velikost textu

Esoterismo e letteratura italiana nella prima metà del Novecento

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Esoterismo e letteratura italiana nella prima metà del Novecento
Název v češtině:
Esoterická tematika v italské literatuře 1. poloviny 20. století
Název v angličtině:
Esotericism and Italian literature in the first half of the 20th century
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Mauro Ruggiero, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
Antonio Saconne
Id práce:
146163
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Románské literatury (XROL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 10. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Italština
Klíčová slova:
Italská literatura|fine de siècle|historické avantgardy|esoterismus|okultismus|literární časopisy počátku 20. století|svobodné zednářství
Klíčová slova v angličtině:
Italian Literature|Fin de siècle|Italian Avant-garde|Esotericism|Occultism|Italian literary reviews from early 20th century|Freemasonry
Abstrakt:
Abstract CZE Práce si klade za cíl začlenit se do řady akademických studií o západním esoterismu, jež se pokoušejí osvětlit existující vztahy mezi tímto polem vědění a kulturou v obecném pojetí. V rámci tohoto pole bádání nás přednostně zajímá vliv, jejž měl esoterismus na moderní a současnou západní literaturu. Konkrétně chce předkládaná práce přispět k bádání orientovanému na významný vliv esoterických myšlenek na autory a díla italské literatury během časového oblouku, který lze vymezit závěrem 19. a počátkem 20. století. Na bázi konkrétních příkladů a doložitelných argumentů chce práce poukázat na nové aspekty, jež se při pokusu vydat se po originálních výrazových cestách a pátrat po poznání, jež by bylo s to překonat literární schémata své doby, projevily v dílech mnoha italských spisovatelů i v koncepcích celých kulturních proudů působících v námi vytyčeném období. Právě tyto tendence totiž nalezly v esoterické kultuře, okultních vědách a v dimenzi snu a nevědomí mimořádně plodnou půdu. Práce je rozčleněna do pěti obsáhlých částí. V první se pokouší definovat termíny esoterismus a okultismus, jak s nimi bude dále pracováno, představuje současný stav akademického bádání zaměřeného na esoterickou kulturu a na její vztahy s moderní italskou literaturou. Druhá část důkladně rozebírá vztahy mezi esoterismem, vědou a kulturou v Itálii mezi obdobím fin de siècle a historickými avantgardami a zdůrazňuje nikterak zanedbatelný vliv, jejž měla esoterická kultura na společnost své doby, na vědění obecně a na literaturu konkrétně. Za tímto účelem byla analyzována díla Luigiho Capuany, Luigiho Pirandella, Antonia Fogazzara a Matilde Serao, autorů, u nichž lze doložit konkrétní důkazy o tom, že jejich tvorba byla esoterismem ovlivněna. Současně práce pátrá po příčinách, jež daly vzniknout fenoménu nazývanému „obroda duše“, jenž se zrodil jako výraz opozice vůči kultuře pozitivismu. Za účelem hlubšího prozkoumání cest a způsobů, jimiž esoterické myšlení v reakci na krizi pozitivismu pronikalo do italské „oficiální kultury“, zkoumá třetí oddíl práce zájem o esoterismus v prostředí italských vydavatelství a nakladatelství, zejména pak v redakcích literárních a kulturních časopisů vycházejících ve Florencii na počátku 20. století, kde lze nepochybně konstatovat nezanedbatelnou přítomnost výše uvedených vlivů. Náš hlavní zájem byl upřen na časopisy „Leonardo“, La voce“, „Lacerba“ a „L’Italia futurista“. Výrazného prostoru se esoterismu dostávalo i v oblasti italské poezie daného období, z toho důvodu se práce v samostatném oddílu zabývá zejména básníky Giovannim Pascolim, Gabrielem D’Annunziem a dále takzvanými „poeti crepuscolari“, básníky soumraku, přičemž zdůrazňuje důležité kontakty těchto autorů se světem esoterického myšlení. Detailní pozornost je pak upřena na tři básníky, kteří jsou vzájemně propojeni jak intelektuálními, tak i esoterickými vztahy. Jsou to členové „skupiny Ur“ Girolamo Comi, Arturo Onofri e Nicola Moscardelli, čelní představitelé esoterických kruhů v Itálii počátku 20. století. Kromě nich byli traktováni další autoři napojení na esoterické kruhy, jejichž básnická díla nesou nepopiratelné stopy tohoto vlivu: Raoul Dal Molin Ferenzona, Gian Pietro Lucini a Enrico Cardile. Poslední oddíl práce je věnován vztahům mezi svobodným zednářstvím a italskou literaturou na přelomu 19. a 20. století a zkoumá přítomnost vlivu zednářských idejí a kultury lóží v dílech i životech autorů, kteří byli aktivními svobodnými zednáři v Itálii či v zahraničí anebo byli zednářství názorově blízcí a ve své tvorbě propagovali jeho ideály. Z celé řady jmen jsme se zaměřili na Giosua Carducciho, Giovanniho Pascoliho, Giuseppa Chiariniho, Salvatora Quasimoda e Ulissa Bacciho, jejichž iniciace je zdokumentována, ale zabývali jsme se i autory, u nichž sice nemáme přímé důkazy jejich příslušnosti k svobodným zednářům, ale v jejich dílech lze přesto dohledat prvky nesporné zednářské inspirace, což je případ Gabriela D’Annunzia, Carla Collodiho a Edmonda De Amicise. Podobný je případ římského nářečního básníka Carla Alberta Salustriho, píšící pod pseudonymem Trilussa, jenž ve svých básních Svobodné zednářství opakovaně a zcela explicitně cituje a jenž požádal krátce před svou smrtí o přijetí do zednářské lóže. Mauro Ruggiero
Abstract v angličtině:
Abstract ENG Esotericism and Occultism in the Italian Literature of the Early Twentieth Century The purpose of this research is to bring contribution to the branch of academic studies dedicated to Western Esotericism with aim to clarify the relationship between this literary field and culture in general. Numerous studies were made in this area of research, specifically tackling the influence of Esotericism on modern and contemporary literature. The goal was to show, in particular, the contribution Italian authors had to establishing of esoteric directions in literature, throughout a limited time-span (last decades of the 19th until the early 20th century). The research, based mainly upon concrete examples and documented resources, portrays the attempt of many writers and entire cultural trends in Italy, during the period considered, to adopt an original approach to expressing themselves, one which will in turn help them to overcome the literary boundaries of that time. This direction found fruitful ground and rooted itself in the esoteric culture, the occult sciences, in the lyrical dimension of dreams and of the unconscious. This study shows the relationship between esotericism and Italian science and culture scene between "fin de siècle and avant-garde", with emphasis on the undeniable influence the esoteric culture had made on society, overall scholarship and literature in particular. This is exactly the reason why writers such as Luigi Capuana, Luigi Pirandello, Antonio Fogazzaro, Matilde Serao, etc… were considered for the research. Detailed review of the works of these authors proved it is possible to find concrete evidence of the influence of esotericism by researching the very causes that have given rise to the phenomenon called "Rebirth of the soul" in opposition to the Positivist culture. For the purposes of deepening the analysis of influence esoteric knowledge had on "official" Italian culture, we have been analysing the interest in publishing esotericism - in the Florentine literary magazines of the early twentieth century, most of all, showing, again, undeniable proof. Among other literary magazines, we focused on "Leonardo", "La Voce", "Lacerba" and “L’Italia Fururista”. Particular attention has been dedicated to the presence of esoteric thinking in the Italian poetry of the period in question. We focused on the “poetica crepuscolare”, Giovanni Pascoli and Gabriele D'annunzio, with emphasis on the important connection between them and the esoteric culture. Subsequently we analysed three writers in particular, interconnected by intellectual as well as “esoteric” ties. These include the poets of the "Gruppo di Ur", such as, Girolamo Comi, Arturo Onofri and Nicola Moscardelli, three authors that were active protagonists of esoteric circles in Italy of the early twentieth century. Besides these, we analysed other mind-like intellectuals in whose poems there is clear evidence of esotericism influence, namely: Raoul Dal Molin Ferenzona, Gian Pietro Lucini and Enrico Cardile. The last chapter of this research shows the relationship between Freemasonry and Italian literature between 19th and 20th century, in particular the first two decades of the 20th century. This part examines the influence of Masonic thinking and culture in the works and lives of authors who have been active members of Freemasonry in Italy or abroad, or at least closely connected to this association as its promoters and disseminators of Masonic values. Among others, we focused on Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Giuseppe Chiarini, Salvatore Quasimodo and Ulisse Bacci whose Masonic initiation was actually documented. We also considered other authors, ones where it was possible to trace elements of clear masonic thinking in their works, even there was no documented evidence of their membership in the Freemasonry, such as: Gabriele D'Annunzio, Carlo Collodi and Edmondo De Amicis. As an exception, we have included the Roman poet Carlo Alberto Salustri, better known as Trilussa in this group. He unequivocally refers to Freemasonry in many of his poems, however exception derives from a fact that it is documented on several instances that he had applied for the acceptance to Freemasonry circles shortly before his death. Mauro Ruggiero
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Mauro Ruggiero, Ph.D. 1.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Mauro Ruggiero, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Mauro Ruggiero, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Mauro Ruggiero, Ph.D. 316 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D. 366 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta Antonio Saconne 16.56 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 945 kB