velikost textu

Emancipační židovské komunity na Moravě a ve Slezsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Emancipační židovské komunity na Moravě a ve Slezsku
Název v angličtině:
Emancipatory Jewish Communities in Moravia and Silesia
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Daniel Baránek
Školitel:
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc.
Mgr. Milan Řepa, Ph.D.
Id práce:
146364
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
emancipace|židé|židovská komunita|židovský náboženský spolek|židovská náboženská obec|svaz židovských náboženských obcí|zákon o židovské náboženské společnosti|náboženská autonomie|nacionální autonomie|identita náboženská|identita národní|liberalismus|sionismus|českožidovské hnutí|religiozita|Morava|Slezsko
Klíčová slova v angličtině:
emancipation|Jews|Jewish community|Jewish religious association|Jewish religious community|Federation of Jewish religious communities|Law on the Jewish Religious Corporation|religious autonomy|national autonomy|religious identity|national identity|liberalism|Zionism|Czech-Jewish movement|religiosity|Moravia|Silesia
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce se věnuje tématu židovských komunit, které mohly na Moravě a ve Slezsku vzniknout v důsledku občanskoprávní emancipace židů v polovině 19. století. Jednotlivé kapitoly se zaměřují na různé aspekty emancipačních židovských komunit od jejich vnějších institucionálních projevů až po jejich vnitřní sociální struktury, jež odrážely pluralitu proměňujících se náboženských, nacionálních a politických identit uvnitř židovské společnosti. Pozornost je nejdříve věnována právním a demografickým předpokladům pro vznik a vývoj židovského osídlení v místech, kde židé před zrovnoprávněním v zásadě nesměli bydlet. Eman- cipační židovské komunity nevznikaly jako pouhé shluky příslušníků židovské menšiny, nýbrž jako organizovaná náboženská společenství, proto práce věnuje velký prostor genezi drobných modli- tebních společenství ještě před zrovnoprávněním, jejich přeměně na náboženské spolky a náboženské obce, pokusům o přeměnu náboženských obcí na „lidové“ (demokratické či národní) obce i jejich degradaci a zničení nacistickou okupační správou. Práce zkoumá různé faktory, jež „organizaci židovstva“ ovlivňovaly (postoj státních úřadů, proměny legislativního rámce, snahy tra- dičních židovských komunit o udržení svého postavení), čímž se otevírá otázka míry autonomie židovské náboženské společnosti vůči státu a její rovnosti s ostatními státem uznanými církvemi. Dále se tak text dostává k problematice vzájemných vztahů mezi různými židovskými komunitami (tradičními a emancipačními komunitami, náboženskými spolky, náboženskými obcemi, svazy náboženských obcí). Druhá část disertační práce se zaměřuje na vnitřní záležitosti emancipačních židovských komunit. Nejdříve odhaluje charakter židovských náboženských spolků a náboženských obcí pomocí analýzy stanov těchto institucí a dále zkoumá snahy o jejich demokratizaci a ponárodnění tak, aby kromě náboženských úkolů plnily také sociální, kulturní a nacionální funkce. Text se poté věnuje dynamice finančního zázemí lokálních židovských náboženských organizací a sleduje (ne)úspěšnost snah zajistit tradování židovské víry pomocí institucionálních a hmotných prostředků. Poslední a nejobsáhlejší kapitola se zaměřuje na pluralitu emancipačních židovských komunit, identitu různých skupin uvnitř židovské společnosti, jejich vzájemným vztahům a jejich repre- zentaci v zastupitelských orgánech náboženské obce. Práce se tak dostává ke zkoumání procesu odcizování židovské náboženské obce jejím příslušníkům a proměně židovského pospolitého spole- čenství na odosobněnou a institucionalizovanou společnost. Závěr disertační práce rekapituluje různé roviny židovské emancipace a vrací se k obecnějším otázkám židovských kolektivních práv, emancipačních procesů uvnitř jednotlivých židovských komunit i různorodosti židovských identit.
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation deals with the theme of the Jewish communities that were able to originate in Moravia and Silesia as a result of the civil emancipation of Jews in the middle of the 19th century. The individual chapters focus on the different aspects of the emancipatory Jewish commu- nities from their external institutional manifestations to their internal social structures, which reflec- ted the plurality of transforming religious, national and political identities within Jewish society. Attention is first devoted to the legal and demographic prerequisites for the establishment and development of Jewish settlement in the places where the Jews were not allowed to live before the emancipation. The emancipatory Jewish communities did not emerge as mere clusters of mem- bers of the Jewish minority, but rather as organized religious communities. Therefore, the work devotes great space to the genesis of small pre-emancipatory prayer fellowships, to their tranfor- mation to religious associations and religious communities, then focuses on attempts to transform the religious communities into democratic or national ones and on their degradation and destruction by the Nazi occupiers. The thesis examines the various factors influencing the "organization of Jewry" (attitude of the state authorities to the Jewish society, changes in the legislative framework, efforts of the traditional Jewish communities to maintain their position). It opens the question of the degree of autonomy of the Jewish religious society towards the state and its equality with other state-recognized churches. The thesis then focuses on the issue of mutual relations between diffe- rent Jewish communities (traditional and emancipatory communities, religious associations, religi- ous communities, federations of the Jewish religious communities). The second part of the dissertation deals with the internal affairs of the emancipatory Jewish communities. It first reveals the character of Jewish religious associations and religious communi- ties by analyzing the statutes of these institutions, and further examines the efforts to democratize them and nationalize them so that they fulfill not only religious tasks, but also social, cultural and national functions. The text then focuses on the dynamics of the financial base of local Jewish religious organizations and traces the successfulness of the efforts to ensure the tradition of the Jewish faith through institutional and material means. The last and most comprehensive chapter focuses on the plurality of the emancipatory Jewish communities, the identity of different groups within the Jewish society, their mutual relations and their representation in the administration of the Jewish religious communities. The work thus comes to the examination of the process of alienating the Jewish religious community to its members and the transformation of the Jewish community into an estranged and institutionalized society. The conclusion of the dissertation recapitulates different levels of the Jewish emancipation and returns to more general questions of Jewish collective rights, emancipation processes within individual Jewish communities and of diversity of Jewish identities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Daniel Baránek 9.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Daniel Baránek 27 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Daniel Baránek 24 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Daniel Baránek 535 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc. 505 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Milan Řepa, Ph.D. 181 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.23 MB