociální situaci osob bez domova, nýbrž je zaměřen pouze na pokrytí jejich základních potřeb (bydlení, ošacení, stravy, poradenství aj.). To se navíc týká většinou pouze osob v produktivním věku, nikoli seniorů. Vzhledem k tomu je využívání sociálních služeb seniory komplikované, v některých případech jsou pro ně služby dokonce nedosažitelné. Teoretická část disertační práce popisuje sociální aspekty bezdomovectví s užším zaměřením na problematiku seniorů bez domova a stávající systémová opatření, včetně vztahu společnosti k bezdomovecké minoritě. V rámci provedeného výzkumu je pozornost věnována postojům seniorů k sobě samým a k poskytovaným službám v Praze. Cílem je zjistit, zdali jsou pro uživatele z řad seniorů, na základě subjektivního vnímání vlastní situace, stávající sociální služby přijatelné a využitelné k jejímu řešení. V této souvislosti se výzkumné šetření zaměřuje i na analýzu “Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech 2013 - 2020”, která je doposud jediným koncepčním postupem pro řešení bezdomovectví na území metropole. Získané poznatky z analýzy potřeb seniorů by měly být předmětem diskuse pro doplňující návrhy do citované Koncepce. Studie byla provedena u výzkumného vzorku na základě dostupnosti u osob v preseniorském a seniorském věku, tedy ve věku 50 let a více. Klíčová slova: bezdomovectví, senior bez domova, sociálně deviantní jev, koncepce, systémová opatření, aktivní stárnutí, potřeby, veřejné mínění, věková kategorie, subjektivní vnímání situace
Abstract v angličtině:
Abstract Homelessness is a socio-pathological phenomenon, caused by the inability of an individual to deal with crisis situations and leading to the lost of relationships but also the material environment. As a result of the above, the social exclusion of the individuals gradually becomes unchangeable. Here, Pěnkava (2013) describes the vertical decline within the social stratification, which brings a deep frustration and in a number of cases leads to resignation on the efforts to deal efficiently with the unfavorable situation. The causes of such collapse are multifactorial and hence, in order to solve them there is cooperation on the level of multidisciplinary teams needed. However, numerous issues are currently being solved by social workers only, who in many cases are forced to replace experts in fields such as law, psychology, pedagogy of leisure time, geriatry or medicine. The central theme of the dissertation is dealing with the possibilities and limitations of people without home in old age living in the Capital City of Prague. Considering the factors of age, the diversity in satisfying their needs and the associated risks involved, is this a specific group of people that is, moreover, at immediate risk to their lives and health. As a consequence, the dignity of these people is being hurt not only by other homeless people but also by the members of the majority society. The current system of social services does not address the social situation of people without home directly, since it focuses mainly on covering their basic needs (living, clothing, food, social counselling...). Furthermore, this applies mostly to people in productive age, not seniors. Whereas t is complicated for seniors to use social services, in some cases the services for them are even unreachable. The theoretical part of this dissertation describes the social aspects of homelessness, focusing specifically on the issues of seniors without home and the existing systemic measures including the relationship of society and the homeless minority. Within the framework of a combined research, the attention is paid to the attitudes of the seniors towards both, themselves and the social services provided in Prague. The aim is to find out, based on a subjective perception of the situation, whether the existing services,for the sake of solving the situation of the senior users, are acceptable and useful. In this context, the research also focuses on the analysis of the “Concept of Proposals on the Problem of Homelessness in Prague in 2013 - 2020” which so far builds the only conceptual approach to solving homelessness in the metropolis. The findings obtained in the analysis of seniors´ needs should serve as a subject of discussion for additional suggestions to the conceptual material mentioned above. The study was conducted through a selection procedure of the research sample of people in presenior and senior age, that is 50 years of age or more. Key words: homelessness, homeless senior, social-deviace phenomenon, concept, systemic measures, active ageing, public opinion, age category, subjective definition of a situation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Pavel Pěnkava 2.83 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Pavel Pěnkava 166 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Pavel Pěnkava 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Pavel Pěnkava 54 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Pavel Pěnkava 209 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Oldřich Matoušek 147 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 982 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc. 1.18 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 392 kB