text size

Přeshraniční přeměny obchodních společností

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Přeshraniční přeměny obchodních společností
Titile (in english):
Cross-border transformations of commercial companies
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Denisa Rajdová
Supervisor:
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
Opponents:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Thesis Id:
146189
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Business Law (22-KOBCHP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
31/01/2017
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Přeshraniční přeměny společností, Zákon o přeměnách, přeshraniční přeměny, přeshraniční fúze, přeshraniční rozdělení, přeshraniční převod jmění, přemístění sídla
Keywords:
Cross-border transformations of commercial companies, Transformation Act, cross-border merger, cross-border division, cross-border transfer of assets, transfer of seat
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato práce pojednává o způsobu realizace svobody usazování společností ve formě přeshraničních přeměn po velké novele zákona o přeměnách, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2012. Toto zaručené právo společností je analyzováno v kontextu relevantní judikatury SDEU. Práce do značné míry sleduje systematiku zákona, proto se nejprve věnuje obecným otázkám přeshraničních přeměn a následně jednotlivým typům přeshraničních přeměn. Práci uzavírá kapitola věnující se ekonomickým motivům přeměn. Cílem práce je analyzovat možnosti přeshraničních přeměn a posoudit jejich vývoj s ohledem jak na zásadní rozhodnutí SDEU, tak legislativní činnost EU a ČR.
Abstract:
Summary This thesis discusses a method of implementation of the freedom of company establishment in the form of cross-border transformations after the amendment of the Transformation Act, which came into force on 1 January 2012. This right which a company is guaranteed is analyzed in the context of relevant CJEU case law. This thesis follows the structure of the Act. The first part deals with general issues of cross-border transformations and is followed by a chapter on the types of cross-border transformations. The final part of this thesis is devoted to a discussion about the possible kinds of economic movation for the tranformations. The goal is to analyze the possibilities of cross-border transformations and to assess their historical development with respect to both major CJEU decisions and legislative activities of the EU and the Czech Republic.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Denisa Rajdová 1.15 MB
Download Abstract in czech Mgr. Denisa Rajdová 145 kB
Download Abstract in english Mgr. Denisa Rajdová 82 kB
Download Opponent's review JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 201 kB
Download Opponent's review prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 139 kB
Download Defence's report 177 kB