velikost textu

LE DEVENIR-AUTRE DE L'EXISTENCE, ESSAI SUR LA PHÉNOMÉNOLOGIE CONTEMPORAINE

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
LE DEVENIR-AUTRE DE L'EXISTENCE, ESSAI SUR LA PHÉNOMÉNOLOGIE CONTEMPORAINE
Název v angličtině:
THE BECOMING-OTHER OF THE EXISTENCE, ESSAY ON CONTEMPORARY PHENOMENOLOGY
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Prášek
Školitel:
prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Oponenti:
doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D.
prof. Claude Romano
Konzultant:
Renaud Barbaras
Id práce:
146433
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFIL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Francouzština
Klíčová slova:
současná fenomenologie|událost|dění|existence|etika|Henri Maldiney|Claude Romano|Jean-Luc Marion|Renaud Barbaras|Marc Richir
Klíčová slova v angličtině:
contemporary phenomenology|event|becoming|existence|ethics|Henri Maldiney|Claude Romano|Jean-Luc Marion|Renaud Barbaras|Marc Richir
Abstrakt:
Abstrakt Dění existence, esej o současné fenomenologii, je současně systematická i historická fenomenologická studie. Jejím cílem je – prostřednictvím volby systematického problému dění existence jako hlavního tématu – na pozadí jediného fenomenologického pole představit a konfrontovat pět význačných představitelů současné fenomenologie ve Francii: Henriho Maldineye, Clauda Romana, Jeana-Luca Mariona, Renauda Barbarase a Marca Richira. Studie vstupuje do fenomenologie spolu s Edmundem Husserlem a poté představuje některé klíčové originální pojmy dvou generací po-husserlovských autorů, již současné fenomenologii připravují cestu (Martin Heidegger, Erwin Straus, Maurice Merleau-Ponty, Jan Patočka, Emmanuel Lévinas). Pak se už soustředí na „událostní empirismus“ u Maldineye a Romana, kteří promýšlejí existujícího a svět v jejich sounáležitosti: událost je chápána jako společné zrození subjektu a světa. Avšak vzhledem k tomu, že dějící se existence je nutně existencí konečnou, radikálně oddělenou od metafyzické transcendence světa, do diskuse musí vstoupit ještě tři další autoři: nejprve Marion, jehož adonné je mezí dávání, a následně i Barbaras s Richirem, kteří tematizují nejarchaičtější vrstvy subjektivity v rámci fenomenologické metafyziky. Všechny rysy jediného fenomenálního pole jsou nakonec představeny synteticky, což umožní zahlédnout některé úkoly pro současnou fenomenologickou analýzu, a to včetně problému, který byl prvořadý pro Husserla: problému fenomenologické etiky. Klíčová slova: současná fenomenologie; událost; dění; existence; etika; Henri Maldiney; Claude Romano; Jean-Luc Marion; Renaud Barbaras; Marc Richir.
Abstract v angličtině:
Summary The Becoming-other of the Existence, Essay on Contemporary Phenomenology, is both a systematic and a historical study of phenomenology. By choosing a systematic problem of becoming-other of the existence it attempts to present and to confront five major contemporary phenomenologists in France within a single phenomenological field: Henri Maldiney, Claude Romano, Jean-Luc Marion, Renaud Barbaras, and Marc Richir. The study enters phenomenology with Edmund Husserl and presents some key original concepts invented by two generations of post-husserlian authors who marked out the road to contemporary phenomenology: Martin Heidegger, Erwin Straus, Maurice Merleau-Ponty, Jan Patočka, Emmanuel Lévinas. Then it turns to “evential empiricism” in the work of Maldiney and Romano who consider the existent and the world in their belonging-together: the event is thus understood as co-birth of the subject and the world. Nevertheless, because of the fact that the existence that “becomes-other” is necessarily a finite existence, a radically separated existence from the metaphysical transcendence of the world, three other authors must become involved in the discussion: Marion, whose adonné is a limit of the givenness, and then Barbaras and Richir who explore the most archaic layers of the subjectivity within a phenomenological metaphysics. Finally, all the contours of the single phenomenal field are presented synthetically which allows to see some tasks for an actual phenomenological analysis, including one major problem of Husserl: that of the phenomenological ethics. Keywords: contemporary phenomenology; event; becoming; existence; ethics; Henri Maldiney; Claude Romano; Jean-Luc Marion; Renaud Barbaras; Marc Richir.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Prášek 2.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Prášek 144 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Prášek 143 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Petr Prášek 510 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. 436 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D. 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Claude Romano 1.06 MB
Stáhnout Posudek konzultanta Renaud Barbaras 774 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.23 MB