velikost textu

Nelegální obchody na finančních trzích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nelegální obchody na finančních trzích
Název v angličtině:
Illegal trades in financial markets
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Markéta Aldorfová
Vedoucí:
prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Oponent:
JUDr. Petr Kotáb
Id práce:
146195
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
17. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Obchodování na finančních trzích představuje bezesporu důležitou součást světové ekonomiky, která ovlivňuje (ať už přímo či nepřímo) společnost jako celek i život konkrétních lidí. Regulací finančního trhu je přitom potřeba se zabývat nejen z toho hlediska, co je dovoleno. Je nutné věnovat pozornost i takovému jednání, které je již za hranou zákona, nebo v jehož důsledku může docházet k pokřivené trhu nebo k podvodnému jednání. O základních rysech protizákonných obchodů či obdobných nekalých praktik by měla být informována i široká veřejnost, aby jí bylo alespoň známo, na jaké orgány se v případě potřeby může obrátit. Z výše uvedených důvodů jsem si ve své rigorózní práci rozhodla analyzovat právě vybrané obchody na finančních trzích, které jsou nelegální. Cílem mé rigorózní práce je přiblížit problematiku nelegálních obchodů na finančních trzích a provést analýzu jejich právní. Ve své rigorózní práci jsem používala metody kvalitativního výzkumu, a to zejména syntézu a analýzu. Dále jsem využila komparativní metodu, a to v částech, v nichž jsem se věnovala právní úpravě USA. Tato rigorózní práce se skládá z pěti kapitol, každá z nich se zabývá jinými nelegálními obchody na finančním trhu. První kapitola, která se věnuje finančnímu trhu a základnímu přehledu některých nelegálních obchodů či praktik, představuje spíše kapitolu úvodní, jejímž cílem je obecně představit analyzovanou tematiku. Ve druhé kapitole se zabývám úpravou zákazu vnitřního obchodování a nedovoleného zpřístupnění vnitřní informace. V závěrečné části této kapitoly jsem blíže analyzovala právní úpravou zákazu vnitřního obchodování v USA, neboť právě v této zemi má zákaz vnitřního obchodování již dlouhou tradici. Třetí kapitola pojednává o zakázaných manipulacích s trhem. I v tomto případě je poslední část třetí kapitoly věnována právní úpravě zákazu manipulativního jednání na trzích v USA. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na praktiku zvanou „churning“, tedy na zakázané nadměrné obchodování na účtu zákazníka. Pátá kapitola se vztahuje na další nelegální obchody či praktiky, jejichž provádění může mít taktéž negativní účinek. Šestá kapitola se týká dohledu na finančním trhem.
Abstract v angličtině:
Abstract Undoubtedly, trading in financial markets comprises an important part of world economics which influences the society as a whole as well as life of particular people (whether directly or indirectly). The regulation of the financial markets cannot be analysed only in respect of what is allowed. It is also necessary to pay attention to such actions by which laws can be breached or to such actions which may result in the deformation of market or in fraudulent activity. Broad public should also be informed about illegal trades or similar unfair practices because so that it is known which public bodies may be approached in case of necessity. For the above stated reasons, I have decided to analyse certain trades in financial markets which are illegal in my thesis. The goal of my thesis is to describe illegal trades in financial markets and analyse their legal regulation. I have used qualitative research methods, particularly synthesis and analysis. Furthermore, I have used comparative method when analysing legal regulation of the USA. The thesis is composed of five chapters, each of them dealing with different illegal trades in financial markets. First chapter which is concerned with financial market and with basic overview of certain illegal trades and practices comprises rather introductory chapter shoes goal is to generally introduce the topis. Second chapter deals with the regulation of prohibition of insider trading and illicit publication of insider information. In the final part of the chapter, I have analysed the legal regulation of insider trading in the USA as the prohibition of insider trading has a long tradition in this country. The third chapter examines the illicit market manipulations. The last part of the chapter is dedicated to the regulation of market manipulations prohibition in markets in the USA as well. The fourth chapter looks at the practice called “churning‟, prohibited excessive trading in a client's account. The fifth chapter is aimed at certain other illegal trades and practices which may also have negative effect if they are carried out. The sixth chapter concerns itself with financial market supervision.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Aldorfová 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Aldorfová 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Aldorfová 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 62 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Kotáb 87 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 303 kB