velikost textu

Les tragédies de Sénèque et leur réception dans le théâtre jésuite scolaire de la province tchèque aux XVIIe et XVIIIe siècles (1623–1773)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Les tragédies de Sénèque et leur réception dans le théâtre jésuite scolaire de la province tchèque aux XVIIe et XVIIIe siècles (1623–1773)
Název v češtině:
Senekovy tragédie a jejich recepce v latinském školském jezuitském dramatu české provincie v 17. a 18. století (1623–1773)
Název v angličtině:
Seneca’s Tragedies and their Reception in the Jesuit School Theatre of the Bohemian Province in the 17th and 18th Centuries (1623–1773)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eva Pauerová
Školitel:
Mgr. Martin Bažil, Ph.D.
Oponenti:
prof. Jean-Frédéric Chevalier
Mgr. Magdaléna Jacková, Ph.D.
Id práce:
146380
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Klasická filologie (XKLF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Francouzština
Klíčová slova:
Seneca|recepce|jezuitské divadlo|školské divadlo|neolatinská literatura|česká provincie|17. století|18. století
Klíčová slova v angličtině:
Seneca|reception|Jesuit theatre|School theatre|Neo-Latin literature|Bohemian province|17th century|18th century
Abstrakt:
Senekovy tragédie a jejich recepce v latinském školském jezuitském dramatu české provincie v 17. a 18. století (1623–1773) Eva Popelková Abstrakt Studie recepce Senekových tragédií ve školském jezuitském divadle české provincie se zaměřuje na tři aspekty: popis fungování a zobrazení vášní; pedagogický aspekt spojený s postavou tyrana, se zřetelem k ženským postavám; a obraz antických bohů. Výzkum je založen na srovnání textů Senekových tragédií a jezuitských školských her. Korpus tvoří tři části: tištěné hry Karla Kolčavy; hry Arnolda Engela, které byly inscenovány, a zároveň autor usiloval o jejich vydání tiskem; hry spojené s emblematickou postavou českého baroka, svatým Janem Nepomuckým, které neměly jiné ambice než školní představení. Studii samotné předchází přehled bádání o senekovské recepci v raně novověké Evropě, úvod do problematiky jezuitského divadla a představení zkoumaného korpusu. Klíčová slova Seneca, recepce, jezuitské divadlo, školské divadlo, neolatinská literatura, česká provincie, 17. století, 18. století
Abstract v angličtině:
Seneca’s Tragedies and their Reception in the Jesuit School Theatre of the Bohemian Province in the 17th and 18th Centuries (1623–1773) Eva Popelková Abstract The study of the reception of Seneca’s tragedies in the Jesuit School theatre in the Bohemian province is focused on three aspects: the description of the mechanism and the expression of passions; the pedagogical issue linked to the figure of a tyrant, with an emphasis on female characters; and the image of pagan gods. The research is based on a comparison of Senecan tragedies and school plays from the Society of Jesus. The corpus consists of three parts: the printed plays of Carolus Kolczawa; the plays of Arnoldus Engel, both staged and intended for publication; and the plays devoted to John of Nepomuk, the emblematic saint of the Czech baroque period, which were not to be published. The analyses are preceded by an overview of the Senecan reception in the Early Modern Europe, the presentation of the Jesuit context and the studied corpus. Keywords Seneca, reception, Jesuit theatre, School theatre, Neo-Latin literature, Bohemian province, 17th century, 18th century
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Pauerová 6.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Pauerová 248 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Pauerová 249 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Eva Pauerová 1.02 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Bažil, Ph.D. 305 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Jean-Frédéric Chevalier 2.72 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Magdaléna Jacková, Ph.D. 1.43 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.27 MB