velikost textu

Information behavior and learning in the context of new media: Digital games and simulations as complex systems for information representation

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Information behavior and learning in the context of new media: Digital games and simulations as complex systems for information representation
Název v češtině:
Informační chování a učení v kontextu nových medií: Digitální hry a simulace jako komplexní systémy pro reprezentaci informací
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michaela Buchtová
Školitel:
Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.
PhDr. Mgr. Hana Landová, Ph.D.
Id práce:
146396
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (P7201)
Obor studia:
Informační věda (XINF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Informační chování, Mentální modely, Motivace k informačnímu chování, Vzdělávací simulace, Učení pomocí digitálních her
Klíčová slova v angličtině:
Information behavior, Mental models, Motivation for information behavior, Educational simulations, Digital Game-Based Learning (DGBL)
Abstrakt:
Abstrakt Tato dizertační práce studuje digitální hry a simulace jako komplexní systémy pro reprezentaci informací a zkoumá jejich specifické aspekty ovlivňující proces získávání znalostí. Zaměřuje se na proces tvorby mentálních modelů, informační chování a situační emoční a kognitivní zapojení. Metodologický přístup je založen na různých oborech, včetně informační vědy, pedagogiky, mediálních a kognitivních věd. Základní použitou metodou je edukační experiment, který porovnává efekty digitální edukační hry, nedigitální edukační hry a klasické pedagogické intervence založené zejména na klasických přednáškách. Experimentální výsledky jsou rozděleny do čtyř částí zabývajících se vlivem digitálních her na proces tvorby mentálních modelů, motivaci k informačnímu chování, situační emocionální prožitek a sociální interakce.
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation considers digital games and simulations as complex systems of information representation and explores their specific aspects influencing the process of knowledge acquisition. It focuses on process of mental model creation, information behavior and situational emotional and cognitive engagement. The methodological approach is grounded in variety of disciplines including information science, educational science, new media studies and computer science. The main method used is educational experiment. The use of digital game-based and non-digital game-based educational intervention is compared to similar program based on traditional schooling methods and classic lectures. The experiment outcomes are divided into four large segments exploring influence of digital games on process of mental models creation, motivation for future information behavior, situational emotional experience and social interaction.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Buchtová 3.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Buchtová 276 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Buchtová 273 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Michaela Buchtová 441 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vít Šisler, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. 335 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Hana Landová, Ph.D. 209 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 248 kB