velikost textu

Ukončení léčby s následkem smrti pacienta

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ukončení léčby s následkem smrti pacienta
Název v angličtině:
Ending of treatment resulting in the patient´s death
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Klára Vlčková
Vedoucí:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Oponent:
JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
Id práce:
146212
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 4. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ukončování a nezahajování léčby Dříve vyslovená přání Trestní právo
Klíčová slova v angličtině:
Withdrawing or withholding treatment Advance directives Criminal law
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce je věnována otázce ukončování a nezahajování život zachraňující léčby. Jedná se o složitou multidisciplinární problematiku, jejíž současná právní úprava v České republice vykazuje řadu nedostatků, které by bylo vhodné vyřešit. Dle platné právní úpravy lze život zachraňující léčbu nezahájit nebo ukončit buďto z důvodu marnosti a neúčelnosti dané léčby anebo z důvodu jejího odmítnutí pacientem prostřednictvím negativního reversu nebo dříve vysloveného přání. S uplatněním těchto důvodů v praxi je však spojena řada problémů. V případě protiprávního ukončení nebo nezahájení život zachraňující léčby hrozí lékaři trestní postih, a nově bude moci být za smrt pacienta trestně odpovědné i zdravotnické zařízení. Vzhledem k závažnosti důsledků spojených s ukončováním a nezahajováním život zachraňující léčby a v zájmu zvýšení právní jistoty lékařů i pacientů by bylo třeba vyřešit současné nejasnosti a jasně vymezit podmínky ukončování a nezahajování takové léčby, jejichž splnění by lékaři zaručovalo beztrestnost.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis is focused on withdrawing and withholding life-sustaining treatment, which represents a complicated multidisciplinary issue. The current Czech legislation on this issue shows many imperfections that should be resolved. In accordance with the current legislation it is possible to withdraw or withhold life- sustaining treatment based on futile care reasoning or based on refusal of such treatment by the patient in the form of informed dissent or advance directives. However, the practical application of the above stated reasons is rather problematic. In case of unlawful withdrawal or withholding of life-sustaining treatment, the physician may face a criminal prosecution, and from December 2016 it will also be possible to prosecute medical facility for patient’s death. With respect to the severity of the consequences connected with withdrawing and withholding of life-sustaining treatment and in order to increase the legal certainty of physicians and patients, it is necessary to resolve current legal imperfections and clearly define the conditions of withdrawing and withholding life-sustaining treatment under which physicians are exempted from criminal liability.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Klára Vlčková 4.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Klára Vlčková 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Klára Vlčková 40 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 144 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 158 kB