velikost textu

Institucionalizace českého stranického systému po roce 2002

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Institucionalizace českého stranického systému po roce 2002
Název v angličtině:
Institutionalization of Czech Party System after 2002
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Vladimír Hanáček
Školitel:
PhDr. Mgr. Jan Bureš, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Petr Just, Ph.D.
doc. Michel Perottino, Ph.D.
Id práce:
146620
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (P6701)
Obor studia:
Politologie (XPOL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
strana|systém|institucionalizace|stabilita|soutěž|volby|demokracie
Klíčová slova v angličtině:
party|system|institutionalization|stability|competition|election|democracy
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce: Dizertační práce pojednává o problematice stability a změny českého stranického systému prizmatem teorie institucionalizace, kterou zformuloval politolog Scott Mainwaring a jeho následovníci. V kontextu vývoje českého stranického systému mezi lety 2002 a 2017, kdy došlo k několikanásobným změnám systémového formátu i mechanismu, se snaží identifikovat stupeň systémové deinstitucionalizace a především odhalit její příčiny. Proměny formátu, spojené se zvýšením vněsystémové volatility a nástupem nových aktérů ve volbách 2010, 2013 i 2017, jsou důsledkem procesů, které byly identifikovány na individuální úrovni politických stran jakožto jednotek systému. Ke zkoumání stupně vnitrostranické institucionalizace jsou proto využity teorie institucionalizace politických stran Angela Panebianca a Vicky Randallové a Larse Svasanda. Prizmatem těchto teorií identifikujeme příčiny vnitřní deinstitucionalizace politických stran, daných malou početností jejich členských základen, přílišnou závislostí na státních a soukromých zdrojích financování strany, jakož i vnitřní nejednota a stranické secese. Klíčová slova: strana systém institucionalizace stabilita soutěž volby demokracie
Abstract v angličtině:
Abstrakt v anglickém jazyce: The dissertation thesis deals with the issue of stability and the change of the Czech party system through the prism of the theory of party system institutionalization formulated by political scientist Scott Mainwaring and his followers. In the context of the development of the Czech party system between 2002 and 2017, when multiple changes to the systemic format and mechanism occurred, it seeks to identify the degree of systemic deinstitutionalization and, above all, to reveal its causes. The changes in format associated with the increase in out-of-system volatility and the emergence of new actors in the 2010, 2013 and 2017 elections are the result of processes identified at the individual level of political parties as units of the system. Therefore, the theories of institutionalization of political parties formulated by Angela Panebianco and Vicky Randall and Lars Svasand are used to examine the degree of intra-party institutionalization. The prism of these theories identifies the causes of the internal deinstitutionalization of political parties, given the small number of their membership bases, the excessive dependence on state and private funding sources of the party, as well as the internal disunity and party secession. Key words: party system institutionalization stability competition election democracy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vladimír Hanáček 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vladimír Hanáček 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vladimír Hanáček 29 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Vladimír Hanáček 158 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Jan Bureš, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Just, Ph.D. 999 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Michel Perottino, Ph.D. 1.13 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 676 kB