velikost textu

Skončení pracovního poměru v souvislosti se soukromoprávní rekodifikací

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Skončení pracovního poměru v souvislosti se soukromoprávní rekodifikací
Název v angličtině:
Termination of employment in relation to the recodification of private law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Michal Štang
Vedoucí:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Oponent:
JUDr. Libuše Brádlerová
Id práce:
146199
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Skončení pracovního poměru v souvislosti se soukromoprávní rekodifikací Abstrakt Tématem mé rigorózní práce je „Skončení pracovního poměru v souvislosti se soukromoprávní rekodifikací“. Toto téma jsem si zvolil hlavně proto, že se dotýká každého člověka v produktivním věku, ať už působí jako zaměstnanec nebo zaměstnavatel. Právní úprava skončení pracovního poměru nepochybně patří mezi nejdůležitější oblasti pracovního práva. Je to stále velice aktuální téma. Tuto skutečnost dokládá i početná judikatura soudů všech stupňů. Nutno podotknout, že i v rámci judikatury Nejvyššího soudu České republiky stále přibývají nová rozhodnutí z oblasti problematiky skončení pracovního poměru. V mé rigorózní práci se zaměřuji hlavně na rozbor právní úpravy všech způsobů skončení pracovního poměru, zejména právních jednání, tj. dohody o rozvázání pracovního poměru, výpovědi, okamžitého zrušení pracovního poměru a zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Zabývám se i problémy, ke kterým dochází při aplikaci právní úpravy v praxi, vycházím zejména ze soudní judikatury. Zvolené téma rozebírám v širších souvislostech - pozornost věnuji i příslušným dokumentům mezinárodního a unijního práva. Důraz kladu na změny, které do zákoníku práce přinese od 1.1. 2014 soukromoprávní rekodifikace. V závěru hodnotím platnou právní úpravu skončení pracovního poměru a uvádím i dílčí náměty de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Termination of employment in relation to the recodification of private law Abstract My rigorosum thesis deals with the “Termination of employment in relation to the recodification of private law”. I have chosen this topic mainly because it is connected with every individual of working age regardless of whether the individual is an employee or an employer. Legal regulation of the termination of employment undoubtedly belongs to the most important spheres of labour law. The issue is highly topical. That fact is presented by a high number of judicial decisions of courts of all instances. It is necessary to remark that the number of judicial decisions of the Supreme Court of the Czech Republic dealing with the termination of employment is increasing. In my rigorosum thesis I focus first and foremost on the analysis of legal regulation of all ways of termination of employment – especially legal acts – i.e. an agreement to terminate employment, notice of termination of employment, instant termination of employment and termination of employment during the probationary period. I deal with the matter of application of the legal regulation in legal practice mostly based on judicial decisions. I analyse the chosen topic extensively including necessary documents of international and EU law. I emphasize changes being brought to the Labour Code since the 1st of January 2014 by the recodification of private law. At the end I evaluate efficiency of the existing legal regulation of termination of employment and provide several de lege ferenda suggestions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Štang 624 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Štang 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Štang 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 446 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Libuše Brádlerová 663 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 167 kB