velikost textu

Los intentos de Espaňa por recuperar o fortalecer sus posiciones internacionales en los aňos sesenta del siglo XIX

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Los intentos de Espaňa por recuperar o fortalecer sus posiciones internacionales en los aňos sesenta del siglo XIX
Název v češtině:
Pokusy Španělska o znovunabytí svých mocenských pozic v šedesátých letech 19. století
Název v angličtině:
The attempts of Spain at Power Recuperation int the sixties of the 19 th Century
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Petr Hertel
Školitel:
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Oponenti:
doc. Markéta Křížová, Ph.D.
prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.
Id práce:
146390
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Iberoamerikanistika (XIBE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Španělština
Klíčová slova:
španělská monarchie Isabely II., španělské impérium, druhé Francouzské císařství, hispanoamerické republiky, USA a jejich zájmy o anexi Kuby, umírnění a progresisté, karlisté a demokraté, Liberální unie, „dlouhá vláda“ generála O´Donnella,
Klíčová slova v angličtině:
Spanish Monarchy of Isabel II, Spanish empire, the Second French Empire, the Hispanic American Republics, U.S.A. and its interests in annexation of Cuba, the moderates and the progresistas, the Carlists and the democrats, Liberal Union, the “Long Government” of General O´Donnell
Abstrakt:
Disertační práce Pokusy Španělska o znavunabytí svých mocenských pozic v šedesátých letech 19. století analyzuje pět akcí vojenského a námořního charakteru podniknutých španělskou monarchií mimo svá území zhruba mezi lety 1858 a 1866, s jejich předpoklady, okolnostmi, průběhem, výsledky. Ve srovnání se dvěma akcemi uskutečněnými nebo zahájenými Španělskem již na sklonku padesátých let 19. století (účast na francouzské intervenci ve Vietnamu v letech 1858-1863, válka proti Maroku v letech 1859- 1860), hlubší pozornost je věnována třem intervencím realizovaným od roku 1861 v amerických zemích, které ještě zhruba čtyři desetiletí předtím tvořily součást jeho velkého zámořského impéria (reanexe Santo Dominga v letech 1861-1865; účast v tzv. Třístranné intervenci v Mexiku v letech 1861-1862; námořní expedice k pacifickému pobřeží Jižní Ameriky, která vyvrcholila ve španělsko- peruánskou kontroverzi roku 1864 a následně v tzv. první pacifickou válku, svedenou v letech 1865- 1866 Španělskem proti jihoamerickým pacifickým republikám, v první řadě proti Chile a Peru). Ostatně, právě hispanoamerická emancipace, dovršená ve dvacátých letech 19. století (a tudíž, rozklad velkého španělského impéria v kontinentální Americe po třech stoletích jeho existence), představuje výchozí myšlenku pro téma této práce – přestože, na druhou stranu, tato myšlenka má své dimenze ještě širší, vztahující se k minulosti Španělska jako světové velmoci všeobecně. Proto se pohlíží na všechny analyzované intervence v kontextu tehdejší španělské zahraniční politiky jako takové a pochopitelně, pohlíží se na zahraniční vztahy Španělska v oné době v různých ohledech. Samozřejmě, složitý vývoj vnitřní politiky ve Španělsku ve dvou posledních desetiletích vlády Isabely II představuje velmi zásadní pozadí celého tématu, neboť existovaly přímé a těsné spojitosti mezi tímto problémem a kurzem zahraniční politiky spojeným se zmíněnými intervencemi, stejně jako je věnována pozornost vnitropolitickému vývoji ve stejných obdobích, také komplikovanému, v dotyčných hispanoamerických zemích konfrontovaných bezprostředně s uvedeným kurzem (a vlastně sdílejících se Španělskem politické a kulturní dědictví jednoho impéria). Situace zámořských držav, které Španělsku zbývaly ve druhé polovině 19. století, vytváří další ze základních pozadí tématu. Nejzákladnější myšlenka celé práce v podstatě spočívá v pojetí Španělska jako kdysi rozhodující světové velmoci, jejíž postavení však, po rozmachu v 16. století, prokazovala postupnou a víceméně stálou dekadenci. A jak známo, tento proces mocenské dekadence měl mít své pokračování také v obdobích následujících příznakům jisté „regenerace“, které představují klíčové téma práce.
Abstract v angličtině:
The thesis The Attempts of Spain at Power Recuperation in the sixties of the 19th Century analyzes five actions of military and naval character undertaken by the Spanish Monarchy out of its territories roughly between the years 1858 and 1866, along with their preconditions, circumstances, course, and results. In the comparison with two actions realized or initiated by Spain as early as towards the close of the 1850s (her participation in the French intervention in Vietnam in 1858-1863, the war against Morocco in 1859-1860), an profounder attention is paid to three interventions effectuated from 1861 in the American countries which still approximately four decades before had been creating components of her great overseas empire (the reannexation of Santo Domingo in 1861- 1865; the participation in the so-called Tripartite Intervention in Mexico in 1861-1862; the naval expedition towards the South America’s Pacific watersides that culminated in Spanish-Peruvian controversy of 1864 and afterwards, in the so-called First Pacific War, managed in 1865-1866 by Spain against the South America’s Pacific republics, primarily against Chile and Peru). After all, just the Hispanic American emancipation, consummated in the 1820s (and thus, the decomposition of the great Spanish empire in continental America, after three centuries of its existence), presents a starting thought of the theme of this work – though, on the other hand, this thought has its dimensions yet broader, relating to the Spain’s past as the world great power in general. That is why it pays regard to all the analyzed interventions in the context of the Spanish foreign policy of those times as such, and it’s comprehensible, it pays regard to the Spain’s foreign relations of that time in
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Petr Hertel 3.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Petr Hertel 257 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Petr Hertel 252 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Petr Hertel 396 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Markéta Křížová, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. 86 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 38 kB