velikost textu

Od kláštera k člověku. Význam klášterní architektury a umění v Novém Španělsku 16. století.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Od kláštera k člověku. Význam klášterní architektury a umění v Novém Španělsku 16. století.
Název v angličtině:
From monasteries to men. The significance of monastic architecture and its art in the New Spain of 16th century
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Monika Brenišínová
Školitel:
doc. Markéta Křížová, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.
Mgr. Pavel Marek, Ph.D.
Id práce:
146389
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Iberoamerikanistika (XIBE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 1. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Španělština
Klíčová slova:
klášter, Nové Španělsko; 16. století; dobývání; kolonizace; evangelizace; žebravé řády; misie, ikonografie, ikonologie, přechodové rituály; zhuštěný popis, struktura, communitas, liminalita.
Klíčová slova v angličtině:
monastery; New Spain; 16th century; conquest; colonization; evangelization; mendicant orders; mission; iconography, iconology, rituals of transition; thick description, structure, communitas, liminality.
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem této dizertační práce je klášterní architektura a její umělecká výzdoba, jež se zrodily v Novém Španělsku 16. století z potřeby evangelizovat domorodé obyvatelstvo Mezoameriky. Cílem této práce je tuto unikátní architekturu, jež vznikala ve spolupráci domorodých umělců s evropskými misionáři, představit a interpretovat, a to především z hlediska raně koloniální společnosti a jejích funkcí, a to jednak v rámci procesu evangelizace domorodých obyvatel, jednak v rámci procesu dobývání a kolonizace. A dále upozornit na prolínání západní kultury s mezoamerickou, k němuž zde docházelo. Metodologie této dizertační práce kombinuje klasické historické přístupy (např. studium historických pramenů) s metodami uměnovědnými (ikonografická a ikonologická analýza E. Panofskyho) a antropologickými (např. přechodové rituály, koncepty liminality, struktury a communitas). Práce se zakládá na terénním výzkumu, jenž autorka uskutečnila v průběhu svého doktorandského studia na území Středního Mexika v roce 2013 za podpory mexického vládního stipendia. V průběhu výzkumu autorka navštívila a zdokumentovala 116 klášterních objektů. Takto získaná fotografická a audiovizuální dokumentace je hlavním zdrojem analytické části práce, jež dále čerpá ze studia písemných pramenů a odborné literatury. Tato dizertační práce se zaměřuje především na tři následující aspekty: 1) klášterní architekturu a její uměleckou výzdobu; 2) úlohu kláštera v procesu dobývání a kolonizaci Nového Španělska (např. klášter jako nástroj dobývání a posouvání hranice vlivu metropole); 3) úlohu kláštera v procesu přechodu od předkolumbovské k raně koloniální společnosti. Klíčová slova: klášter, Nové Španělsko; 16. století; dobývání; kolonizace; evangelizace; žebravé řády; misie, ikonografie, ikonologie, přechodové rituály; zhuštěný popis, struktura, communitas, liminalita.
Abstract v angličtině:
Abstract In my dissertation, I inquire into the phenomenon of monastic architecture and its plastic decoration in 16th century New Spain. The aim of this work is to present Mexican monasteries and their artistic significance. In my analysis, I build on the interpretation of monastic architecture from the perspective of early colonial society, I also reflect on the individual level, assessing its impact on the conquest and colonization of America. The methodology of this research project combines analysis of historical (e.g. study of historical sources) and art historical processes (iconological analysis of E. Panofsky) with analysis of anthropological concepts (e.g. rituals of transition of A. van Gennep, thick description of Cl. Geertz, concepts of liminality, structure and communitas of V. Turner). During my PhD studies, I conducted a field trip in Central Mexico (2013), supported by a grant from the Government of Mexico. I visited and documented one hundred and sixteen monasteries and the photographic documentation is the main empirical source of my analysis which further draws from the study of historical sources and academic literature. My research primarily focuses on three aspects: 1. the monastic architecture and art; 2. the role of the monastery in the process of European conquest and colonization of New Spain (e.g. monastery as an instrument of conquering and moving ahead with the frontier line); 3. the role of monastery in the process of transition from the pre-Hispanic society to the early colonial society. Key words: monastery; New Spain; 16th century; conquest; colonization; evangelization; mendicant orders; mission; iconography, iconology, rituals of transition; thick description, structure, communitas, liminality.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Monika Brenišínová 1.32 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Monika Brenišínová 25.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Monika Brenišínová 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Monika Brenišínová 11 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Monika Brenišínová 2.54 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Markéta Křížová, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D. 378 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Marek, Ph.D. 1.4 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 114 kB
Stáhnout Errata Mgr. Monika Brenišínová 127 kB