velikost textu

Trestněprávní a kriminologické aspekty trestného činu vraždy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestněprávní a kriminologické aspekty trestného činu vraždy
Název v angličtině:
Criminal and criminological aspects of the crime - murder
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Ludmila Odlasová
Vedoucí:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Id práce:
146104
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
trestný čin vraždy, pachatel, oběť trestného činu
Klíčová slova v angličtině:
The crime of murder, offender, victim
Abstrakt:
V úvodu mojí rigorózní práce jsem vymezila čtyři hypotézy, které se mi dle mého názoru podařilo bez závažných pochybení naplnit. Jsem si vědoma toho, že téma vraždy a jejích trestněprávních a kriminologických aspektů je velice rozsáhlé a dalo by se zpracovat podrobněji. Z důvodu omezení rozsahem práce jsem se proto snažila o poskytnutí ucelených a nejdůležitějších informací. V první části práce, tedy části zabývající se trestněprávními aspekty trestného činu vraždy, bylo mým cílem naplnit dvě hypotézy. První se zabývala otázkou, zda je zahraniční trestněprávní úprava o usmrcení člověka toliko rozdílná oproti úpravě české. Ze srovnávaných zemí lze uvést, že v Německu, Rakousku a Velké Británii jsou trestní zákony staré a ne příliš podrobné, naopak v případech vraždy lze čerpat z poměrně rozsáhlé judikatury. Trestněprávní úprava je tak mnohem pružnější díky nepotřebnosti neustálých novel. To však platí jen v rámci zásady „není trestu bez zákona“. Naopak v české republice a na Slovensku, kde byly přijaty nové trestní zákoníky, je právní úprava modernější, podrobnější a odpovídá zásadám demokratického právního státu. Na závěr této první hypotézy lze uvést, že mezi českou a srovnávanou zahraniční trestněprávní úpravou neexistují markantní rozdíly. Jako například výraznější odlišnosti lze snad uvést jen to, že v Německu, Rakousku a Velké Británii existuje speciální právní úprava pro vraždu v rodině. Druhá hypotéza se zabývala možností zavedení institutu euthanasie v České republice. Podle mého názoru by právní zakotvení tohoto institutu bylo reálné možné, avšak narážíme tu zejména na morálku ve společnosti. Problémovou oblastí zůstává, jak euthanasii právně upravit, kdo by byl kompetentní o jejím výkonu rozhodovat či tato rozhodnutí přezkoumávat apod. Euthanasie je také proti lékařské přísaze a náboženství. Právo na smrt nepatří mezi základní lidská práva, ale zároveň těmto právům neodporuje. V zemích jako Belgie nebo Nizozemí je euthanasie prováděna v praxi a pomáhá ulehčit pacientům od jejich závažných nemocí a od bolesti. V případě striktní a podrobné právní úpravy, která by tento institut zakotvovala, bych byla pro zavedení euthanasie v naší republice. V druhé části práce, zaměřující se na kriminologické aspekty trestného činu vraždy, byly taktéž vymezeny dvě hypotézy. První z nich se týkala otázky, zda existují výrazné rozdíly mezi pachateli vražd. Odpověď vyplývá již ze samotného textu práce. Díky typologiím pachatelů, které byly vytvořeny pro konkrétní druhy vražd a řadí pachatele do příslušných skupin, se od sebe pachatelé výrazným způsobem neliší. Z konkrétně uvedených případů sériových vrahů mě až naopak překvapilo, v jak velké míře se typologie pachatele shoduje se skutečností. Poslední hypotéza této práce se týkala toho, zda je chování žen pachatelek podobné chování mužských pachatelů. Z obsahu práce vyplývá, že chování mužů a žen jako pachatelů trestného činu vraždy se v mnoha ohledech liší. Žena je od přírody křehčím pohlavím, a proto je základním logickým rozdílem použití výrazně menší míry agrese. Oproti mužům disponují ženy méně kriminálním chováním a jen ojediněle u nich dochází k recidivě. Co se týká trestného činu vraždy, muži pachatelé se tohoto činu dopouštějí třikrát častěji. Další rozdíly můžeme spatřit především v druzích vražd a jejich obětech. Zatímco u mužů lze spatřovat pachatelství u všech druhů vražd, ženy se zásadně nedopouštějí vražd sexuálních a vražd na objednávku. Tato zjištění jen podporují již uvedený fakt o menší míře agrese a násilí. Zatímco muži si své oběti vybírají bez ohledu na pohlaví, u pachatelek se ve výrazné většině případů stává obětí právě žena nebo její vlastní dítě. Pachatelé se také odlišují výběrem vražedných nástrojů. Poslední odlišnost lze spatřit také v typologii pachatelek, konkrétně v případech vražedkyní z komfortu. Tato motivace je typickou právě pro pachatelky, zatímco u mužů se vyskytuje jen velice ojediněle. Vraždy jsou ve společnosti vnímány velmi negativně a přitahují zvýšenou pozornost. I přesto, že se o nich v médiích dozvídáme snad každý den, jedná se o tak závažný trestný čin, nad kterým se žádný člen společnosti nepřestane udivovat, jak je jen chování některých osob nepochopitelné. Podle mého názoru by si větší pozornost de lege ferenda zasloužila především prevence kriminality, která je podle odborných literatur téměř mizivá. Počet vražd ve společnosti rok od roku stoupá, stejně jako brutalita a agrese při jejich provádění. Prevence kriminality se snaží působit na faktory snižující kriminalitu, tedy i na potenciální pachatele a potenciální oběti. Každý jedinec by se měl řídit určitými mravními zásadami a důsledně je dodržovat. Velký význam této sociální prevence proto spatřuji v rámci rodiny a školy. Další způsob prevence, který by mohl být ve větší míře aplikován, je dle mého názoru neusnadňování přístupu k prostředkům, které slouží či ovlivňují páchání trestných činů. Konkrétně se jedná např. o přístup ke střelným zbraním a drogám. Příliš častá v naší společnosti ani není jakási nauka o potenciálním nebezpečí, o tom, jak se mu případně vyhýbat či jak se pachateli bránit. Prevence vražd je samozřejmě mnohem složitější než u jiných trestných činů. Vražda není často předem plánovaná a nelze tak odhadnout, kdy k ní dojde. Výše zmíněné návrhy jsou však alespoň nastíněním mála z mnoha kroků, které lze v boji proti násilné kriminalitě podniknout. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The aim of this dissertation was to provide the complex information about legal and kriminology aspects of the criminal offence „murder“. The dissertation is divided into nine chapters, which are systematically divided into subchapters. The first part of this dissertation deals with legally criminal aspects of the murder. The introductory chapter deals with historical development of the murder from Medieval to 20th century. This part is particularly based on the of murder and moreover, it is based on the murder after consideartion and the murder in affect. The following chapter adds other criminal offences regarding the homicide. The third chapter is aimed to foreign legal frameworks and it provides information about homicide in Germany, Austria, Slovakia and the United Kingdom. The next part deals with euthanasia and its possible legal framework in the Czech republic. In this part is also a comparison with foreign legal frameworks. Tha last part is finished with practical examples. The second part of dissertation delas with kriminology aspects of murder. There is definition of the object and subject of kriminology as an independent science and additionally, there is information about other associated sciences. The next chapter is aimed to the typology of perpetrators of murders including women as perpetrators and serial murderers. This topic is more comprehensive due to its interesting nature and there are added relevant statistics. Furthermore, there are added real cases from the Czech republic and abroad in the subchapter „serial murderers“. Afterwards, there is the charter about the typology of victims of murderers. The final charter of the second part of dissertation is about the metodology of prosecution of murders. This part deals with typical evidences, typical information of prosecution and the methods of prosecution of murders. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ludmila Odlasová 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ludmila Odlasová 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ludmila Odlasová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 488 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 162 kB