text size

Skončení pracovního poměru v souvislosti se soukromoprávní rekodifikací

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Skončení pracovního poměru v souvislosti se soukromoprávní rekodifikací
Titile (in english):
Termination of employment in relation to the recodification of private law
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Michal Štang
Supervisor:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Opponent:
JUDr. Libuše Brádlerová
Thesis Id:
146199
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
23/06/2014
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Skončení pracovního poměru v souvislosti se soukromoprávní rekodifikací Abstrakt Tématem mé rigorózní práce je „Skončení pracovního poměru v souvislosti se soukromoprávní rekodifikací“. Toto téma jsem si zvolil hlavně proto, že se dotýká každého člověka v produktivním věku, ať už působí jako zaměstnanec nebo zaměstnavatel. Právní úprava skončení pracovního poměru nepochybně patří mezi nejdůležitější oblasti pracovního práva. Je to stále velice aktuální téma. Tuto skutečnost dokládá i početná judikatura soudů všech stupňů. Nutno podotknout, že i v rámci judikatury Nejvyššího soudu České republiky stále přibývají nová rozhodnutí z oblasti problematiky skončení pracovního poměru. V mé rigorózní práci se zaměřuji hlavně na rozbor právní úpravy všech způsobů skončení pracovního poměru, zejména právních jednání, tj. dohody o rozvázání pracovního poměru, výpovědi, okamžitého zrušení pracovního poměru a zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Zabývám se i problémy, ke kterým dochází při aplikaci právní úpravy v praxi, vycházím zejména ze soudní judikatury. Zvolené téma rozebírám v širších souvislostech - pozornost věnuji i příslušným dokumentům mezinárodního a unijního práva. Důraz kladu na změny, které do zákoníku práce přinese od 1.1. 2014 soukromoprávní rekodifikace. V závěru hodnotím platnou právní úpravu skončení pracovního poměru a uvádím i dílčí náměty de lege ferenda.
Abstract:
Termination of employment in relation to the recodification of private law Abstract My rigorosum thesis deals with the “Termination of employment in relation to the recodification of private law”. I have chosen this topic mainly because it is connected with every individual of working age regardless of whether the individual is an employee or an employer. Legal regulation of the termination of employment undoubtedly belongs to the most important spheres of labour law. The issue is highly topical. That fact is presented by a high number of judicial decisions of courts of all instances. It is necessary to remark that the number of judicial decisions of the Supreme Court of the Czech Republic dealing with the termination of employment is increasing. In my rigorosum thesis I focus first and foremost on the analysis of legal regulation of all ways of termination of employment – especially legal acts – i.e. an agreement to terminate employment, notice of termination of employment, instant termination of employment and termination of employment during the probationary period. I deal with the matter of application of the legal regulation in legal practice mostly based on judicial decisions. I analyse the chosen topic extensively including necessary documents of international and EU law. I emphasize changes being brought to the Labour Code since the 1st of January 2014 by the recodification of private law. At the end I evaluate efficiency of the existing legal regulation of termination of employment and provide several de lege ferenda suggestions.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Michal Štang 624 kB
Download Abstract in czech Mgr. Michal Štang 54 kB
Download Abstract in english Mgr. Michal Štang 54 kB
Download Supervisor's review doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 446 kB
Download Opponent's review JUDr. Libuše Brádlerová 663 kB
Download Defence's report 167 kB