velikost textu

Identita mezi pamětí a vyprávěním: Sociologická analýza

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Identita mezi pamětí a vyprávěním: Sociologická analýza
Název v angličtině:
Identity between Memory and Narrative: A Sociological Analysis
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jakub Mlynář
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Oponenti:
PhDr. Jan Váně, Ph.D.
doc. Adéla Kvasničková, Dr., CSc.
Id práce:
146474
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Sociologie (XSOC)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
paměť, identita, vyprávění, orální historie, sociální interakce, holocaust
Klíčová slova v angličtině:
memory, identity, narrative, oral history, social interaction, Holocaust
Abstrakt:
Identita mezi pamětí a vyprávěním: Sociologická analýza Abstrakt disertační práce Mgr. Jakub Mlynář Katedra sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2016 Identita, paměť a vyprávění jsou pojmy, která se v sociologii objevují izolovaně i ve vzájemných kombinacích, většinou však v souvislosti s konkrétními výzkumnými oblastmi. Cílem této disertační práce je objasnění vzájemných souvislostí mezi identitou, pamětí a vyprávěním a jejich významu v sociálním jednání. Všímám si sporných prvků uvedených fenoménů, nad nimiž se v poslední době vedla diskuse, a formuluji kompromisní řešení. Vzájemné souvislosti mezi identitou, pamětí a vyprávěním jsou podrobněji sledovány na příkladu vybraných nahrávek orálněhistorických interview z Archivu vizuální historie USC Shoah Foundation, s využitím prvků narativní analýzy a analýzy členské kategorizace. Orálněhistorické interview je sociální situací, v níž jsou v zaostřené podobě patrné obecnější interakční mechanismy spjaté s pamětí, identitou a vyprávěním. Samotné narativní vyjádření identit v životních příbězích přeživších šoa je spjato především s kategoriemi národní, státní, politické a náboženské identity, které jsou během rozhovoru explicitně i implicitně vyjadřovány. Specifická sociální identita přeživší/ho holocaustu, která se stává samotným jádrem poválečné židovské identity, se zakládá především na postoji k vyprávění o vlastní minulosti. Analýza orálněhistorických interview dokládá, že fenomén identity nelze interpretovat mimo situační a sociální kontext. Platí to i pro narativní identitu, kterou je nutno chápat jako interakční výdobytek, spíše než jako individuální aspekt určité osoby. Klíčová slova paměť; identita; vyprávění; orální historie; sociální interakce; holocaust
Abstract v angličtině:
Identity between Memory and Narrative: A Sociological Analysis Abstract of PhD thesis Mgr. Jakub Mlynář Department of Sociology, Faculty of Arts, Charles University in Prague 2016 Concepts of identity, memory and narrative are being sociologically employed, whether separately or in combination, but most often in relationship to specific research areas. The aim of my thesis is an explanation of mutual relationship of identity, memory and narrative as well as their meanings in social action. I am taking into account the controversial features of these phenomena, which have been recently discussed, and I offer a compromise theoretical solution. Mutual relationship of identity, memory and narrative are followed in detailed case-study, analysing a selection of oral history interviews from USC Shoah Foundation’s Visual History Archive, with an inspiration from narrative analysis and membership categorization analysis. The oral history interview is a social situation, in which the general interactional mechanisms related to memory, identity and narrative stand out in focused shape. Narrative expression of identities in life stories of Holocaust survivors is mainly related to the categories of national, state, political and religious identity, reflected explicitly and implicitly during the interviews. Specific social identity of Holocaust survivor becomes the main core of the post-war Jewish identity and is based especially on the approach toward narration of personal past. Analysis of the oral history interviews points out that identity phenomena cannot be interpreted outside of the situational and social context. This is also true for narrative identity, which is to be understood as interactional accomplishment rather than individual aspect of certain human being. Keywords memory; identity; narrative; oral history; social interaction; Holocaust
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Mlynář 2.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Mlynář 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Mlynář 184 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jakub Mlynář 394 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 221 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Váně, Ph.D. 874 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Adéla Kvasničková, Dr., CSc. 263 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 728 kB