velikost textu

Soumrak sociálního státu? Předkrizové, krizové a postkrizové vývojové tendence sociálního státu ve Švédsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Soumrak sociálního státu? Předkrizové, krizové a postkrizové vývojové tendence sociálního státu ve Švédsku
Název v angličtině:
A Twilight of the Welfare State? Pre-Crisis, Crisis and Post-Crisis Development Trajectories of the Welfare State in Sweden
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Karel Hanuš
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Id práce:
146475
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Sociologie (XSOC)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociální stát, ekonomická krize, globalizace, sociální politika, sociální demokracie, švédský model, Švédsko
Klíčová slova v angličtině:
welfare state, economic crisis, globalization, social policy, social democracy, the Swedish model, Sweden
Abstrakt:
Abstrakt Otázka sociálního státu patří dlouhodobě mezi nejdiskutovanější politická témata a týká se prakticky každého člena společnosti. V posledních několika desetiletích bývá rozvinutý sociální stát často vnímán jako překážka konkurenceschopnosti v podmínkách globalizované ekonomiky a diskutuje se o jeho ekonomické udržitelnosti a dopadech na společnost. Za zemi s nejrozvinutějším modelem sociálního státu bývá považováno Švédsko, které v první polovině devadesátých let dvacátého století prošlo hlubokou ekonomickou krizí. Vývoj švédského modelu sociálního státu v kontextu krize tak představuje kritický případ pro hodnocení životaschopnosti sociálního státu. Sociální stát je v této práci chápán jako vícerozměrný jev zahrnující jak sociální výdaje a instituce sociální politiky, tak i mocenské struktury a legitimitu. Ke zkoumání proměn švédského sociálního státu ve všech uvedených dimenzích je využita teoretická perspektiva vycházející z teorie mocenských zdrojů, institucionálního přístupu, transnacionální perspektivy, teorie závislosti a světového systému, jejichž komplementarita je teoreticky zdůvodněna. Takto pojatá práce by měla přispět porozumění vývoji sociálního státu ve Švédsku uplatněním multidimenzionální perspektivy (studie sociálního státu se často soustředí pouze na některé aspekty), doplnit českou debatu o soudobých problémech a udržitelnosti sociálního státu monografickou případovou studií rozvinutého sociálního státu a rozšířit možnosti teoretických východisek výzkumu sociálního státu. Klíčová slova: sociální stát, Švédsko, švédský model, sociální politika, sociální demokracie, globalizace, ekonomická krize
Abstract v angličtině:
Abstract In the long term the issue of the welfare state is one of the most debated political topics and it concerns almost all members of society. In the last few decades the advanced welfare state has been more frequently perceived as an obstacle for competitiveness in the globalized economy and issues of its economic sustainability and societal impact are widely debated. Sweden is generally considered to be a country with the most advanced model of welfare state, but it is also a country which suffered from a deep economic crisis in the early 1990s. Development of the Swedish model of welfare state in the context of the crisis presents a critical case for assessment of welfare state vitality. In this thesis, welfare state is defined as a multidimensional phenomenon that includes both social expenditures and institutions of social policy and power structures and legitimacy. For analyzing of transformations of the Swedish welfare state in all four dimensions is applied a theoretical perspective based on the power resources theory, the institutional approach, the transnational perspective, the dependency and the world-systems theory which whose complementarity is theoretically substantiated. The thesis with this approach should contribute to better understanding of the development of the welfare state in Sweden through applying of the multidimensional perspective (studies of welfare state are often focused only on particular aspects), to enrich Czech debate on contemporary problems of the welfare state and its sustainability by monographic case study of the advanced welfare state and to expand theoretical possibilities of the welfare state research. Keywords: welfare state, Sweden, the Swedish model, social policy, social democracy, globalization, economic crisis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karel Hanuš 3.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karel Hanuš 356 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karel Hanuš 350 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Karel Hanuš 594 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Keller, CSc. 1.17 MB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 805 kB